Apžvalgininkai: tokio premjero dar nebuvo
Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio re­to­ri­ka – mu­ži­kiš­ka, šis po­li­ti­kas taip ir ne­per­šo­ko iš po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro ly­gio į mi­nis­tro pir­mi­nin­ko. Taip LRT.lt tei­gia apž­val­gi­nin­kas Rim­vy­das Va­lat­ka. Sa­vo ruo­žtu po­li­to­lo­gas Lau­ras Bie­li­nis ir vie­šų­jų ry­šių eks­per­tė Ori­ja­na Ma­ša­lė ti­ki­na, kad ryš­ki S. Skver­ne­lio re­to­ri­ka pa­tin­ka rin­kė­jams, o po­li­ti­ko­je bū­na ir aukš­tes­nių na­tų.

Po to, kai šių me­tų va­sa­rį įvy­ko ne­skelb­tas su­si­ti­ki­mas tarp prem­je­ro S. Skver­ne­lio ir opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių va­do­vo Gab­rie­liaus Lands­ber­gio, S. Skver­ne­lis vi­suo­me­nei par­eiš­kė, kad bu­vo kal­bė­ta ne apie ką ki­ta, bet na­cio­na­li­nę „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ran­ką. „La­bai at­sa­kin­gai svars­tė­me su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją, kuo­met iš „Eu­ro­vi­zi­jos“ kon­kur­so iš­kri­to mū­sų bend­ra fa­vo­ri­tė Lo­li­ta Ze­ro“, – žur­na­lis­tams pa­ko­men­ta­vo prem­je­ras.

Ko­vą S. Skver­ne­lis su­kri­ti­ka­vo Vil­niaus mies­to me­rą li­be­ra­lą Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių par­eikš­da­mas, kad vie­nin­te­lis per ka­den­ci­ją nu­veik­tas me­ro dar­bą – nu­pjau­ta ne­le­ga­lios tvo­ros tu­ja, o pro­ver­žio ki­to­se sri­ty­se esą nė­ra.

Ba­lan­dį, vos So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai iš­rin­kus į pir­mi­nin­ko pos­tą Gin­tau­tą Pa­luc­ką, S. Skver­ne­lis par­eiš­kė ar­ti­miau­siu me­tu ne­ke­ti­nan­tis su­si­tik­ti su šiuo po­li­ti­ku ir par­agi­no pa­sta­rą­jį grįž­ti į rea­ly­bę. Ma­ža to, at­si­sa­kęs su­si­tik­ti su nau­juo­ju so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vu S. Skver­ne­lis ėmė lai­dy­ti juo­ke­lius apie par­tne­rys­tės įsta­ty­mą. „Nors pa­si­sa­kė Gin­tau­tas už par­tne­rys­tę, gal jis čia ko­kį pa­vy­dą tu­ri, aš ne­sup­ran­tu, aš ma­nau, kad bend­rau­siu su vi­sų po­li­ti­nių par­ti­jų ly­de­riais, tą da­riau ir da­ry­siu at­ei­ty­je“, – aiš­ki­no prem­je­ras. Taip jis ko­men­ta­vo sa­vo spren­di­mą su­si­tik­ti su opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių ly­de­riu G. Lands­ber­giu, ta­čiau ne su G. Pa­luc­ku.

Tai – ne vie­nin­te­liai aš­trūs ar spal­vin­gi prem­je­ro S. Skver­ne­lio pa­si­sa­ky­mai, jam ta­pus prem­je­ru. Kas ska­ti­na prem­je­rą nau­do­ti to­kią re­to­ri­ką ir ar ji tin­ka uži­mant vie­ną svar­biau­sių ša­lies pos­tų?

R. Va­lat­ka: S. Skver­ne­lis el­gia­si taip, tar­tum bū­tų prezidentas

Po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kas R. Va­lat­ka tei­gia, kad mi­nis­tro pir­mi­nin­ko re­to­ri­ka net ne aro­gan­tiš­ka, o tie­siog mu­ži­kiš­ka.

„Ži­no­te, aro­gan­ci­ja pa­pras­tai yra pro­to po­žy­mis, nes žmo­nės daž­niau­siai aro­gan­tiš­kais va­di­na tuos, ku­rie kie­tai kal­ba te­le­vi­zi­jo­je, ge­rai at­ro­do ir ne­da­ro klai­dų, ne­kal­ba ne­są­mo­nių bei kal­ba trum­pais ka­po­tais sa­ki­niais. S. Skver­ne­lis ne­tem­pia iki aro­gan­ci­jos, jo re­to­ri­ka – la­bai mu­ži­kiš­ka.

