Ar gali šaulys namuose turėti ginklą
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir sa­va­no­rių rė­mi­mo par­la­men­ti­nės gru­pės pir­mi­nin­kas Ar­vy­das Anu­šaus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad dis­ku­si­ja šia te­ma bū­tų nau­din­ga.

A. Anu­šaus­ko tei­gi­mu, šiuo me­tu ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai ri­bo­ja ar­ba drau­džia Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos (LŠS) na­riams įsi­gy­ti gink­lą iš­im­ti­nai šau­lio tar­ny­bai. „Y­ra įre­gis­truo­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ga­lin­tis šau­liams su­teik­ti tei­sę lai­ky­ti LŠS pri­klau­san­tį gink­lą na­muo­se bei įsi­gy­ti B ir C ka­te­go­ri­jų gink­lus ir šo­vi­nius, skir­tus nau­do­ti tik šau­lio tar­ny­bai ir sa­vi­gy­nai“, – pri­me­na Sei­mo na­rys. Įsta­ty­mo pro­jek­tą par­en­gė jis pats, rem­da­ma­sis LŠS va­do ats. plk. ltn. Liu­do Gum­bi­no pa­tvir­tin­tos dar­bo gru­pės su­kur­tais ap­ma­tais. „Ke­lia­mi klau­si­mai, su­si­ję su vie­šo­jo ir na­cio­na­li­nio sau­gu­mo as­pek­tais, į ku­riuos rei­kia at­sa­ky­ti“, – ma­no dis­ku­si­jos ini­cia­to­rius A. Anu­šaus­kas.

Į dis­ku­si­ją „Šau­lio gink­las na­muo­se – na­cio­na­li­nio ir vie­šo­jo sau­gu­mo as­pek­tai“ kvie­čia­mi Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės, LŠS, ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai, Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­riai, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir sa­va­no­rių rė­mi­mo par­la­men­ti­nės gru­pės na­riai, kraš­to ap­sau­ga be­si­rū­pi­nan­čių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai. Ren­gi­nys vyks rug­sė­jo 8 die­ną Sei­mo A. Stul­gins­kio sa­lė­je.