Apsisprendimui dėl vakcinos – savaitė
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja įpa­rei­go­ta per sa­vai­tę par­eng­ti ir Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tui pa­teik­ti kon­kre­čius siū­ly­mus dėl pla­nuo­ja­mų veiks­mų ap­si­rū­pi­nant vak­ci­na nuo B ti­po me­nin­go­ko­ko in­fek­ci­jos. Jei bū­tų ap­sisp­ręs­ta vak­ci­ną pirk­ti cen­tra­li­zuo­tai, tik kū­di­kių skie­pams rei­kė­tų be­veik 8 mln. eu­rų per me­tus.

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) na­riai šian­dien įpa­rei­go­jo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją (SAM) per sa­vai­tę par­eng­ti ir ki­tą tre­čia­die­nį ko­mi­te­tui pa­teik­ti kon­kre­čius siū­ly­mus dėl ga­li­my­bės grei­tai spręs­ti vak­ci­nos nuo me­nin­go­ko­ko in­fek­ci­jos įsi­gi­ji­mo ma­žes­nė­mis kai­no­mis klau­si­mą, taip pat pa­teik­ti siū­ly­mus dėl skie­pų nuo me­nin­go­ko­ko in­fek­ci­jos įtrau­ki­mo į skie­pi­ji­mų ka­len­do­rių bei šios vak­ci­nos įsi­gi­ji­mo kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mo.

Kal­ba apie prieinamumą

„Šiuo me­tu apie tūks­tan­tis žmo­nių lau­kia ei­lė­je, no­rė­da­mi pa­skie­py­ti sa­vo vai­kus nuo me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos. Lie­tu­vo­je pa­sta­ruo­ju me­tu fik­suo­ja­mi la­bai skau­dūs vai­kų mir­čių nuo šios li­gos at­ve­jai, o me­di­kai ne vi­sa­da yra tin­ka­mai in­for­muo­ti, kaip elg­tis šio­je si­tua­ci­jo­je bei kaip at­pa­žin­ti li­gą. To­dėl bu­vo su­tar­ta, ir tam pri­ta­rė nau­ja­sis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Ju­ras Po­že­la, kad iki at­ei­nan­čio tre­čia­die­nio SAM tu­rė­tų pa­teik­ti mo­de­lį, kaip ga­li­ma bū­tų kon­so­li­duo­ti lė­šas ir įsi­gy­ti vak­ci­ną, gal­būt per Už­kre­čia­mų­jų li­gų cen­trą, kad žmo­nės ga­lė­tų jos įsi­gy­ti jau da­bar“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė Sei­mo SRK pir­mi­nin­kė Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė.

Pa­sak jos, SAM tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti ir dėl to, ar Lie­tu­vo­je ši vak­ci­na bus kom­pen­suo­ja­ma. „Jei­gu vals­ty­bė vak­ci­ną pirk­tų cen­tra­li­zuo­tai, įtrauk­tų skie­pi­ji­mą ja į im­unop­ro­fi­lak­ti­kos prog­ra­mą, vai­kų skie­pų ka­len­do­rių ir pa­na­šiai, pro­ce­sas ga­li už­truk­ti maž­daug me­tus. Tuo pa­čiu rei­kia aps­kai­čiuo­ti, kiek lė­šų tam pri­reiks“, – aiš­ki­no po­li­ti­kė.

SAM ža­da, kad vak­ci­nos nuo B ti­po me­nin­go­ko­ko in­fek­ci­jos (B_MIV) įtrau­ki­mas į skie­pi­ji­mų ka­len­do­rių bus svars­to­mas ar­ti­miau­siu me­tu. Vis dėl­to, mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų tei­gi­mu, vak­ci­na B_MIV yra pa­ly­gin­ti nau­ja, be to, ap­sau­go tik nuo B ti­po me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos – tai yra, nė­ra veiks­min­ga su­si­dū­rus su ki­tų ti­pų su­ke­lia­mo­mis šios in­fek­ci­jos for­mo­mis. Kol kas šią vak­ci­ną į sa­vo na­cio­na­li­nį vai­kų skie­pi­ji­mo ka­len­do­rių ją yra įtrau­ku­si tik Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, tarp­tau­ti­nės svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos re­ko­men­da­ci­jų dėl šių skie­pi­ji­mų stra­te­gi­jos dar nė­ra pa­skel­bu­sios.

