Apskundė sprendimą nepratęsti suėmimo R.Kurlianskiui
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra aps­kun­dė Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą ne­pra­tęs­ti su­ėmi­mo po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je įta­ria­mam kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tui Rai­mon­dui Kur­lians­kiui.

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo at­sto­vė spau­dai Rū­ta Tri­mai­lo­vie­nė BNS sa­kė, kad pro­ku­ra­tū­ros skun­das bu­vo gau­tas penk­ta­die­nį, ki­tą sa­vai­tę jis pa­sieks Vil­niaus apy­gar­dos teis­mą, ku­ris ir im­sis nag­ri­nė­ji­mo.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė, kad skun­du pra­šo pa­nai­kin­ti an­tra­die­nį pa­skelb­tą Vil­niaus mies­to apy­lin­kės tei­sė­jo nu­tar­tį, ku­ria bu­vo at­mes­tas pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mas leis­ti pra­tęs­ti su­ėmi­mo ter­mi­ną dviem mė­ne­siams.

Pa­teik­ta­me skun­de taip pat pra­šo­ma teis­mo leis­ti pra­tęs­ti įta­ria­ma­jam su­ėmi­mo ter­mi­ną dviem mė­ne­siams, šį ter­mi­ną skai­čiuo­jant nuo tos die­nos, kuo­met Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pri­im­tų sa­vo spren­di­mą.

„Skun­dą pa­tei­ku­sio pro­ku­ro­ro ma­ny­mu, da­bar su­nkiais nu­si­kal­ti­mais įta­ria­mam as­me­niui skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės yra ne­pa­kan­ka­mos sie­kiant už­ti­krin­ti jo da­ly­va­vi­mą bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se, ap­ri­bo­ti ga­li­my­bes truk­dy­ti ty­ri­mui, da­ry­ti po­vei­kį su ty­ri­mu su­si­ju­siems as­me­nims ar su­nai­kin­ti, pa­slėp­ti iki­teis­mi­niam ty­ri­mui reikš­min­gus daik­tus“, – ra­šo­ma pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me.

Šiuo me­tu R.Kur­lians­kiui skir­tos šios kar­do­mo­sios prie­mo­nės: 25 tūks­tan­čių eu­rų pi­ni­gi­nis užs­ta­tas, na­mų areš­tas bei ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti, užd­rau­džiant bend­rau­ti su nu­ro­dy­tais įta­ria­ma­jam as­me­ni­mis.

An­tra­die­nį Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas at­me­tė pro­ku­ro­ro pra­šy­mą pra­tęs­ti su­ėmi­mą R.Kur­lians­kiui dviem mė­ne­siams.

Po­li­ti­kų pa­pir­ki­mu įta­ria­mas R.Kur­lians­kis tą pa­čią die­ną bu­vo pa­leis­tas į lais­vę. Vers­li­nin­kui teis­mas sky­rė na­mų areš­tą dviem mė­ne­siams, pi­ni­gi­nį užs­ta­tą ir įpa­rei­go­jo ne­bend­rau­ti su bu­vu­siu li­be­ra­lų ly­de­riu Eli­gi­jum Ma­siu­liu bei ki­tais as­me­ni­mis.

Teis­mas nu­ro­dė, jog R. Kur­lians­kis nuo 22 val. iki 6 val. ry­to tu­ri bū­ti sa­vo gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je. Tei­sė­jas sa­kė, kad R. Kur­lians­kis bus įspė­tas, kad už na­mų areš­to są­ly­gų pa­žei­di­mus jam ga­li bū­ti skir­ta ki­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė, pa­vyz­džiui, su­ėmi­mas ar­ba in­ten­sy­vi prie­žiū­ra.

Ge­gu­žės 12 die­ną su­lai­ky­tas R. Kur­lians­kis įta­ria­mas pa­pir­ki­mu, pre­ky­ba po­vei­kiu ir ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu vals­ty­bės pa­slap­ti­mi. Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad jis per­da­vė 106 tūkst. eu­rų ky­šį tuo­me­ti­niam Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­riui E.Ma­siu­liui ir per Sei­mo na­rį „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį už ky­šius sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius.

R.Kur­lians­kis yra ke­lias te­le­vi­zi­jas val­dan­čio „Lais­vo ir ne­prik­lau­so­mo ka­na­lo“ gru­pės val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir nau­jie­nų por­ta­lą al­fa.lt val­dan­čios „Al­fa Me­dia“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas.