Aptartos migrantų tikrinimo priemonės
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) su­šau­kė tarp­ži­ny­bi­nį pa­si­ta­ri­mą, ku­ria­me bu­vo ap­tar­tos te­ro­riz­mo pre­ven­ci­jos prie­mo­nės ir vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų veiks­mų koor­di­na­vi­mas, ren­gian­tis pri­im­ti per­ke­lia­mus prie­globs­čio pra­šy­to­jus.

Pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vo VSD, Vi­daus rei­ka­lų ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jų, Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos, Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro at­sto­vai, penk­ta­die­nį pra­ne­šė VSD.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, su­tar­ta glau­džiai de­rin­ti veiks­mus ti­kri­nant prie­globs­čio pra­šan­čių as­me­nų duo­me­nis, VSD sa­vo ruo­žtu pa­da ak­ty­viai da­ly­vau­ti per­kė­li­mo pro­ce­se. Šią sa­vai­tę Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te in­for­ma­ci­ją dėl pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo pa­tei­kęs VSD di­rek­to­rius Da­rius Jau­niš­kis žur­na­lis­tams sa­kė, jog bus ti­kri­na­mas kiek­vie­nas pa­bė­gė­lis.

„Mes ti­krin­si­me vi­sus, taip su­tar­ta su Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tu, ir da­ly­vau­si­me tie­sio­giai su Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tu. Sių­si­me sa­vo par­ei­gū­nus, esa­me nu­ma­tę par­ei­gū­nus, ku­riuos sių­si­me tie­sio­giai į tuos karš­tus taš­kus ir jie tie­sio­giai at­rin­ki­nės“, - sa­kė VSD va­do­vas.

VSD pra­ne­ša, kad jau šiuo me­tu kon­sul­tuo­ja­si su par­tne­riais, ta­ria­si dėl kei­ti­mo­si in­for­ma­ci­ja ir ki­to­kio bend­ra­dar­bia­vi­mo bū­dų, kad grės­mę vals­ty­bės sau­gu­mui ga­lin­tys kel­ti as­me­nys į Lie­tu­vą ne­pa­tek­tų.

Pra­ne­ši­me pa­brė­žia­ma, kad šiuo me­tu Eu­ro­pos ša­lių žval­gy­bos tar­ny­boms iš­ki­lęs iš­šū­kis iden­ti­fi­kuo­ti su­si­ju­sius su te­ro­riz­mu as­me­nis di­de­lia­me prie­globs­čio pra­šy­to­jų srau­te. VSD ne­tu­ri duo­me­nų, kad tarp prie­globs­čio pra­šy­to­jų yra to­kių as­me­nų, ta­čiau sa­ko, jog ne­ga­li­ma vi­siš­kai at­mes­ti prie­lai­dos, kad tarp plūs­tan­čių prie­globs­čio pra­šy­to­jų ga­li jų pa­si­tai­ky­ti.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­siū­lė vals­ty­bėms na­rėms per dve­jus me­tus pa­skirs­ty­ti 160 tūkst. pa­bė­gė­lių iš Veng­ri­jos, Grai­ki­jos ir Ita­li­jos. Lie­tu­vai pa­gal šią sche­mą nu­ma­to­ma pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius. Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no šį pa­siū­ly­mą, bet pa­brė­žė, kad pa­bė­gė­liai tu­ri bū­ti pri­ima­mi sa­va­no­riš­ku­mo pa­grin­du.