Apžiūrės rastą Nepriklausomybės aktą
Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ber­ly­ne Dei­vi­das Ma­tu­lio­nis ket­vir­ta­die­nį Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ar­chy­ve ap­žiū­rės Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Liu­do Ma­žy­lio ras­tą 1918 me­tų Va­sa­rio 16-osios ne­prik­lau­so­my­bės ak­to ori­gi­na­lą.

Pro­fe­so­rius BNS sa­kė ne­abe­jo­jan­tis do­ku­men­to au­ten­tiš­ku­mu. Ant nu­ta­ri­mu va­di­na­mo do­ku­men­tu lie­tu­vių kal­ba yra 20 sig­na­ta­rų par­ašai.

Ma­no­ma, kad ak­tą Vo­kie­ti­jos at­sto­vui Vil­niu­je va­sa­rio 16-osios po­pie­tę nu­ne­šė sig­na­ta­ras Jur­gis Šau­lys, iš Lie­tu­vos į Vo­kie­ti­ją jis bu­vo iš­siųs­tas pa­štu.

Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pir­mi­nin­kau­ja­ma Lie­tu­vos Ta­ry­ba Ne­prik­lau­so­my­bės ak­tą pa­si­ra­šė 1918 me­tų va­sa­rio 16 die­ną Vil­niu­je. Iki šiol ne­bu­vo ži­no­ma nė apie vie­no ak­to ori­gi­na­lo bu­vi­mo vie­tą.