Aptiktas rekordinis kiekis hašišo – 370 kg
Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai su­lai­kė pa­ne­vė­žie­tį, ga­be­nu­sį ypač di­de­lį kie­kį nar­ko­ti­nių me­džia­gų – 370 kg ha­ši­šo. Tai di­džiau­sias po­li­ci­jos is­to­ri­jo­je iš­im­tas ha­ši­šo kie­kis.

Nak­tį iš ko­vo 31 d. į ba­lan­džio 1 d. Pa­ne­vė­žio aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos par­ei­gū­nai, bend­ra­dar­biau­da­mi su Kau­no te­ri­to­ri­ne mui­ti­ne, ke­ly­je Ma­ri­jam­po­lė-Su­val­kai su­lai­kė bei pa­ti­kri­no vil­ki­ką „Vol­vo FH“ su pusp­rie­ka­be-šal­dy­tu­vu „Schmitz“, ku­ris į Lie­tu­vą grį­žo iš Va­ka­rų Eu­ro­pos. Trans­por­to prie­mo­nę vai­ra­vo pa­ne­vė­žie­tis (gi­męs 1962 m.) Pusp­rie­ka­bė­je-šal­dy­tu­ve ga­ben­tas ci­tru­si­nių vai­sių kro­vi­nys iš Is­pa­ni­jos Ka­ra­lys­tės.

Pa­ti­kri­nę vil­ki­ką su pusp­rie­ka­be, par­ei­gū­nai ra­do slėp­tu­vę, ku­rio­je įta­rė, kad ga­li bū­ti ne­tei­sė­tai ga­be­na­mas kro­vi­nys. Iš­kro­vus ci­tru­si­nių vai­sių kro­vi­nį, pusp­rie­ka­bė­je-šal­dy­tu­ve įreng­to­je slėp­tu­vė­je su­ras­ta apie 370 kg, įta­ria­ma, nar­ko­ti­nės me­džia­gos – ka­na­pių der­vos.

52 me­tų iki šiol ne­teis­tam pa­ne­vė­žie­čiui par­eikš­ti įta­ri­mai pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo ko­dek­so 260 str. („Ne­tei­sė­tas dis­po­na­vi­mas nar­ko­ti­nė­mis ar psi­cho­tro­pi­nė­mis me­džia­go­mis tu­rint tiks­lą jas pla­tin­ti ar­ba ne­tei­sė­tas dis­po­na­vi­mas la­bai di­de­liu nar­ko­ti­nių ar psi­cho­tro­pi­nių me­džia­gų kie­kiu“) 3 d.

Už mi­nė­tos bau­džia­mo­sios vei­kos pa­da­ry­mą nu­ma­to­mas lais­vės at­ėmi­mas nuo de­šim­ties iki pen­kio­li­kos me­tų.