Ar bus referendumas dėl dvigubos piletybės
Sei­mas ėmė­si Li­be­ra­lų są­jū­džio ini­ci­juo­to siū­ly­mo kar­tu su 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mais su­reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo.

An­tra­die­nį 58 bal­sais už, de­vy­niais - prieš, 30 su­si­lai­kius po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta nu­ta­ri­mo pro­jek­tui, kad bū­tų ren­gia­mas pri­va­lo­ma­sis re­fe­ren­du­mas pa­keis­ti Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nį.

„Ma­nau, vi­sų par­ti­jų, po­li­ti­kų tiks­las - kaip įma­no­ma dau­giau pi­lie­čių su­bur­ti per vi­są pa­sau­lį. Ir aki­vaiz­du, kad mū­sų įsta­ty­mai ir Kons­ti­tu­ci­ja tu­ri ati­tik­ti nū­die­nos gy­ve­ni­mo rea­li­jas. No­rė­da­mi rū­pin­tis to­les­ne vals­ty­bės plė­tra, vals­ty­bės eko­no­mi­ka, tu­ri­me gal­vo­ti ir apie mū­sų pi­lie­čių skai­čių. Da­bar ma­to­me, kaip jis ne­nu­mal­do­mai ma­žė­ja. Dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mas bū­tų vie­na iš ga­li­my­bių su­ma­žin­ti vals­ty­bės pi­lie­čių skai­čiaus ma­žė­ji­mą, iš­plės­ti šių pi­lie­čių skai­čių vi­sa­me pa­sau­ly­je“, - siū­ly­mą pri­sta­tė pri­sta­tė Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas Eli­gi­jus Ma­siu­lis.

„Mes ne­ga­li­me baus­ti žmo­nių, nu­trau­kiant jiems pi­lie­ty­bę, kad dėl įvai­rių prie­žas­čių iš­va­žia­vo iš ša­lies Tu­ri­me bran­gin­ti kiek­vie­ną lie­tu­vį, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tį, kur jis be­bū­tų, ku­rio­je vals­ty­bė­je, iš­lai­ky­ti su juo po­li­ti­nį ry­šį, pi­lie­ti­nį ry­šį“, - kal­bė­jo E.Ma­siu­lis.

Jis taip pat pa­brė­žė, kad nuo 1990 me­tų iš Lie­tu­vos, re­mian­tis ofi­cia­liais Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, yra iš­vy­kę ne­to­li 800 tūkst. pi­lie­čių.

To­liau pro­jek­tą su siū­ly­mu skelb­ti re­fe­ren­du­mą svars­tys Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­va­kos ko­mi­te­tas, Kons­ti­tu­ci­jos ko­mi­si­ja, pro­jek­tą ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je nu­ma­to­ma svars­ty­ti 2016 me­tų pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ši da­ta pa­skir­ta, kad bū­tų iš­lai­ky­ti ter­mi­nai, apib­rė­žian­tys re­fe­ren­du­mo pa­skel­bi­mo są­ly­gas.

Re­fe­ren­du­mo teks­te siū­lo­ma ne­ga­lio­jan­čia pri­pa­žin­ti Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nio an­trą­ją da­lį, ku­ri nu­ma­to, kad nie­kas, iš­sky­rus įsta­ty­mo nu­ma­ty­tus at­ve­jus, ne­ga­li bū­ti Lie­tu­vos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiu.

Taip pat Sei­mas svars­tė Dar­bo par­ti­jos at­sto­vo Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko siū­ly­mą su­reng­ti re­fe­ren­du­mą tuo pa­čiu klau­si­mu, į Kons­ti­tu­ci­ją įra­šant, kad „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis ga­li bū­ti ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiu“. Šis pro­jek­tas bu­vo pa­teik­tas dar 2013 me­tais, o re­fe­ren­du­mą A.Pa­ulaus­kas siū­lė su­reng­ti per jau pra­ėju­sius pre­zi­den­to rin­ki­mus.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas siū­lė pro­jek­tą at­mes­ti, ar­gu­men­tuo­da­mas ne­igia­ma iš­ei­vi­jos lie­tu­vių po­zi­ci­ja, ta­čiau par­la­men­tas an­tra­die­nį tam ne­pri­ta­rė. Pro­jek­tas grį­žo at­gal į ko­mi­te­tą, iš­sa­ky­ti siū­ly­mai, kad jis ga­lė­tų bū­ti svars­to­mas kar­tu su li­be­ra­lų pro­jek­tu.

Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­tą dėl pi­lie­ty­bės ga­li­ma pa­keis­ti, jei­gu re­fe­ren­du­me tam pri­tar­tų dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę ir įra­šy­tų į rin­kė­jų są­ra­šus. Už­sie­nio lie­tu­viai nuo­gąs­ta­vo, kad to­kie griež­ti rei­ka­la­vi­mai ga­li su­žlug­dy­ti re­fe­ren­du­mą.

Šiuo me­tu dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­piu, ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau nė­ra su­tei­kia­ma iš­vy­ku­siems po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad no­rint iš es­mės iš­plės­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ga­li­my­bę bū­ti­na keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją, o ši pa­tai­sa ga­li bū­ti pri­im­ta tik re­fe­ren­du­mu.

Li­be­ra­li­za­vi­mo ša­li­nin­kai tei­gia, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę bū­ti­na įtei­sin­ti, sie­kiant iš­lai­ky­ti emig­ran­tų ry­šius su Lie­tu­va ir at­siž­vel­giant į glo­ba­li­za­ci­jos ten­den­ci­jas.