Vis dėl­to, D. Mi­ku­tie­nės tei­gi­mu, in­ten­sy­vios dis­ku­si­jos dėl šios vak­ci­nos kom­pen­sa­vi­mo Lie­tu­vo­je yra sa­va­lai­kės. „Kiek­vie­nais me­tais, Už­kre­čia­mų li­gų cen­tro duo­me­ni­mis, skai­čiuo­jant nuo su­sir­gi­mo skai­čiaus, fik­suo­ja­mas 10 pro­cen­tų mir­tin­gu­mas, ir tai yra vai­kai. Vals­ty­bė tu­ri bent su­teik­ti ga­li­my­bę tė­vams pa­si­rink­ti – skie­py­tis ar ne“, – kal­bė­jo SRK pir­mi­nin­kė.

No­ri skiepytis

Pa­sak Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro va­do­vo Sau­liaus Čap­lins­ko, mū­sų ša­ly­je šios vak­ci­nos po­rei­kis yra di­de­lis jau ke­lis pa­sta­ruo­sius me­tus. Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, net ne­gau­da­mi vals­ty­bės par­amos, vai­kus skie­pi­ja sa­vo­mis lė­šo­mis. S. Čap­lins­ko tei­gi­mu, 2014 me­tais sa­vo lė­šo­mis bu­vo pa­skie­py­ti 300 vai­kų, 2015 me­tais – dau­giau nei 1000, ir pa­gei­dau­jan­čių skie­py­tis skai­čius ne­ma­žė­ja.

Šiuo me­tu svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos vak­ci­nas per­ka in­di­vi­dua­liai, to­dėl kai­nos yra di­des­nės, o įstai­gų įkai­niai la­bai ski­ria­si – nuo maž­daug 100 eu­rų vals­ty­bi­nė­se svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se iki 180 eu­rų pri­va­čio­se.

Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos (VLK) duo­me­ni­mis, sie­kiant ma­žin­ti šios in­fek­ci­jos ke­lia­mą pa­vo­jų, rei­kė­tų skie­py­ti di­džiau­sią ri­zi­kos gru­pę, tai yra, į Lie­tu­vos skie­pi­ji­mų ka­len­do­rių tu­rė­tų bū­ti įtrau­kia­mi skie­pi­ji­mai kū­di­kiams iki me­tų am­žiaus. Jei B_MIV bū­tų įtrauk­ta į skie­pi­ji­mų ka­len­do­rių ir per­ka­ma cen­tra­li­zuo­tai, at­siž­vel­gus į vak­ci­nų rin­kos kai­nas ir į vi­du­ti­nį me­ti­nį vie­nos am­žiaus gru­pės vai­kų skai­čių, VLK skai­čia­vi­mais, pre­li­mi­na­rus lė­šų po­rei­kis bū­tų 7,9 mln. eu­rų per me­tus.

Eu­ro­pos Są­jun­go­je ser­ga­mu­mas me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos for­mo­mis 2014 me­tais di­džiau­sias bu­vo Lie­tu­vo­je, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir Ai­ri­jo­je. Eu­ro­pos Są­jun­go­je tais me­tais iš vi­so re­gis­truo­ti 2873 at­ve­jai, iš jų 1561 – su­kel­ti B ti­po me­nin­go­ko­ko. Lie­tu­vo­je – 71 in­va­zi­nės me­nin­go­ko­ko in­fek­ci­jos at­ve­jis, iš jų – 31 su­kel­tas B ti­po me­nin­go­ko­ko.