Apsižodžiavimo varžytuvėse kol kas lygiosios
Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­aš­trė­jęs pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ir prem­je­ro so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do But­ke­vi­čiaus vie­šo dia­lo­go to­nas, po­li­to­lo­gų tei­gi­mu, di­des­nių api­bend­ri­ni­mų dar ne­rei­ka­lau­ja. Kar­tu prog­no­zuo­ja­ma, kad ar­tė­jant rin­ki­mams val­dan­čio­sios par­ti­jos vis daž­niau duos at­kir­tį ša­lies va­do­vei.

Pre­zi­den­tė su prem­je­ru šią sa­vai­tę žai­dė sa­vo­tiš­ką „te­ni­so“ par­ti­ją. D. Gry­baus­kai­tė žė­rė prie­kaiš­tus A. But­ke­vi­čiui, šis – at­si­kirs­da­vo. Pre­zi­den­tė skep­tiš­kai įver­ti­no Vy­riau­sy­bei va­do­vau­jan­čio Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) ly­de­rio ke­lio­nę į Briu­se­lį de­rė­tis dėl par­amos pie­no ga­min­to­jams, taip pat ap­kal­ti­no dėl ne­ju­dan­čios glo­bos įstai­gų pert­var­kos.

Įžeis­tas prem­je­ras gy­nė­si ne tik sa­va­ran­kiš­kai, jam pa­dė­jo ir par­ti­ja. LSDP pa­skel­bė pra­ne­ši­mą skam­biu pa­va­di­ni­mu „Nek­lys­tan­ti“ pre­zi­den­tė ir­gi da­ro klai­das“, ku­ria­me in­ven­to­ri­za­vo kai ku­rias, anot so­cial­de­mo­kra­tų, jos nuo­dė­mes.

Po­li­to­lo­gų nuo­mo­ne, ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams ne tik LSDP, bet ir ki­tos val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­ran­čios par­ti­jos bus nu­si­tei­ku­sios au­ko­ti „šal­tą­ją tai­ką su pre­zi­den­te“ ir steng­sis blo­kuo­ti vals­ty­bės va­do­vės mė­gi­ni­mus jas komp­ro­mi­tuo­ti.

Pri­mi­nė se­nus įvykius

LSDP par­eiš­ki­me pik­ti­na­ma­si, kad tuo me­tu, kai A. But­ke­vi­čius pir­ma­die­nį Briu­se­ly­je de­rė­jo­si dėl par­amos Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jams, itin nu­ken­tė­ju­siems Ru­si­jai pa­skel­bus em­bar­gą, „pa­ga­lius į ra­tus Lie­tu­vai ėmė kiš­ti pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, iš anks­to pa­skel­bu­si abe­jo­nes dėl to­kios pa­gal­bos rea­lu­mo“.

„Ne­ga­na to, kad vyks­tant de­ry­boms to­kia pre­zi­den­tės po­zi­ci­ja yra ma­žų ma­žiau­siai ne­sup­ran­ta­ma ir kenks­min­ga, ga­li­ma su­abe­jo­ti ir jos pa­ta­ri­mų bei spren­di­mų ra­cio­na­lu­mu ir pra­ktiš­ku­mu, žvel­giant į jos po­li­ti­nių spren­di­mų is­to­ri­ją“, – par­eiš­kė LSDP. Kar­tu ji ne­pra­lei­do pro­gos pri­min­ti try­li­kos me­tų se­nu­mo įvy­kių, su­si­ju­sių su vers­lo gru­pės „VP Mar­ket„ va­di­na­mą­ja PVM leng­va­tos is­to­ri­ja. Kaip tik ta­da D. Gry­baus­kai­tė bu­vo fi­nan­sų mi­nis­trė. Tei­gia­ma, jog tuo­met ji nie­ko ne­pa­da­rė, kad afe­ra bū­tų su­stab­dy­ta. „Da­bar D. Gry­baus­kai­tė de­da­si esan­ti nie­kuo dė­ta“, – ra­šo­ma LSDP pra­ne­ši­me.

Be ki­ta ko, pri­me­na­mas iš­puo­lis prieš eu­ro­ko­mi­sa­rą so­cial­de­mo­kra­tą Vy­te­nį Po­vi­lą And­riu­kai­tį, ku­ris, pre­zi­den­tės žo­džiais, esą lei­do Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) na­rėms at­ski­rai de­rė­tis su Ru­si­ja dėl pro­duk­tų eks­por­to. „Ži­nia bu­vo lauž­ta iš pirš­to, o apš­meiž­to Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos par­ei­gū­no taip nie­kas ir ne­at­sip­ra­šė“, – sa­ko­ma so­cial­de­mo­kra­tų par­eiš­ki­me.

