Apskundė R. Žemaitaitį
Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas krei­pė­si į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją dėl vie­šai pa­si­ro­džiu­sios in­for­ma­ci­jos apie „tvar­kie­čio“ Re­mi­gi­jaus Že­mai­tai­čio že­mės skly­pą.

Kon­ser­va­to­rius eti­kos sar­gų pra­šo at­lik­ti ty­ri­mą ir spręs­ti, ar R. Že­mai­tai­tis ne­pa­žei­dė Sei­mo sta­tu­to, Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo ir Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­tų dėl pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mo. Kon­ser­va­to­rių pa­pik­ti­no, kad „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos se­niū­nas ne­dek­la­ra­vo įsi­gy­to že­mės skly­po sos­ti­nės Lau­rų gat­vė­je, ant Ne­ries upės kran­to, nors tą pa­da­ry­ti pri­va­lė­jo. Pa­sak in­for­ma­ci­jos ži­niask­lai­do­je, jo­kių duo­me­nų apie san­do­rį par­la­men­ta­ras ne­tei­kė nei Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai, nei Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai.