ApT nesiima genocido bylos, laukia Strasbūro teismo sprendimo vertimo
Ape­lia­ci­niam teis­mui tre­čia­die­nį ne­pa­vy­ko baig­ti nag­ri­nė­ti bu­vu­sio KGB dar­buo­to­jo 82 me­tų Il­jos Vo­rob­jo­vo by­los, ku­rio­je jis kal­ti­na­mas ge­no­ci­du dėl da­ly­va­vi­mo 1956 me­tais su­lai­kant par­ti­za­nų va­dą Adol­fą Ra­ma­naus­ką – Va­na­gą.

Nors. I.Vo­rob­jo­vo by­lo­je bu­vo nu­ma­ty­tos pro­ce­so da­ly­vių bai­gia­mo­sios kal­bos, teis­mas nu­spren­dė lauk­ti spa­lio pa­bai­go­je pa­skelb­to Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mo by­lo­je Va­si­liaus­kas prieš Lie­tu­vą ofi­cia­laus ver­ti­mo.

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo Di­džio­ji ko­le­gi­ja spa­lio pa­bai­go­je yra pa­skel­bu­si, kad bu­vęs so­vie­tų sau­gu­mo ka­ri­nin­kas Vy­tau­tas Va­si­liaus­kas Lie­tu­vo­je ge­no­ci­do by­lo­je nu­teis­tas re­mian­tis „tei­si­nė­mis nuo­sta­to­mis, ku­rios ne­ga­lio­jo 1953 me­tais“ nei vi­daus, nei tarp­tau­ti­nė­je tei­sė­je, pa­žei­džiant Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­ją.

„Ar ga­li­me pra­dė­ti bai­gia­mą­sias kal­bas, nes at­si­ra­do pa­pil­do­mų duo­me­nų – Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas pri­ėmė spren­di­mą by­lo­je Va­si­liaus­kas prieš Lie­tu­vą, ji bu­vo nag­ri­nė­ta Ape­lia­ci­nia­me teis­me, Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me, ofi­cia­lų ver­ti­mą da­ro Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai, dar jo ne­tu­ri­me“, – sa­kė Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jas Li­nas Žu­kaus­kas.

Pro­ku­ro­ras Ser­ge­jus Stul­gins­kis su­ti­ko, kad Stras­bū­ro teis­mas yra pa­si­sa­kęs dėl Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 99 straips­nio tai­ky­mo ir ge­no­ci­do są­vo­kos.

„Ma­nau, kad šis spren­di­mas reikš­min­gas nag­ri­nė­jant ir ši­tą by­lą, bū­tų lo­giš­ka su­lauk­ti to spren­di­mo ver­ti­mo ir su­si­pa­žin­ti su ar­gu­men­tais“, – po­sė­dy­je sa­kė vals­ty­bės kal­tin­to­jas.

Nu­teis­to­jo gy­nė­jas ad­vo­ka­tas Vy­tau­tas Svi­ders­kis pri­ta­rė sa­ky­da­mas, kad by­lo­je rei­kia da­ry­ti per­trau­ką, su­lauk­ti ver­ti­mo, o jo gi­na­ma­sis ne­tu­ri pi­ni­gų, kad ga­lė­tų pa­si­sam­dy­ti ver­tė­ją ir iš­vers­ti šim­to pus­la­pių teks­tą ang­lų kal­ba.

Tuo me­tu nu­ken­tė­ju­sio­ji, par­ti­za­no du­kra Auk­su­tė Ra­ma­naus­kai­tė-Sko­kaus­kie­nė ma­nė prieš­in­gai.

„Kiek­vie­na by­la yra kon­kre­ti by­la, mes tu­ri­me pa­grin­dą to­liau tęs­ti by­lą“, – sa­kė nu­ken­tė­ju­sio­ji.

Kal­bė­da­ma teis­me A. Ra­ma­naus­kai­tė-Sko­kaus­kie­nė rė­mė­si BNS nuo­mo­nę iš­sa­kiu­sių tei­si­nin­kų – Vy­riau­sy­bės at­sto­vės Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me Ka­ro­li­nos Bub­ny­tės ir Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­ko Dai­niaus Ža­li­mo pa­si­sa­ky­mais.

Abu tei­si­nin­kai BNS yra sa­kę, kad Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mas au­to­ma­tiš­kai ne­už­ker­ta ke­lio so­vie­tų nu­si­kal­ti­mus oku­puo­to­je Lie­tu­vo­je pri­ly­gin­ti ge­no­ci­dui.

Ape­lia­ci­nis teis­mas pa­skel­bė, kad by­lo­je da­ro­ma per­trau­ka iki ki­tų me­tų ko­vo 31 die­nos, nes nė­ra ofi­cia­laus ver­ti­mo by­lo­je Vas­liaus­kas prieš Lie­tu­vą, aš­tuo­nių tei­sė­jų at­ski­ro­ji nuo­mo­nė taip pat nė­ra iš­vers­ta.

Šio­je by­lo­je iki tre­čia­die­nio taip pat bu­vo pa­skelb­ta ke­tu­rių mė­ne­sių per­trau­ka, da­bar vėl pa­skelb­ta to­kios pat truk­mės per­trau­ka.

Ba­lan­džio 30 die­ną Kau­no apy­gar­dos teis­mas I.Vo­rob­jo­vą nu­tei­sė dve­jų me­tų lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­me.

Nors už ge­no­ci­dą nu­ma­to­ma tik lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, ta­čiau teis­mas pa­si­nau­do­jo straips­niu, lei­džian­čiu skir­ti švel­nes­nę baus­mę, jei­gu nu­ma­ty­tos baus­mės pa­sky­ri­mas aiš­kiai prieš­ta­rau­tų tei­sin­gu­mo pri­nci­pui.

By­lo­je nu­sta­ty­ta, kad I.Vo­rob­jo­vas su Jad­vy­ga Kup­rė­nie­ne, ku­rios by­la dėl li­gos yra at­skir­ta, da­ly­va­vo A.Ra­ma­naus­ko ir jo žmo­nos Bi­ru­tės Ma­žei­kai­tės su­ėmi­mo ope­ra­ci­jo­je Kau­ne, vyk­dy­da­mi žval­gy­bą.

I.Vo­rob­jo­vas pra­šė jį iš­tei­sin­ti, tuo me­tu pro­ku­ra­tū­ra pra­šė vy­rui skir­ti rea­lią sep­ty­ne­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad so­vie­tų vyk­dy­tus trė­mi­mus ir rep­re­si­jas vyks­tant par­ti­za­ni­niam ka­rui Lie­tu­vos teis­mai ga­li pri­ly­gin­ti ge­no­ci­dui, įro­džius, kad šiais nu­si­kal­ti­mais siek­ta su­nai­kin­ti reikš­min­gą lie­tu­vių tau­tos da­lį.

Su so­vie­tų oku­pa­ci­ja Lie­tu­vo­je po­ka­rio me­tais ko­vo­jo apie 50 tūkst. par­ti­za­nų, dar va­din­tų „miš­ko bro­liais“.

So­vie­tų dik­ta­to­riaus Jo­si­fo Sta­li­no val­dy­mo me­tais po­ka­riu žu­vo dau­giau kaip 21 tūkst. re­zis­ten­tų, jų šei­mų na­rių ir rė­mė­jų.

1956 me­tais su­im­tas vie­nas iš pa­sku­ti­nių par­ti­za­nų va­dų, bu­vęs mo­ky­to­jas A.Ra­ma­naus­kas – Va­na­gas bu­vo ne­pap­ras­tai žiau­riai kan­kin­tas ir ki­tais me­tais su­šau­dy­tas.