Aptarė Baltijos šalių gynybos ir saugumo klausimus
Suo­mi­jos ir Lie­tu­vos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai ap­ta­rė Bal­ti­jos ša­lių gy­ny­bos ir sau­gu­mo klau­si­mus.

Bir­že­lio 15 d. Kraš­to ap­sau­go mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nis­tras Ma­ri­jus Ve­lič­ka su­si­ti­ko su Suo­mi­jos Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos se­kre­to­riu­mi Juk­ka Juus­tis ir ap­ta­rė Bal­ti­jos ša­lių gy­ny­bos ir sau­gu­mo klau­si­mus, pra­ne­6a Kra6­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

Vi­zi­tą ini­ci­ja­vu­si Suo­mi­jos pu­sė sie­kė gi­liau su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos ir ki­tų Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mo prob­le­ma­ti­ka, ap­tar­ti Lie­tu­vai svar­bius spren­di­mus ar­tė­jan­čia­me NA­TO Vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je. Taip pat mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai ap­si­kei­tė pa­tir­ti­mi tei­kiant pa­gal­bą Ukrai­nai, ap­ta­rė dvi­ša­lį ir dau­gia­ša­lį bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Kaip pra­ne­6a KAM, Suo­mi­ja yra il­ga­lai­kė Lie­tu­vos par­tne­rė sau­gu­mo ir gy­ny­bos sri­ty­je, nuo pat ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo pra­džios pa­dė­ju­si Lie­tu­vai kur­ti sa­vo ka­riuo­me­nę. Lie­tu­vos dvi­ša­liai, bei dau­gia­ša­liai Šiau­rės-Bal­ti­jos ša­lių su­si­ti­ki­mai vyks­ta kas­met tiek po­li­ti­nia­me, tiek ir ka­ri­nia­me ly­giuo­se. Ypa­tin­gai su­ak­ty­vė­jo Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mas po Kry­mo anek­si­jos, bei pra­si­dė­jus ka­rui Ukrai­no­je.

Lie­tu­va ir Suo­mi­ja kei­čia­si oro ir jū­rų ste­bė­ji­mo in­for­ma­ci­ja AS­DE (Air Si­tua­tion Da­ta Ex­chan­ge) ir SU­CBAS (Sea Su­rveil­lan­ce Co-ope­ra­tion Bal­tic Sea) pro­jek­tų rė­muo­se. Suo­mi­ja ak­ty­viai da­ly­vau­ja ne tik oro, jū­rų, sau­su­mos pra­ty­bo­se Lie­tu­vo­je, bet ir di­de­lė­se NA­TO pra­ty­bo­se (pvz. „Tri­dent Junc­tu­re“).

2014 m. Lie­tu­vos Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų at­sto­vai da­ly­va­vo di­džiau­sio­se pra­ty­bo­se Suo­mi­jos te­ri­to­ri­niuo­se van­de­ny­se „Nort­hern Coast“.

2016 bir­že­lio 7–8 d. Bal­ti­jos re­gio­no ša­lių oro erd­vė­je vy­ku­sio­se an­tro­sio­se šiais me­tais NA­TO ša­lių ir par­tne­rių pra­ty­bo­se „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­mis stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no ka­ri­nių oro pa­jė­gų bend­ra­dar­bia­vi­mas ir są­vei­ka, Al­jan­so par­tne­rė Suo­mi­ja sky­rė nai­kin­tu­vus skry­džių ope­ra­ci­joms ir pra­ty­bų sce­na­ri­ju­je nu­ma­ty­tiems grei­to­jo rea­ga­vi­mo veiks­mams.