Apsišaukėlės dalino miltus
Į Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to  (apskr. VPK) Jur­bar­ko ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą 2015-01-29  krei­pė­si 85-erių me­tų Jur­bar­ko r. sav.  Jur­bar­kų se­niū­ni­jos gy­ven­to­ja, nes sau­sio 29-ąją apie 10 val. į jos na­mus at­ėjo dvi ne­pa­žįs­ta­mos mo­te­rys, pri­sis­ta­čiu­sios so­cia­li­nė­mis dar­buo­to­jo­mis, at­ne­šė ke­le­tą pa­kuo­čių kruo­pų, mil­tų ir pra­šė par­ody­ti mo­kė­ji­mo už elek­trą kny­ge­lę bei tei­gė, kad rei­kia su­ti­krin­ti elek­tros rod­me­nis, pa­keis­ti elek­tros lai­dų dė­žu­tes. 

Vie­na iš mo­te­rų iš­si­ve­dė nu­ken­tė­ju­sią į kie­mą. Po ne­pa­žįs­ta­mų­jų „so­cia­li­nių dar­buo­to­jų“ ap­si­lan­ky­mo se­no­lė pa­si­ge­do 700 eu­rų įvai­rio­mis ku­piū­ro­mis. Nu­ken­tė­ju­si mo­te­ris tiks­liai ne­įsi­dė­mė­jo kaip at­ro­dė ją ap­ga­vu­sios mo­te­rys, ta­čiau ke­le­tą po­žy­mių nu­ro­dė: vie­na iš jų bu­vo apie 40 me­tų am­žiaus, vil­kė­jo pil­kos spal­vos striu­kę, bu­vo su aki­niais, švie­sia megz­ta ke­pu­re, ki­ta mo­te­ris - dė­vė­jo ke­pu­rę, pil­kais ban­guo­tais plau­kais, stam­bes­nė ir ne­di­de­lio ūgio, iš­skir­ti­nis po­žy­mis – apa­ti­niai dan­tys gel­to­no auk­so spal­vos. Mo­te­rys ga­lė­jo at­vyk­ti su „Ško­da“ mar­kės au­to­mo­bi­liu, tam­siai mė­ly­nos spal­vos.

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai ra­gi­na gy­ven­to­jus bū­ti ati­des­nius ir bud­res­nius, ne­įsi­leis­ti į na­mus ne­pa­žįs­ta­mų as­me­nų, sau­go­ti sa­vo tur­tą, o pa­ste­bė­jus įtar­ti­nus as­me­nis ar mo­te­ris, ati­tin­kan­čias nu­ro­dy­tus po­žy­mius, nu­ro­dy­tą au­to­mo­bi­lį, pra­šo­me pra­neš­ti Ma­ri­jam­po­lės aps. VPK Jur­bar­ko r. PK Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus par­ei­gū­nams (ad­re­su Kau­no g. 28, Jur­bar­kas), bend­ro­jo pa­gal­bos cen­tro te­le­fo­nu 112, te­le­fo­nais 8 447 71257, 8 698 53002 ar­ba el. pa­štu jur­bar­korpk.bud@­po­li­ci­ja.lt.