Apygardų raikytojams patarimų negaili politikai
Nors bu­vo par­eng­ti du ga­li­mi nau­jo vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų že­mė­la­pio va­rian­tai, spe­cia­lis­tai to­liau perb­rai­žo jų ri­bas. Mat po­li­ti­kai ne­no­rė­tų, kad da­bar­ti­nis su­skirs­ty­mas bū­tų aukš­tyn ko­jo­mis ap­vers­tas, o kai ku­rios vien­man­da­tės apy­gar­dos aps­kri­tai pa­nai­kin­tos.

Be to, Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­me yra įtvir­tin­ta, kad rin­kė­jų vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je skai­čiaus nuo­kry­pis ga­li bū­ti iki 20 proc. nuo vi­du­ti­nio rin­kė­jų vi­so­se apy­gar­do­se skai­čiaus. To­dėl par­la­men­ta­rams teks kuo sku­biau šią nuo­sta­tą keis­ti pa­gal Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) iš­aiš­ki­ni­mą, jog nuo­kry­pis ga­li svy­ruo­ti tik iki 10 pro­cen­tų.

Lik­tų be „tėvonijos“

Pa­gal anks­čiau par­eng­tus ga­li­mų apy­gar­dų ri­bų že­mė­la­pius be­ne ryš­kiau­sios per­mai­nos nu­ma­to­mos Šiau­lių kraš­te. Pa­čia­me mies­te iš tri­jų rin­ki­mų apy­gar­dų lik­tų tik dvi, o Šiau­lių ra­jo­no te­ri­to­ri­ja bū­tų su­skai­dy­tas ir pri­skir­ta trims apy­gar­doms. Šiau­liuo­se ne­lik­tų Dai­nų vien­man­da­tės rin­ki­mų apy­gar­dos, ku­rio­je jau net ke­tu­ris kar­tus į Sei­mą bu­vo iš­rink­tas Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas.

„Di­de­lės nuo­skau­dos ne­jau­čiu, bet ne­ma­lo­nu, kai 16 me­tų dirb­ta apy­gar­do­je, ku­rią da­bar no­ri­ma nai­kin­ti. Di­des­nė da­lis rin­kė­jų – apie 60 proc. – bū­tų pri­skir­ta ki­tai apy­gar­dai, tad ne­aiš­ku, ku­rio­je apy­gar­do­je tu­rė­čiau kan­di­da­tuo­ti“, – LŽ sa­kė jis.

V. Si­mu­li­ko tei­gi­mu, pa­na­šio­je si­tua­ci­jo­je at­si­dū­ręs ne vien jis, nes ir dau­giau vien­man­da­čių apy­gar­dų ga­li ne­be­lik­ti, o rin­kė­jai bus pri­skir­ti ki­toms apy­gar­doms.

To­kia lem­tis tu­rė­tų iš­tik­ti ir Šiau­lių kai­miš­ką­ją rin­ki­mų apy­gar­dą, ku­rio­je į Sei­mą yra iš­rink­ta Ri­ma Baš­kie­nė. Šią apy­gar­dą siū­lo­ma su­skai­dy­ti į tris da­lis, nors vi­sas Šiau­lių ra­jo­nas pa­gal gy­ven­to­jų ir rin­kė­jų skai­čių ga­lė­tų bū­ti vien­ti­sa vien­man­da­tė apy­gar­da.

Ne­ga­lu­ti­nis variantas

Ne vie­ną nau­ją vien­man­da­čių apy­gar­dų ri­bų že­mė­la­pį brai­žęs ir perb­rai­žęs Vil­niaus uni­ver­si­te­to Gam­tos moks­lų fa­kul­te­to Geog­ra­fi­jos ir kraš­tot­var­kos ka­ted­ros lek­to­rius moks­lų dak­ta­ras Ro­lan­das Tu­čas LŽ tei­gė, kad ir da­bar par­eng­ti va­rian­tai nė­ra ga­lu­ti­niai – jie nuo­lat to­bu­li­na­mi, at­siž­vel­giant tiek į po­li­ti­kų, tiek į gy­ven­to­jų pa­sta­bas.

