Ar kova su skurdu sulauks kada nors deramo dėmesio?
Spa­lio 17 d. bus mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė ko­vos su skur­du ir so­cia­li­ne at­skir­ti­mi die­na. Ar­tė­jant šiai die­nai Na­cio­na­li­nis skur­do ma­ži­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų tink­las ra­gi­na pri­pa­žin­ti, jog skur­do prob­le­ma Lie­tu­vo­je rei­ka­lau­ja tvir­tos po­li­ti­nės va­lios. Jo­kios re­for­mos ne­ga­li bū­ti vyk­do­mos ne­įver­ti­nus po­vei­kio pa­žei­džia­miau­siems mū­sų vi­suo­me­nės na­riams. Ypa­tin­gą dė­me­sį ra­gi­na­me at­kreip­ti į šei­mų su vai­kais si­tua­ci­ją Lie­tu­vo­je.

Lie­tu­vo­je vis dar ven­gia­ma pri­pa­žin­ti, jog skur­das – tai po­li­ti­nė prob­le­ma, ku­ri tu­ri bū­ti ak­ty­viai spren­džia­ma po­li­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis. Svei­kin­ti­na, jog pra­ei­tais me­tais pra­dė­ta reng­ti so­cia­li­nio mo­de­lio re­for­ma Lie­tu­vai. Mo­de­lio vi­zi­jo­je nu­ma­to­ma, jog ko­va su skur­du kar­tu su dar­bo san­ty­kių, so­cia­li­nio drau­di­mo ir užim­tu­mo sis­te­mų to­bu­li­ni­mu yra ke­tu­rios es­mi­nės tva­raus so­cia­li­nio mo­de­lio at­ra­mos. Vis­gi su­ma­ny­mas ak­ty­viai ma­žin­ti skur­do mas­tus mū­sų ša­ly­je li­ko tik ant po­pie­riaus, tei­gia­ma Na­cio­na­li­nis skur­do ma­ži­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų tink­lo pra­ne­ši­me.

So­cia­li­nio mo­de­lio re­for­mos rė­muo­se ne­bu­vo pa­teik­ta re­ko­men­da­ci­jų ar pa­siū­ly­mų Lie­tu­vos so­cia­li­nės par­amos ir pa­slau­gų sis­te­mai to­bu­lin­ti, šiai sis­te­mai pri­de­rin­ti prie ki­tų so­cia­li­nės ap­sau­gos ir užim­tu­mo po­li­ti­kos sri­čių. Trūks­ta ver­ti­ni­mų, kaip ki­tų sri­čių re­for­mos, ypač pla­nuo­ja­mas dar­bo san­ty­kių li­be­ra­li­za­vi­mas, at­si­lieps silp­niau­sioms mū­sų vi­suo­me­nės gru­pėms, jų pa­žei­džia­mu­mui dar­bo rin­ko­je. „Tai­gi dar net ne­gi­męs nau­jas Lie­tu­vos so­cia­li­nis mo­de­lis yra tar­si sta­las be vie­nos ko­jos. Ko­va su skur­du Lie­tu­vo­je pa­lie­ka­ma sa­viei­gai, naš­lai­tės vaid­me­ny­je“ – tei­gia Tink­lo eks­per­tė Je­ka­te­ri­na Na­vic­kė.

Tuo tar­pu skur­do ri­zi­kos mas­tai Lie­tu­vo­je iš­lie­ka tarp aukš­čiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį san­ty­ki­nio skur­do ly­gio mū­sų ša­ly­je ne­pa­vy­ko bent kiek reikš­min­giau ati­trauk­ti nuo 20 proc. ri­bos. Tai­gi penk­ta­da­liui žmo­nių Lie­tu­vo­je ky­la ri­zi­ka pa­tir­ti ne­pri­tek­lių ir skur­dą. Ypač di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą ke­lia mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų pa­dė­tis, kai apy­tiks­liai kas ket­vir­tas vai­kas au­ga že­mas ar­ba la­bai že­mas pa­ja­mas gau­nan­čio­se šei­mo­se. De­ra­mo dė­me­sio vai­kams ne­bu­vi­mą ro­do ir pa­sku­ti­niai iš­mo­kų vai­kams pa­kei­ti­mai, kai su­nkiai gy­ve­nan­čios šei­mos su vie­nu ar dviem mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kais ne­be­te­ko net sim­bo­li­nio vals­ty­bės pa­lai­ky­mo. Su­sik­los­čiu­si pa­dė­tis ke­lia grės­mę mū­sų bū­si­mos kar­tos po­ten­cia­lui, il­ga­lai­kiam Lie­tu­vos eko­no­mi­niam au­gi­mui ir so­cia­li­nei rai­dai. Ne­su­lau­kus de­ra­mo dė­me­sio vai­kys­tė­je, su­nku ti­kė­tis šian­die­nos vai­kų kar­tos dė­kin­gu­mo ir par­ei­gos vals­ty­bei jaus­mo at­ei­ty­je.

Tarp­tau­ti­nės ko­vos su skur­du ir so­cia­li­ne at­skir­ti­ni die­nos pro­ga klau­sia­me, ar ko­va su skur­du Lie­tu­vo­je ka­da nors su­lauks de­ra­mo dė­me­sio? Skur­do ma­ži­ni­mo pri­ori­te­tas ir mo­der­ni so­cia­li­nės par­amos sis­te­ma tu­ri tap­ti ne­at­sie­ja­ma Lie­tu­vos so­cia­li­nio mo­de­lio da­li­mi. Ypa­tin­gą dė­me­sį ra­gi­na­me at­kreip­ti į šei­mų su vai­kais si­tua­ci­ją Lie­tu­vo­je. Vals­ty­bė tu­ri ak­ty­viai pri­si­dė­ti prie ma­žas pa­ja­mas gau­nan­čių tė­vų pa­stan­gų už­ti­krin­ti vai­kų po­rei­kius: per sau­gu­mo dar­bo rin­ko­je ir ne­te­kus dar­bo už­ti­kri­ni­mą, gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čių ir so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų leng­va­tas, iš­mo­kas vi­sų am­žiaus gru­pių vai­kams ne­prik­lau­so­mai nuo vai­kų skai­čiaus šei­mo­je, efek­ty­vią so­cia­li­nės par­amos sis­te­mą, prie­ina­mas ir ko­ky­biš­kas vai­kų prie­žiū­ros ir la­vi­ni­mo pa­slau­gas. Jo­kios re­for­mos ne­ga­li bū­ti vyk­do­mos ne­įver­ti­nus po­vei­kio pa­žei­džia­miau­sioms mū­sų vi­suo­me­nės na­riams.