Ja­me taip pat pa­brė­žia­ma, jog „D. Gry­baus­kai­tė ne­se­niai „nek­ly­do“ ir dėl Lie­tu­vos jū­rų lai­vi­nin­kys­tės, kai par­eiš­kė, kad „Vy­riau­sy­bės gel­bė­ji­mo bū­dai gal­būt ne­ati­tin­ka ES tei­sės“. Anot LSDP, šis Vy­riau­sy­bės pla­nas, kai vals­ty­bės val­do­mi „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ tu­ri per­ves­ti 3 mln. eu­rų Lie­tu­vos jū­rų lai­vi­nin­kys­tei, pra­dė­tas sėk­min­gai įgy­ven­din­ti. „Pre­zi­den­tė tu­rė­tų pa­lai­ky­ti Vy­riau­sy­bės sie­kius ap­gin­ti Lie­tu­vos eko­no­mi­nius in­te­re­sus, ta­čiau kar­tais at­ro­do, kad no­ras tu­rė­ti prieš­in­gą nuo­mo­nę, net jei klai­din­gą, yra svar­biau­sia“, – rė­žė so­cial­de­mo­kra­tai.

Romo Jurgaičio nuotrauka

At­ro­do ne­so­li­džiai

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, LSDP In­for­ma­ci­jos ir ko­mu­ni­ka­ci­jų ko­mi­te­to va­do­vas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las LŽ ti­ki­no, kad par­ti­ja ti­krai „ne­tu­ri spe­cia­laus nu­sis­ta­ty­mo“ kri­ti­kuo­ti pre­zi­den­tę ar ki­tus po­li­ti­nės are­nos žai­dė­jus. Ta­čiau, anot jo, kai „iš­ryš­kė­ja vi­siš­kai aki­vaiz­dūs da­ly­kai, ku­rie truk­do, pa­vyz­džiui, tar­tis dėl par­amos pie­no ūkiui“, nors vals­ty­bės va­do­vai pri­va­lo bū­ti vie­nin­gi, par­ti­ja iš­dės­to sa­vo po­žiū­rį.

„Kar­tais pre­zi­den­tės par­eiš­ki­mai iš tie­sų bū­na per­ne­lyg ka­te­go­riš­ki. Ma­no po­žiū­riu, ka­te­go­riš­ku­mas po­li­ti­ko­je nie­ko ge­ra ne­duo­da. Bet gal­būt da­liai rin­kė­jų tai pa­tin­ka. Aš as­me­niš­kai vi­sa­da ven­giu ka­te­go­riš­ku­mo, nes gy­ve­ni­mas yra daug su­dė­tin­ges­nis, nei tuo me­tu jį ver­ti­ni. Ka­te­go­riš­ki žmo­nės gal­būt vis­ką su­pran­ta pa­pras­čiau. Ar­ba jiems at­ro­do, jog tai ko­kios nors jė­gos iš­raiš­ka“, – kal­bė­jo G. Kir­ki­las.

Koa­li­ci­jai pri­klau­san­čios Dar­bo par­ti­jos ly­de­rio Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio tei­gi­mu, vi­siš­kai nor­ma­lu, kad ap­tar­da­mi įvai­rias prob­le­mas ša­lies va­do­vai iš­sa­ko skir­tin­gą nuo­mo­nę. „Bet kai tai vyks­ta vie­šo­je erd­vė­je ir tar­si de­mons­tra­ty­viai svai­dan­tis kal­ti­ni­mais, nė­ra ge­rai. Toks aukš­čiau­sių po­li­ti­kų tar­pu­sa­vio pa­si­pe­šio­ji­mas ne­pa­de­da siek­ti bend­ro tiks­lo, o ir at­ro­do ne­so­li­džiai“, – LŽ sa­kė jis.

V. Ma­zu­ro­nis įsi­ti­ki­nęs, kad prob­le­mas ga­li­ma spręs­ti ir ki­tais bū­dais. DP va­do­vo ma­ny­mu, at­sa­ky­ti į ne­pel­ny­tus vie­šai par­eikš­tus prie­kaiš­tus rei­kia, ta­čiau pa­gei­dau­ti­na tai da­ry­ti ko­rek­tiš­kai, o dar ge­riau – su hu­mo­ru. „Ir ti­krai ne taip, kad tas at­sa­ky­mas su­kel­tų dar vie­ną aud­rą“, – pa­brė­žė jis.

