Apžvalgininkai: rinkimams jau rengiamasi
Tiek vie­ša­ja­me gy­ve­ni­me, tiek po­li­ti­kos už­ku­li­siuo­se ma­ty­ti ne­ma­žai po­žy­mių, kad pa­grin­di­nės par­ti­jos ir po­li­ti­kai jau ren­gia­si ki­tą­met vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams, ši­taip tvir­ti­na po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kai Vy­tau­tas Bru­ve­ris ir Vir­gi­ni­jus Sa­vu­ky­nas.

Pa­sak po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­ko V. Sa­vu­ky­no, pa­si­ren­gi­mas Sei­mo rin­ki­mams kol kas ak­ty­ves­nis už­ku­li­siuo­se, mat Sei­mas ir aukš­čiau­sie­ji ša­lies va­do­vai at­os­to­gau­ja.

„Skirs­to­ma­si apy­gar­do­se, su­da­ro­mi są­ra­šai – par­ti­jų na­riai la­bai ko­vo­ja, kad užim­tų aukš­tes­nę vie­tą. Ži­no­ma, tie są­ra­šai dar ne ga­lu­ti­niai, ta­čiau vi­si su­pran­ta, kad, jei šian­dien ne­pa­ro­dys ak­ty­vu­mo, ry­toj ga­li bū­ti nu­stum­ti į są­ra­šo apa­čią“, – por­ta­lui LRT.lt tei­gė V. Sa­vu­ky­nas.

Be to, pa­sak apž­val­gi­nin­ko, par­ti­jos mąs­to apie ga­li­mas koa­li­ci­jas po Sei­mo rin­ki­mų. „Jei gal­vo­ja­ma, kad, pa­vyz­džiui, so­cial­de­mo­kra­tai ir li­be­ra­lai ga­li su­da­ry­ti koa­li­ci­ją, aki­vaiz­du, kad rin­ki­mi­nė­je ko­vo­je jie ne­ga­li vie­nas ki­to ypač aš­triai kri­ti­kuo­ti, nes po rin­ki­mų rin­kė­jams ga­li bū­ti su­nku įro­dy­ti, kad jie ga­li dirb­ti kar­tu“, – sa­ko V. Sa­vu­ky­nas.

Jo tei­gi­mu, taip pat de­ra­ma­si su įvai­rio­mis vie­šų­jų ry­šių ir rek­la­mos agen­tū­ro­mis: „Da­bar yra to­kia veik­la, o ru­de­nį su­si­rinks Sei­mas, ir po­li­ti­nės ba­ta­li­jos bus aš­tres­nės. Tuo­met ga­lės dau­giau pa­si­reikš­ti ir po­li­ti­kai. Jie no­rės vis daž­niau pa­si­sa­ky­ti ir bū­ti ma­to­mi ži­niask­lai­do­je, vie­šu­mo­je.“

Kaip tei­gia dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ apž­val­gi­nin­kas V. Bru­ve­ris, dau­gu­ma par­ti­jų ir po­li­ti­kų vie­šo­jo el­ge­sio ir už­ku­li­si­nių dė­lio­nių yra su­si­ju­sios bū­tent su Sei­mo rin­ki­mais. „Iš val­dan­čių­jų par­ti­jų ga­li­ma iš­skir­ti Dar­bo par­ti­ją, ku­ri rū­pi­na­si Sei­mo rin­ki­mais. Jos pa­dė­tis da­bar yra ga­nė­ti­nai kri­tiš­ka ir ri­zi­kin­ga, tu­rint ome­ny­je pra­ėju­sius Eu­ro­pos Par­la­men­to ir sa­vi­val­dos rin­ki­mus. Šiai par­ti­jai ti­krai rei­kia su­si­rū­pin­ti sa­vo po­li­ti­niu li­ki­mu. Jos vi­sa vie­ša veik­la, po­li­ti­ka yra su­si­ju­si su Sei­mo rin­ki­mais“, – por­ta­lui LRT.lt kal­bė­jo V. Bru­ve­ris.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja taip pat, anot V. Bru­ve­rio, vis dau­giau dė­me­sio ski­ria tam, kaip at­ro­dys prieš Sei­mo rin­ki­mus. „Iš opo­zi­ci­nių par­ti­jų gal­būt Li­be­ra­lų są­jū­dis ma­to­mas ryš­kiau, nes li­be­ra­lai tu­ri sva­jo­nę po Sei­mo rin­ki­mų gal­būt bū­ti net ir nu­ga­lė­to­jais bei Vy­riau­sy­bės for­muo­to­jais. Ma­to­ma ne­ma­žai jų žings­nių, pa­vyz­džiui, dėl re­fe­ren­du­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ir pan. Kon­ser­va­to­riai pa­kei­tė ly­de­rį – jo įsu­ki­mas ne­at­sie­ja­mas nuo bū­si­mų Sei­mo rin­ki­mų“, – por­ta­lui LRT.lt kal­bė­jo dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ apž­val­gi­nin­kas.