„Ver­ti­na­me vi­sus gau­tus pa­siū­ly­mus ir spren­džia­me, kaip ir ką keis­ti. Ta­čiau di­de­lių po­ky­čių jau ne­tu­rė­tų bū­ti. Ap­ta­ria­mos ga­li­my­bės la­biau keis­ti tik 12 apy­gar­dų ri­bas“, – sa­kė jis.

R. Tu­čo tei­gi­mu, be Šiau­lių kraš­to, ne­men­kų per­mai­nų ga­li bū­ti ir Pie­tų Lie­tu­vo­je. Vie­nos apy­gar­dos ga­li ne­lik­ti Kau­ne. „Vi­sas per­mai­nas pa­dik­ta­vo ta pa­ti prie­žas­tis – la­bai pa­ki­tu­si de­mog­ra­fi­nė si­tua­ci­ja, kai yra su­ma­žė­ję gy­ven­to­jų, o kar­tu ir rin­kė­jų“, – ti­ki­no jis.

Rin­ki­mų prie­vaiz­dai skuba

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas LŽ ti­ki­no, kad VRK yra su­in­te­re­suo­ta kaip ga­li­ma grei­čiau baig­ti apy­gar­dų ri­bų perb­rai­žy­mą, nors pa­gal da­bar­ti­nį įsta­ty­mą apy­gar­dų ri­bas tu­ri pa­skelb­ti li­kus ne ma­žiau kaip 210 die­nų iki rin­ki­mų. „Šis ter­mi­nas bai­gia­si ko­vą, bet ti­kiuo­si, kad nau­jos ri­bos bus nu­sta­ty­tos kur kas anks­čiau“, – sa­kė jis.

Z. Vai­gaus­ko tei­gi­mu, vie­nas iš dvie­jų pert­var­kos va­rian­tų bu­vo par­eng­tas dar iki KT nu­tar­ties pa­skel­bi­mo. To­dėl jis net ne­ana­li­zuo­ja­mas. Su­itelk­tas dė­me­sys į an­trą­jį va­rian­tą. Keis­ti rei­kia 44 rin­ki­mų apy­gar­dų ri­bas. Iš jų 22 yra per di­de­lės, tiek pat – per ma­žų. Ta­čiau rea­liai ga­li tek­ti keis­ti ir dau­giau apy­gar­dų (jų iš vi­so yra 71) ri­bas. Skai­čiuo­ja­ma, kad ne­pa­ki­tu­sios ri­bos ga­li lik­ti tik 10 apy­gar­dų.

Ta­čiau pir­miau­sia Sei­mas tu­rė­tų keis­ti da­bar­ti­nį Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą ir tik ta­da VRK ga­lės tvir­tin­ti vien­man­da­čių apy­gar­dų ri­bas. Tie­sa, šį kar­tą itin ra­di­ka­lių per­mai­nų ne­bus, jos ati­de­da­mos iki 2020-ųjų. Pa­gal šiuo me­tu par­eng­tus pert­var­kos va­rian­tus pen­kių rin­ki­mų apy­gar­dų ri­bos driek­sis per tris sa­vi­val­dy­bes, 22 apy­gar­dų ri­bos apims po dvi sa­vi­val­dy­bes, o ki­tos – po vie­ną.

„Iš po­li­ti­kų gir­di­me pra­šy­mų pa­lik­ti kaip ga­li­ma ma­žiau pa­ki­tu­sias esa­mas rin­ki­mų apy­gar­dų ri­bas. Ta­čiau iš­veng­ti pert­var­kos jau ne­įma­no­ma“, – pa­žy­mė­jo VRK pir­mi­nin­kas.

Bū­si­mą pert­var­ką šią sa­vai­tę svars­tė ir Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Anot jo pir­mi­nin­ko Va­len­ti­no Bu­kaus­ko, jau ki­tą sa­vai­tę par­la­men­te ke­ti­na­ma svars­ty­ti Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas, o jas pri­ėmus at­si­vers ga­li­my­bė VRK tvir­tin­ti nau­jas rin­ki­mų apy­gar­dų ri­bas.

Kaip tei­gė V. Bu­kaus­kas, dau­giau­sia po­ky­čių nu­ma­to­ma kai­miš­ko­sio­se rin­ki­mų apy­gar­do­se, o mies­tuo­se jų esą ne­tu­rė­tų bū­ti itin daug.