Jis taip ir ne­per­šo­ko iš po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro ly­gio į mi­nis­tro pir­mi­nin­ko. Man at­ro­do, kad ir ne­per­šoks, nes tam šuo­liui rei­kia in­te­lek­ti­nio pa­grin­do, daug pers­kai­ty­tų kny­gų ir vi­sai ki­to­kio gy­ve­ni­mo. Jei žmo­gus apie tai pra­de­da gal­vo­ti tik po 40-ties, rei­kia bū­ti ne prem­je­ru, o už­si­da­ry­ti stu­di­jų cen­tre, miš­ke ar bib­lio­te­ko­je. Ten pa­dir­bė­ti ir pa­žiū­rė­ti į sa­vo gy­ve­ni­mą“, – LRT.lt ko­men­ta­vo R. Va­lat­ka.

Anot po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­ko, S. Skver­ne­lis su­klu­po pa­si­sa­ky­da­mas apie G. Pa­luc­ką po to, kai šis bu­vo iš­rink­tas Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­ku: „Ko­kia pra­smė bu­vo taip pa­si­sa­ky­ti? Tu tu­rė­si dirb­ti su tuo žmo­gu­mi, tau jo 19 bal­sų rei­kės kas­dien nuo ry­to iki va­ka­ro. Ma­nau, pats S. Skver­ne­lis tik po to pa­gal­vo­jo – kam vam­te­lė­jo? Be to, šie du po­li­ti­kai – ko­ne drau­gai, tai įsi­vaiz­duo­kit, kas bū­tų, jei bū­tų iš­rink­tas ne drau­gas.“

R. Va­lat­kos ma­ny­mu, to­kia re­to­ri­ka ne­tin­ka prem­je­rui, ku­ris „prii­ma svar­biau­sius spren­di­mus ir val­do 9 mlrd. eu­rų“.

„To­kie juo­ke­liai – ne pir­mas at­ve­jis Lie­tu­vo­je. Tu­rė­jo­me Vik­to­rą Us­pas­ki­chą, tu­rė­jo­me Ro­lan­dą Pa­ksą. Ga­li­me pri­si­min­ti ir Ar­tū­rą Pa­ulaus­ką, ku­ris taip pat nu­mes­da­vo fra­zių, bet jis la­bai grei­tai [į ko­man­dą] pa­sik­vie­tė Ri­mą Pum­pu­tie­nę, R. Pa­ksas la­bai grei­tai pa­sik­vie­tė Da­lią Ku­trai­tę – šios mo­te­rys iš es­mės bu­vo jų ma­mos, auk­lės, mo­ky­to­jos, po­li­to­lo­gės. Jos sa­ky­da­vo: čia jau ne­be­kal­bėk; tu taip ne­kal­bėk. S. Skver­ne­lis net ne­sup­ra­to, kad jam rei­kia to­kio žmo­gaus – žmo­gaus, ku­ris jo ker­zi­nius ba­tus kar­tais pa­keis­tų į la­kier­kas“, – dės­tė R. Va­lat­ka.

Pa­sak apž­val­gi­nin­ko, S. Skver­ne­lis el­gia­si taip, tar­si bū­tų pre­zi­den­tas, ta­čiau da­bar­ti­nė ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė to­kios re­to­ri­kos, prieš užim­da­ma aukš­čiau­sią ša­lies pos­tą, ne­nau­do­jo.

„D. Gry­baus­kai­tė il­gai mo­kė­si kal­bė­ti. Jos sa­ki­nys – 13–15 žo­džių, jam­bas, cho­rė­jas – ka­la kaip poe­zi­ją. Po tre­čio sa­ki­nio pa­mirš­ti tu­ri­nį, lie­ka tik for­ma. Kiek ži­nau, ji mo­kė­si pas Eu­ge­ni­jų Lau­ri­nai­tį – vie­ną iš įdo­miau­sių mū­sų psi­choa­na­li­ti­kų. Prieš 30 me­tų lan­kė jo kur­sus „Ži­ni­jos“ drau­gi­jo­je.

Prie jos kal­bė­ji­mo ga­li­ma kar­tais pri­kib­ti, bet vis dėl­to ji yra bai­gu­si eko­no­mi­ką, dės­tė. Jos kal­bė­ji­mas daž­nai ne­tin­kan­tis ran­gui, kar­tais pra­si­mu­ša kil­mės trū­ku­mas, bet jei ly­gin­tu­me ją ir S. Skver­ne­lį, tai pa­sta­ra­sis aps­kri­tai iš­le­kia iš kon­teks­to. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ras ga­li taip kal­bė­ti, vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras – jau ne­be­ga­li, prem­je­ras – tuo la­biau“, – aiš­ki­no R. Va­lat­ka.

Jo žo­džiais, su to­kia sa­vo re­to­ri­ka S. Skver­ne­lis ar­ba pra­skris pro Sci­lės ir Cha­rib­dės uo­lą, ar­ba už jos užk­lius. „Ne­ga­li va­žiuo­ti tik su to­kiais ba­je­riais. Gal ir įšoks jis į pre­zi­den­to pos­tą, bet jei ne­įšoks – bus kal­tas pats“, – pri­dū­rė R. Va­lat­ka.

