Aptartas intensyvesnis Lietuvos ir Švedijos karinis bendradarbiavimas
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas Klai­pė­do­je su­si­ti­kęs su Šve­di­jos gy­ny­bos mi­nis­tru Pe­te­riu Hultq­vis­tu pa­brė­žė po­rei­kį stip­rin­ti Lie­tu­vos ir Šve­di­jos bend­ra­dar­bia­vi­mą da­ly­vau­jant bend­ro­se pra­ty­bo­se.

„Lie­tu­vos ir Šve­di­jos ša­lių ka­ri­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas da­ly­vau­jant bend­ro­se pra­ty­bo­se Lie­tu­vo­je yra la­bai svar­bus už­ti­kri­nant sau­gu­mą Bal­ti­jos re­gio­ne“, – per su­si­ti­ki­mą spa­lio 9 die­ną sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras J. Ole­kas.

Mi­nis­tras J. Ole­kas pa­dė­ko­jo Šve­di­jos gy­ny­bos mi­nis­trui už ša­lies ka­ri­nių oro pa­jė­gų re­gu­lia­rų da­ly­va­vi­mą Bal­ti­jos re­gio­no oro pa­jė­gų tre­ni­ruo­tė­se (angl. Bal­tic Re­gio­nal Trai­ning Event, BRTE), skir­to­je už­ti­krin­ti oro erd­vės virš Bal­ti­jos jū­ros sau­gu­mą. Šio­se pra­ty­bos Šve­di­ja da­ly­vau­ja nuo 2012 me­tų.

Su­si­ti­ki­mo me­tu J. Ole­kas pa­siū­lė Šve­di­jos gy­ny­bos mi­nis­trui aps­vars­ty­ti ga­li­my­bę at­siųs­ti į Lie­tu­vą Šve­di­jos ka­rius da­ly­vau­ti pra­ty­bo­se kar­tu su NA­TO ša­lių ro­ta­ci­nė­mis pa­jė­go­mis.

Kal­bė­da­mas apie ar­tė­jan­tį NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą Var­šu­vo­je, mi­nis­tras J. Ole­kas tei­gė, kad Lie­tu­va yra su­in­te­re­suo­ta ma­ty­ti NA­TO par­tne­rius – Šve­di­ją ir Suo­mi­ją – da­ly­vau­jant NA­TO dis­ku­si­jo­se re­gio­no sau­gu­mo klau­si­mais.

Mi­nis­trai su­ta­rė ak­ty­viau bend­ra­dar­biau­ti Šiau­rės-Bal­ti­jos Par­amos prog­ra­mo­je (angl. Nor­dic-Bal­tic As­sis­tan­ce Prog­ram­me), pa­gal ku­rią yra tei­kia­ma pa­gal­ba Gru­zi­jai ir Ukrai­nai.

Vi­zi­to Klai­pė­do­je me­tu Lie­tu­vos ir Šve­di­jos gy­ny­bos mi­nis­trai lan­kė­si Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne, kur ba­ta­lio­no va­do­vy­bė pa­pa­sa­ko­jo apie šiuo me­tu ba­ta­lio­ne vyks­tan­čią nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą.

Po dvi­ša­lio su­si­ti­ki­mo abie­jų ša­lių gy­ny­bos mi­nis­trai da­ly­va­vo Šve­di­jos ka­ra­liš­ko­sios po­ros vi­zi­to Lie­tu­vo­je ren­gi­niuo­se.

Lie­tu­vos ir Šve­di­jos bend­ra­dar­bia­vi­mas gy­ny­bos sri­ty­je iki Lie­tu­vos na­rys­tės NA­TO dau­giau­siai bu­vo grin­džia­mas Šve­di­jos par­ama Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei. Bu­vo vyk­do­mi gink­luo­tės ir įran­gos per­da­vi­mo, me­di­ci­nos par­amos, jū­ros ir pa­kran­čių ste­bė­ji­mo sis­te­mos, oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no, oro ba­zės įren­gi­mo ir ki­ti pro­jek­tai, o Lie­tu­vos ka­ri­nin­kai to­bu­li­no­si Šve­di­jos ka­ro mo­kyk­lo­se.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ir Šve­di­jos ka­riuo­me­nių bend­ra­dar­bia­vi­mas plė­to­ja­mas at­ski­rų da­li­nių, ak­ty­viau­siai bend­rus pro­jek­tus ren­gia ša­lių ka­ri­nės oro ir jū­rų pa­jė­gos, ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­bos.

Šve­di­jos ir Lie­tu­vos ka­ri­nės pa­jė­gos da­ly­vau­ja įvai­rio­se bend­ro­se pra­ty­bo­se Bal­ti­jos re­gio­ne: pri­iman­čio­sios ša­lies par­amos pra­ty­bo­se „Bal­ti­jos šei­mi­nin­kas“, mi­nų pa­ieš­kos ir nu­kenks­mi­ni­mo Bal­ti­jos jū­ro­je pra­ty­bo­se „At­vi­ra dva­sia“, NA­TO ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­da­vie­tės Ramš­tei­ne ren­gia­mo­se Bal­ti­jos re­gio­no ka­ri­nių oro pa­jė­gų tre­ni­ruo­tė­se skir­to­se oro erd­vės virš Bal­ti­jos jū­ros sau­gu­mui už­ti­krin­ti.

2015 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį per 40 Lie­tu­vos ka­rių bu­dė­jo Šve­di­jos va­do­vau­ja­mo­je Eu­ro­pos Są­jun­gos Šiau­rės ša­lių ko­vi­nė­je gru­pė­je (angl. EU Batt­le Groups, EUBG), ku­ri bu­vo su­da­ry­ta iš Ai­ri­jos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Nor­ve­gi­jos, Suo­mi­jos ir Šve­di­jos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų pa­da­li­nių.