Kan­try­bė ga­li išsekti

Po­li­to­lo­gė Li­di­ja Ša­ba­je­vai­tė pri­mi­nė, kad įvai­rių aukš­čiau­sios val­džios at­sto­vų ap­si­žo­džia­vi­mų bū­ta ir anks­čiau. „Ži­no­ma, toks to­nas at­krei­pia vi­suo­me­nės dė­me­sį. Kar­tu iš­ryš­kė­ja ir esa­mos prob­le­mos. Ta­čiau šį­kart įsi­vaiz­duo­ja­mi jų spren­di­mo bū­dai la­bai skir­tin­gi. Pre­zi­den­tės ma­ny­mu, vis­ką ga­li­ma pa­da­ry­ti la­bai grei­tai, jei ne – kal­ta Vy­riau­sy­bė. Iš tie­sų jo­kia Vy­riau­sy­bė ne­su­ge­bės spar­čiai pert­var­ky­ti nei glo­bos na­mų, nei pa­keis­ti že­mės ūkio sek­to­riaus pa­dė­ties“, – LŽ tvir­ti­no ji.

Pa­sak L. Ša­ba­je­vai­tės, įta­kos ki­birkš­tims kil­ti dau­giau­sia tu­ri D. Gry­baus­kai­tės cha­rak­te­ris. „Pre­zi­den­tė lai­ko­si ne­klys­ta­mu­mo po­zi­ci­jos. Ta­čiau ka­po­ti lyg kir­viu po­li­ti­ko­je nė­ra pats ge­riau­sias da­ly­kas“, – pa­brė­žė pa­šne­ko­vė. Jos ti­ki­ni­mu, ge­rai, jog so­cial­de­mo­kra­tai įžvel­gė ir pre­zi­den­tės klai­dų. Po­li­to­lo­gė prog­no­za­vo, kad LSDP ir to­liau elg­sis „man­da­giai“, ta­čiau jei su­lauks prie­ka­bių, kan­try­bė ga­li ir trūk­ti.

Nuo­sek­li linija

Po­li­to­lo­go Al­gio Kru­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, pre­zi­den­tė nuo pat pra­džių opo­na­vo da­bar­ti­nei val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai. „Ji nuo­sek­liai lai­ko­si sa­vo po­li­ti­nės li­ni­jos, ir jei tik at­si­ran­da ko­kia nors pro­ga įgel­ti val­dan­čių­jų par­ti­joms, daž­niau­siai ja pa­si­nau­do­ja. Nie­ko nau­ja po sau­le“, – apie pa­sta­rų­jų die­nų aukš­čiau­sios val­džios konf­lik­tus LŽ sa­kė jis. Po­li­to­lo­gas spė­jo, kad ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je aš­tres­nių D. Gry­baus­kai­tės tei­gi­nių ga­li bū­ti ir dau­giau.

„Ar­tė­ja Sei­mo rin­ki­mai, opo­zi­ci­jos par­ti­jų rei­tin­gai nė­ra pa­tys aukš­čiau­si. LSDP pa­gal vi­suo­me­nės apk­lau­sas kol kas aki­vaiz­džiai pir­mau­ja, to­dėl ga­li­ma lauk­ti, kad kri­ti­kos prem­je­rui ir so­cial­de­mo­kra­tams bus dau­giau“, – kal­bė­jo A. Kru­pa­vi­čius. Anot jo, tam ti­kra nau­jie­na yra LSDP su­da­ry­tas pre­zi­den­tės „nuo­dė­mių są­ra­šas“. „Tai ro­do, kad LSDP nė­ra lin­ku­si nu­si­leis­ti ir ty­liai klau­sy­tis prie­kaiš­tų iš S. Dau­kan­to aikš­tės rū­mų“, – pri­dū­rė eks­per­tas.

Jo ma­ny­mu, prieš rin­ki­mus vi­sos val­dan­čio­sios par­ti­jos bus lin­ku­sios au­ko­ti „šal­tą­ją tai­ką su pre­zi­den­te, gal net eis į šal­tą­jį ka­rą“ ir steng­sis blo­kuo­ti D. Gry­baus­kai­tės mė­gi­ni­mus jas komp­ro­mi­tuo­ti. „Ta­čiau la­bai daug kas pri­klau­so nuo pre­zi­den­tės. Vi­sus ki­lu­sius konf­lik­tus ini­ci­juo­da­vo ne koa­li­ci­jos par­ti­jos, o sa­vo par­eiš­ki­mais, kal­bo­mis pa­ska­tin­da­vo pa­ti D. Gry­baus­kai­tė“, – tvir­ti­no A. Kru­pa­vi­čius.