O. Ma­ša­lė: po­li­ti­ko­je bū­na ir aukš­tes­nių natų

Ko­mu­ni­ka­ci­jos bend­ro­vės „OM­Con­sul­ting“ va­do­vė Ori­ja­na Ma­ša­lė LRT.lt tei­gė, kad taip bend­rau­jan­čio prem­je­ro dar ne­sa­me tu­rė­ję ir esą na­tū­ra­lu, kad dau­ge­liui to­kia re­to­ri­ka at­ro­do ne­įp­ras­tai.

„S. Skver­ne­lis dar bū­da­mas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru pa­si­žy­mė­jo drą­sia re­to­ri­ka. Gal ir sma­gu, kad žmo­gus iš­lie­ka toks pats, net ir pa­kei­tęs par­ei­gas. Prem­je­ro ko­mu­ni­ka­ci­ja „Fa­ce­book“ tink­le taip pat ki­to­kia – nė­ra po­li­ti­nių man­da­gy­bių, nu­glais­ty­mų, kor­po­ra­ty­vi­nės ka­bos. Da­liai žmo­nių tai im­po­nuo­ja, tad toks nau­jas bend­ra­vi­mo bū­das tu­ri pri­va­lu­mų. Tai er­zi­na po­li­ti­nius kon­ku­ren­tus, bet rin­kė­jams jo ak­ty­vu­mas pa­tin­ka ir tai yra vie­na prie­žas­čių, ko­dėl pa­si­ti­kė­ji­mas juo yra la­bai aukš­tas“, – aiš­ki­no O. Ma­ša­lė.

Vie­šų­jų ry­šių eks­per­tės tei­gi­mu, D. Gry­baus­kai­tės ir S. Skver­ne­lio re­to­ri­ka iš­ties ski­ria­si žo­dy­nu, kal­bos sti­liu­mi. „Pre­zi­den­tės re­to­ri­ka ko­rek­tiš­ka, nu­glu­din­ta ir ap­gal­vo­ta, o prem­je­ro – su sar­kaz­mo ir iro­ni­jos gai­de­le. Man ji – ne­abe­jo­ti­nai iš­ski­rian­ti, ta­čiau po­li­ti­kui tai yra pri­va­lu­mas. Tu­ri da­ry­ti kaž­ką, kad ta­ve ma­ty­tų ir pri­si­min­tų“, – pa­žy­mė­jo O. Ma­ša­lė.

Ji tei­gė ne­no­rin­ti S. Skver­ne­lio re­to­ri­kos va­din­ti cha­miš­ka – esą svar­bu ne­pa­mirš­ti, kad prem­je­ras taip kal­ba su po­li­ti­niais opo­nen­tais ir kon­ku­ren­tais, o ne rin­kė­jais. „Na­tū­ra­lu, kad gal­vo­ja­ma apie bū­si­mus rin­ki­mus. Tas jo aš­tru­mas nu­kreip­tas į kon­ku­ren­tus. Ar prem­je­ras taip kal­ba su pa­pras­tais žmo­nė­mis? Man to ne­te­ko gir­dė­ti. O to­kia jo re­to­ri­ka nu­kreip­ta į po­li­ti­nę erd­vę“, – tę­sė vie­šų­jų ry­šių eks­per­tė.

Jos tei­gi­mu, ko­mu­ni­ka­ci­ja tu­ri ves­ti į dia­lo­gą, bet vers­lo ar vie­šo­sios po­li­ti­kos dia­lo­ge esą bū­na ir aukš­tes­nių na­tų. „S. Skver­ne­lio re­to­ri­ką ver­tin­čiau la­biau tei­gia­mai, nes dėl sa­vo re­to­ri­kos jis da­ro­si ma­to­mas, įdo­mus ir iš­skir­ti­nis. Jis pri­trau­kia dė­me­sį ir su­ku­ria fo­ną bū­ti gir­di­mu“, – LRT.lt tei­gė O. Ma­ša­lė.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­rius po­li­to­lo­gas Lau­ras Bie­li­nis tei­gia, kad S. Skver­ne­lio kal­ba yra be ga­lo ryš­ki – trum­pos fra­zės, ku­rio­mis jis įgy­ja pra­na­šu­mą prieš opo­nen­tus.

„Ne­ma­ny­ki­me, kad tu­ri­me tik jį – jau­no­ji kar­ta pa­de­mons­truos dar dau­giau. G. Pa­luc­kas, G. Lands­ber­gis taip pat su­ge­ba ne­blo­gai kal­bė­ti trum­po­mis fra­zė­mis, aiš­kiais vaiz­di­niais. Tai­gi at­ei­ty­je ma­ty­si­me spal­vin­gas dis­ku­si­jas“, – sa­kė L. Bie­li­nis.

Pa­sak VDU pro­fe­so­riaus, D. Gry­baus­kai­tė taip pat ne kar­tą pa­si­sa­kė ka­te­go­riš­kai ko­kiu nors klau­si­mu, ta­čiau vi­suo­me­nė esą tai ver­ti­no ir kė­lė jos rei­tin­gus.