Aptarė pieno sektoriaus ir energetinio saugumo klausimus
Penk­ta­die­nį Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius Briu­se­ly­je su­si­ti­ko su Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) Pir­mi­nin­ku Jean'u Clau­de'u Junc­ke­riu. 

Su­si­ti­ki­mo me­tu prem­je­ras EK va­do­vo pa­pra­šė pa­pil­do­mos tiks­li­nės par­amos Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jams, taip pat ak­cen­ta­vo elek­tros sis­te­mų sinch­ro­ni­za­ci­jos su Eu­ro­pa (per Len­ki­ją) svar­bą bei iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės ap­lin­ko­sau­gi­nių grės­mių vi­sam re­gio­nui.

EK pir­mi­nin­kas J.C. Junc­ke­ris tei­gia­mai įver­ti­no Vy­riau­sy­bės pa­stan­gas sie­kiant įveik­ti kri­zę pie­no sek­to­riu­je ir pri­pa­ži­no, kad Lie­tu­va dėl Ru­si­jos em­bar­go mais­to pro­duk­tams nu­ken­tė­jo la­biau­siai. Klau­si­mą dėl pa­pil­do­mos par­amos Lie­tu­vai EK va­do­vas pa­ža­dė­jo iš­kel­ti kal­bė­da­mas su EK ko­mi­sa­ru, at­sa­kin­gu už že­mės ūkį ir kai­mo plė­trą, Phi­lu Ho­ga­nu.

Prem­je­ras su­si­ti­ki­me tei­gė, jog su­pran­ta, kad Lie­tu­va ne­ga­li ti­kė­tis iš­skir­ti­nių są­ly­gų, to­dėl pra­šė per­žiū­rė­ti ga­li­my­bes spręs­ti šį klau­si­mą sis­te­miš­kai. EK pir­mi­nin­kas pa­ža­dė­jo tai pa­da­ry­ti.

Ki­tas svar­bus su­si­ti­ki­mo klau­si­mas – Bal­ti­jos ša­lių elek­tros sis­te­mų sinch­ro­ni­za­ci­ja su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos tink­lais. „Tai ne tik Lie­tu­vos ener­ge­ti­nio sau­gu­mo ga­ran­tas, bet ir vi­sos ES Ener­ge­ti­kos Są­jun­gos dar­bot­var­kės klau­si­mas, to­dėl mums ypa­tin­gai svar­bus EK pa­lai­ky­mas“ – sa­kė prem­je­ras A. But­ke­vi­čius pri­dur­da­mas, kad jei Bal­ti­jos ša­lys bus pri­klau­so­mos nuo tre­čių­jų ša­lių, ES stra­te­gi­nis tiks­las – Ener­ge­ti­kos Są­jun­ga – ne­bus pil­nai įgy­ven­din­tas.

„Lie­tu­vai la­bai svar­bu, kad EK už­sa­ky­mu at­lie­ka­mas ver­ti­ni­mas dėl Bal­ti­jos ša­lių sinch­ro­ni­za­ci­jos su Eu­ro­pos tink­lais al­ter­na­ty­vų bū­tų at­lik­tas ko­ky­biš­kai ir nu­ma­ty­tu lai­ku – iki šių me­tų spa­lio pa­bai­gos“, – pa­žy­mė­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas at­krei­pė EK va­do­vo dė­me­sį ir į As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sau­gu­mo klau­si­mą. „Lie­tu­va yra ypa­tin­gai su­si­rū­pi­nu­si dėl Bal­ta­ru­si­jo­je, As­tra­vo mies­te, sta­to­mos at­omi­nės elek­tri­nės sau­gu­mo. Pri­si­me­nant Čer­no­by­lio AE tra­ge­di­ją ir tai, kad dar da­bar jun­ta­mos šios tra­ge­di­jos pa­sek­mės ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se, ypač svar­bu siek­ti, kad bū­tų at­lik­ti vi­si sau­gu­mą ga­ran­tuo­jan­tys pa­ti­kri­ni­mai. Kaip kraš­tu­ti­nę prie­mo­nę svars­to­me ne­pirk­ti elek­tros iš ne­sau­gios elek­tri­nės Bal­ta­ru­si­jo­je. Sie­kia­me vie­nin­gos nuo­mo­nės re­gio­ne šiuo klau­si­mu“, – tei­gė prem­je­ras A. But­ke­vi­čius.

EK pir­mi­nin­kas sa­kė, jog Ko­mi­si­ja pa­lai­ko Lie­tu­vos po­zi­ci­ją dėl ap­lin­ko­sau­gos ir bran­duo­li­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų As­tra­vo AE kon­teks­te ir pa­brė­žė, kad sau­gu­mo klau­si­mus bū­ti­na kel­ti re­gu­lia­riai.