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ va­do­vas Vla­das Gai­dys sa­ko, kad pa­sta­ro­jo me­to už­sie­nio po­li­ti­kos ak­tua­li­ja – Ru­si­jos ag­re­si­ja Ukrai­no­je ne­tu­rė­jo reikš­min­ges­nės įta­kos par­la­men­ti­nių par­ti­jų rei­tin­gams. Dėl šios ak­tua­li­jos, pa­sak so­cio­lo­go, ne­pa­si­kei­tė ir aukš­čiau­sių­jų ša­lies va­do­vų rei­tin­gai.

„Duo­me­nys at­nau­ji­na­mi kiek­vie­ną mė­ne­sį. Vi­suo­met gal­vo­ju, ko­dėl yra bū­tent taip, kas ga­lė­jo lem­ti po­ky­čius. Tai­gi tie įvy­kiai [U­krai­no­je] kaž­ko­dėl ypa­tin­gos įta­kos ne­tu­rė­jo. Į tai rea­ga­vo tik var­to­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mo ro­dik­lis, ku­ris kas mė­ne­sį ma­tuo­ja­mas vi­so­se ES ša­ly­se“, – por­ta­lui LRT.lt kal­bė­jo V. Gai­dys.

Ne­ma­žai dė­me­sio įvy­kiams Ukrai­no­je ir ag­re­sy­viam Ru­si­jos el­ge­siui tra­di­ciš­kai sky­rė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD), ta­čiau jų rei­tin­gas dėl to ne­išau­go.

„Ko­dėl kon­ser­va­to­riams ne­pa­vy­ko už­siau­gin­ti rei­tin­gų, nors, at­ro­do, bū­tent jiems bu­vo pa­lan­ki si­tua­ci­ja? Ma­nau, kad čia kaip su ta pa­sa­ka apie pie­me­nį ir vil­ką. Pie­me­nu­kas gai­nio­jo avis, jam nu­si­bo­do ir pra­dė­jo šauk­ti, kad puo­la vil­kas. At­bė­go vy­rai, bet vil­ko nė­ra. Šau­kė vie­ną kar­tą, an­trą, tre­čią. Kai iš tie­sų at­bė­go vil­kas, kai­mo vy­rai gal­vo­jo, kad pie­me­nu­kas ir vėl me­luo­ja, to­dėl ne­bė­go gel­bė­ti. Vil­kas su­ėdė ir avis, ir pie­me­nu­ką. Pa­na­šiai yra ir su kon­ser­va­to­riais – man at­ro­do, kad jie vis šau­kia, kad Ru­si­ja puo­la, ir vi­siems tai nu­si­bo­do. Kai iš tie­sų Ru­si­ja pra­dė­jo pul­ti, tai, ką kon­ser­va­to­riai sa­ko, ne­la­bai kam yra įdo­mu“, – pa­ly­gi­no V. Sa­vu­ky­nas.

Po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­ko tei­gi­mu, šio­je si­tua­ci­jo­je pui­kiai su­žai­dė Li­be­ra­lų są­jū­dis, par­odęs, kad jiems yra svar­bus tau­tiš­ku­mas ir pa­trio­tiz­mas. „Dau­ge­lis iš jų įsto­jo į Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gą, ir tai pa­siun­tė ži­nią Lie­tu­vos gy­ven­to­jams, kad jie nė­ra kaž­ko­kie kos­mo­po­li­tai, ku­rie ga­li gy­ven­ti šian­dien Vil­niu­je, o ry­toj – Par­yžiu­je ar Lon­do­ne. Tai, ma­nau, ti­krai pa­ti­ko rin­kė­jams, ir tai liu­di­ja jų ky­lan­tys rei­tin­gai“, – aiš­ki­na V. Sa­vu­ky­nas.

Sei­mo rin­ki­mai nu­ma­to­mi 2016-ųjų spa­lį.