Ar konservatorių laivas atlaikys „MG Baltic“ bangas?
Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) Prie­žiū­ros ko­mi­te­tas ki­tą an­tra­die­nį dar kar­tą kvie­čia Sei­mo na­rį Man­tą Ado­mė­ną pa­siaiš­kin­ti dėl su­si­ti­ki­mų su kon­cer­no „MG Bal­tic“ bu­vu­siu vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu ir jo vaid­me­niu par­ti­jos ly­de­rio rin­ki­muo­se. Ga­li­mi M. Ado­mė­no ry­šiai su „MG Bal­tic“ ga­li pa­kenk­ti ir par­ti­jos rei­tin­gams, nors pa­sku­ti­nie­ji „Sprin­ter ty­ri­mai“ duo­me­nys, ku­riuos skel­bė por­ta­las del­fi.lt, ro­do, jog TS-LKD par­ti­ja yra pir­mo­se po­zi­ci­jo­se ir už juos šiuo me­tu bal­suo­tų 17,8 proc. apk­laus­tų rin­kė­jų.

TS-KLD nariai susilaiko nuo komentarų, bet konservatorių patriarchu laikomas Vytautas Landsbergis interviu Lietuvos televizijai pareiškė, kad toks M. Adomėno elgesys rodo prastą politinę kultūrą. „Tas prisipažinimas, kad tyčia ėjau, jog sujaukčiau – tai rodo menką politinę kultūrą. O jeigu tam įtaką daro konkretus verslas, tai jau yra užvaldymo elementas“, – Lietuvos televizijai sakė V. Landsbergis.

Tas prisipažinimas, kad tyčia ėjau, jog sujaukčiau – tai rodo menką politinę kultūrą. O jeigu tam įtaką daro konkretus verslas, tai jau yra užvaldymo elementas

TS-LKD Priežiūros komiteto vadovas Valdas Benkunskas sako, kad „kitą savaitę antradienį pradedame svarstymą ir kaip čia viskas baigsis sunku pasakyti. Mes kartą jau nagrinėjome (M. Adomėno elgesį) po to, kai pasirodė pirminė informacija, bet klausimo nepabaigėme. M. Adomėnas paaiškino, bet mes laukėme momento, kai prasidės teismas, kad paaiškėtų daugiau aplinkybių.“

Anot jo, M. Adomėnas situaciją, nutikusią su „MG Baltic“ aiškina vienaip, o spauda mėgina nušviesti kitaip. „Mes turime įvertinti, kaip šiame kontekste atrodo partija ir jos reputacija“, – aiškino V. Benkunskas.

TS-LKD partijos pirmininko pavaduotojas Jurgis Razma sako, jog partijoje nepriimta kokiais nors pareiškimais daryti spaudimą Priežiūros komitetui, todėl komentuoti iš anksto – nesinori.

„Sprendimą lems objektyvios aplinkybės, o ne meilės-nemeilės momentai vienam ar kitam politikui. To palinkėčiau komitetui ir būčiau linkęs susilaikyti nuo komentarų“, – sakė parlamentaras. Anot jo, sprendimas dėl M. Adomėno užtruko, nes Priežiūros komitetas norėjo padaryti pertrauką laukdamas konkretesnės informacijos.

„Vertinu, kad komitetas sprendžia atsakingai ir objektyviai laukdamas tikresnės informacijos. Lauryno Kasčiūno atveju situacija formaliąją prasme buvo paprastesnė, nes jis pats kitaip nekomentavo tų aplinkybių (kurios buvo paviešintos). Todėl buvo sprendžiama greičiau, o čia išsiskyrė paties M. Adomėno situacijos apibūdinimas ir tai, kaip ją apibūdino spauda. Tokiais atvejais stabtelėjimas dėl didesnio aiškumo – tvarkoje“, – svarstė J. Razma.

Politologė ir Mykolo Riomerio universiteto lektorė Rima Urbonaitė sako, kad M. Adomėno atvejis konservatorių partijai yra rakštis ir klausimas, kaip jie tą rakštį mėgins ištraukti.

