Aptarė svarbiausius darbus iki rinkimų
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė prieš ar­tė­jan­čią par­la­men­to pa­va­sa­rio se­si­ją tra­di­ciš­kai su­si­ti­ko su Sei­mo val­dy­ba ir ap­ta­rė svar­biau­sius na­cio­na­li­niam, eko­no­mi­niam, fi­nan­si­niam ir so­cia­li­niam žmo­nių sau­gu­mui bū­ti­nus dar­bus.

Pa­sak Pre­zi­den­tės, po mė­ne­sio pra­si­dės ofi­cia­lus rin­ki­mų kam­pa­ni­jos lai­ko­tar­pis, ta­čiau ko­vos prieš rin­ki­mus ir po­pu­liz­mas ne­tu­ri už­gož­ti žmo­nių in­te­re­sų ir vals­ty­bei svar­biau­sių dar­bų. To­dėl Pre­zi­den­tė iš­ski­ria tris sri­tis, kur lau­kia svar­biau­si dar­bai ir iš­šū­kiai: so­cia­li­nio sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mas ir pa­žei­džia­miau­sių žmo­nių ap­sau­ga; skaid­ru­mo di­di­ni­mas ir an­ti­ko­rup­ci­nių prie­mo­nių stip­ri­ni­mas; na­cio­na­li­nio sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mas.

Lie­tu­vo­je ir pen­si­jos, ir vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas vie­ni ma­žiau­sių ES, o pra­gy­ve­ni­mo ly­gio at­otrū­kis ne­lei­džia žmo­nėms oriai gy­ven­ti, to­dėl so­cia­li­nio sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mas yra gy­vy­biš­kai bū­ti­nas. Pa­sak Pre­zi­den­tės, to­dėl pen­si­jų in­dek­sa­vi­mas ir pen­si­jų kė­li­mas jau yra pri­bren­dęs klau­si­mas, tuo tar­pu dar­bo san­ty­kių mo­der­ni­za­vi­mo klau­si­mai tu­ri bū­ti la­biau iš­dis­ku­tuo­ti – jie ne­ga­li bū­ti nau­din­gi tik vers­lui, o tu­ri at­spin­dė­ti ir ap­sau­go­ti žmo­nes dar­bo rin­ko­je, to­dėl bū­ti­na ne­sku­bė­ti da­ry­ti ne­ap­gal­vo­tų spren­di­mų. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vi­du­ti­nė al­ga yra vie­na ma­žiau­sių re­gio­ne – 585 eu­rai, vi­du­ti­nis pen­si­jos ly­gis taip pat vie­nas ma­žiau­sių – 257 eu­rai.

Pre­zi­den­tė pa­brė­žia, kad bū­ti­na už­ti­krin­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų prie­ina­mu­mą – Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­tos pa­tai­sos dėl ei­lių gy­dy­mo įstai­go­se ma­ži­ni­mo lau­kia spren­di­mo Sei­me. Taip pat pri­ori­te­tu iš­lie­ka so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se au­gan­čių vai­kų sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mas – tam bū­ti­na pri­im­ti Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mą. Taip pat Pre­zi­den­tė ini­ci­juos įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos di­di­ni­mo ir skaid­res­nio ne­tek­to dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo. Vie­ni iš daž­niau­sių skun­dų, su ku­riais žmo­nės krei­pia­si į Pre­zi­den­tą, yra bū­tent ne­įga­lių­jų prob­le­mos.

Pa­sak Pre­zi­den­tės, bū­ti­na ir to­liau di­din­ti skaid­ru­mą ir an­ti­ko­rup­ci­nių prie­mo­nių stip­ri­ni­mą. Di­de­lis lė­šų po­ten­cia­las yra vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nė­se, ku­rios šian­dien tam­pa prie­dan­ga ko­rup­ci­jai ir še­šė­li­nei lab­da­rai. Šiuo me­tu grą­ža iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų yra vos 3 proc. kai Skan­di­na­vi­jo­je 9–13 proc. Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, vals­ty­bi­nių įmo­nių efek­ty­vu­mas yra ne­pa­kan­ka­mas, tai le­mia men­ką ga­li­my­bę di­din­ti pen­si­jas ar­ba at­ly­gi­ni­mus, o re­zer­vų yra. To­dėl Pre­zi­den­tė Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je teiks įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl Re­gis­trų cen­tro ir ne­mo­ka­mų duo­me­nų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms įre­gis­tra­vi­mo ir tei­ki­mo, taip pat dėl ka­den­ci­jų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nių va­do­vams įve­di­mo bei dėl su­si­komp­ro­mi­ta­vu­sių ir ko­rup­ci­ja įta­ria­mų par­ei­gū­nų eli­mi­na­vi­mo iš vi­daus tar­ny­bos.

Sie­kiant su­ma­žin­ti ne­bau­džia­mu­mą ir už­ti­krin­ti tei­sin­gu­mą, Pre­zi­den­tė teiks prie­mo­nes dėl mo­kes­ti­nės at­sa­ko­my­bės griež­ti­ni­mo as­me­nims, ku­rių tur­tas ne­ati­tin­ka pa­ja­mų, bei at­sa­ko­my­bės už ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus, su­kčia­vi­mą ir mo­kes­čių ven­gi­mą griež­ti­ni­mo. Taip pat Pre­zi­den­tė ini­ci­juos pa­tai­sas, už­kir­sian­čias ke­lią iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės pa­sis­le­piant už­sie­ny­je ar nu­sle­piant tur­tą. Dar vie­na Pre­zi­den­tės įsta­ty­mi­nė ini­cia­ty­va – di­des­nės bau­dos už ne­tei­sė­tų sta­ty­bų įtei­si­ni­mą.

Pre­zi­den­tė pa­brė­žia, kad ar­tė­jant rin­ki­mams bū­ti­nas nuo­sek­lus de­mo­kra­ti­jos stip­ri­ni­mas ir par­ti­jų at­sa­ko­my­bės di­di­ni­mas. Pre­zi­den­tė ini­ci­juos įsta­ty­mo pa­tai­sas, už­kir­sian­čias ga­li­my­bę par­ti­joms pa­sis­lėp­ti nuo tei­sin­gu­mo ir dirb­ti­nai reor­ga­ni­zuo­tis, kai pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, taip pat pa­tai­sas dėl rin­ki­mų pro­ce­so skaid­ri­ni­mo ir at­sa­ko­my­bės už bal­sų pir­ki­mą griež­ti­ni­mo.

Pre­zi­den­tė pa­brė­žia, kad vals­ty­bė tu­ri bū­ti pa­si­ren­gu­si at­rem­ti grės­mes ir ap­sau­go­ti sa­vo pi­lie­čius, to­dėl ir to­liau bū­ti­nas nuo­sek­lus na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stip­ri­ni­mas. Pa­sak Pre­zi­den­tės, geo­po­li­ti­niai pro­ce­sai pa­sau­ly­je rei­ka­lau­ja pri­im­ti il­ga­lai­kius spren­di­mus dėl ka­riuo­me­nės mo­der­ni­za­ci­jos ir komp­lek­ta­vi­mo, to­dėl ar­ti­miau­siu me­tu siū­ly­siu Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bai ap­sisp­ręs­ti ga­lu­ti­nai dėl nuo­la­ti­nės šauk­ti­nių ka­riuo­me­nės. Taip pat svar­bu ir to­liau iš­lai­ky­ti bū­ti­ną fi­nan­sa­vi­mą gy­ny­bai.