„Tai neatrodo graži istorija, nes M. Adomėnas vykdydamas verslo užsakymą ėmėsi tam tikrų veiksmų partijos viduje. Žiūrėsime ką darys partija, nes taip ji parodys savo požiūrį. Mes matome, kad partija turi problemų su jaunąja karta. Visgi partija turi lojalius rinkėjus, tyrimai rodo, jog rinkėjų prieraišumas yra pakankamai didelis“, – sakė politologė

Anot jos, konservatorių reitinguose „MG Baltic“ niuansai atsispindi, bet situacija tikrai nėra tokia, kokią matome su liberalų partija.

„Visgi matome oponuojančių politinių jėgų šaukimą, kad konservatoriai čia yra („MG Baltic“ skandale – aut. past.), bet nedetalizuojama kokiame kontekste. Kol kas mes girdėjome tik apie partijos kontaktus su rėmėjais, kurie yra kvestionuotini, bet svarbu, kaip partija sugebės tai paaiškinti. Epizodai, susiję su ryšiais su verslu, nėra labai šokiruojantys. Gerai yra tai, kad yra epizodų, kuriuose matome, kaip verslui nepavyksta paveikti konkrečių konservatorių partijos narių“, – svarstė R. Urbonaitė.

Oresto Gurevičiaus nuotrauka

Anot jos, L. Kasčiūno atvejis buvo „silpnesnis“ nei M. Adomėno situacija.

„L. Kasčiūnas ieškojo paramos savo įstaigai, jis nebuvo parlamento narys. Žinoma, epizodas su Irena Degutiene buvo neskanus. Bet M. Adomėno atveju mes matome veikimą partijos viduje. Manyčiau partija gali priimti griežtas priemones, „sankcijos“ turėtų būti griežtesnes, nes matėme M. Adomėno dirbimą prieš partiją. Man keista, kad partija dar nieko nesiėmė, bet aš manau, kad reakcijos bus ir jos bus pakankamai griežtos“, – sakė Mykolo Riomerio universiteto lektorė.

Taigi, konservatoriams yra dvi žinios: „MG Baltic“ skandalas juos tikrai palies, bet reitingų svyravimas nebus dramatiškas.

Politikos apžvalgininkas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Algis Krupavičius sako, kad dabar skelbiami partijų reitingai jokių tektoninių lūžių nerodo.

„Yra tik dvi naujienos: pirma, tai, kad Liberalų sąjūdžio saulė leidžiasi ir jų reitingas smuko. Antras dalykas, liberalų balsai nepereina konservatoriams, nors labai dažnai antrasis už liberalus balsuojančių žmonių pasirinkimas yra konservatoriai. Jų reitingas jau kuris laikas stovi vietoje, o tikimybė, kad gali smukti, taip pat yra“, – sakė A. Krupavičius.

Jis įsitikinęs, kad „MG Baltic“ skandalo purslai aptaškys visą partiją, o ne tik atskirus jos narius.

„Taigi, konservatoriams yra dvi žinios: „MG Baltic“ skandalas juos tikrai palies, bet reitingų svyravimas nebus dramatiškas. Tiesa, skandalas į kurį įsivėlė M. Adomėnas gali pakenkti partijai, nes jis – vienas iš matomų partijos veidų. Partija gali prarasti reputaciją ir autoritetą tarp rinkėjų.

Taip, konservatoriai turi ištikimų rinkėjų, bet esminė jų problema ta, kad jie nėra patrauklūs kairiojo sparno rinkėjams ir tiems, kurie renkasi vidurio politines jėgas. Tai geriausiai iliustravo 2016 metų Seimo rinkimų antrasis ratas. Jiems gali būti sunku patraukti naujus rinkėjus, tai jau matome, nes daugiau nei 3 proc. mažėja liberalų reitingai, bet tie rinkėjai nepereina konservatoriams“, – aiškino profesorius.