Apmažėjo valstybės tarnautojų armija
Lie­tu­vo­je lie­pos pra­džio­je bu­vo per 30 tūkst. vals­ty­bės tar­nau­to­jų, jų per me­tus su­ma­žė­jo 440, in­for­muo­ja Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas.

Anot de­par­ta­men­to, per­nai lie­pos 1-ąją be sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų Lie­tu­vo­je bu­vo 30466 vals­ty­bės tar­nau­to­jai – kar­je­ros, po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo, įstai­gų va­do­vų, šie­met lie­pos pra­džio­je jų bu­vo 30026. Dau­giau­siai su­ma­žė­jo kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jų Vy­riau­sy­bės, Sei­mo re­gu­lia­vi­mo sri­ty­se, sa­vi­val­dy­bė­se jų skai­čius šiek tiek iš­au­go – pa­dau­gė­jo 73 tar­nau­to­jais.

De­par­ta­men­tas nu­ro­do, kad dar apie 15,5 tūkst. as­me­nų įstai­go­se dir­ba pa­gal dar­bo su­tar­tis – ly­gi­nant su per­nai lie­pa, jų skai­čius su­ma­žė­jo apie 150-čia.

Lais­vų par­ei­gy­bių skai­čius įstai­go­se taip pat iš­au­go – šiuo me­tu ne­užim­tos yra 483 par­ei­gy­bės.

De­par­ta­men­to tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bės re­gu­lia­vi­mo sri­ties įstai­gos pri­stab­dė pri­ėmi­mą į at­si­lais­vi­nu­sias par­ei­gas o tam įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos ruo­ši­ma­sis vie­šo­jo sek­to­riaus pert­var­kai ir spren­di­mas skelb­ti kon­kur­sus tik esant bū­ti­ny­bei.

Taip pat pa­žy­mi­ma, dau­giau nei pu­sė as­me­nų sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jo­se dir­ba pa­gal dar­bo su­tar­tį, nors jie daž­nai at­lie­ka tas pa­čias funk­ci­jas, kaip ir vals­ty­bės tar­nau­to­jai. Anot de­par­ta­men­to, pa­pras­tiems dar­buo­to­jams, prieš­in­gai nei tar­nau­to­jams, ne­tai­ko­mi griež­ti tar­ny­bi­nės eti­kos, re­pu­ta­ci­jos rei­ka­la­vi­mai, nė­ra griež­tai reg­la­men­tuo­tos jų at­ran­kos pri­ėmi­mo pro­ce­dū­ros, o sa­vi­val­dy­bės nau­do­ja­si to­kiu įsta­ty­mų ne­apib­rėž­tu­mu.

Pa­sak Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to, per pa­sta­ruo­sius me­tus per­pus ma­žiau tar­nau­to­jų at­leis­ta dėl par­ei­gy­bės nai­ki­ni­mo, ta­čiau pa­dau­gė­jo sa­vo no­ru ar ša­lių su­ta­ri­mu pa­lie­kan­čių­jų vals­ty­bės tar­ny­bą, tarp jų – dau­giau­siai 31–40 me­tų am­žiaus žmo­nių. Dau­giau kaip 70 proc. iš­ėju­sių­jų iš tar­ny­bos sa­vo no­ru bu­vo iki 40 me­tų am­žiaus. Ši am­žiaus gru­pė taip pat vy­rau­ja ir tarp pri­im­tų­jų į vals­ty­bės tar­ny­bą as­me­nų.

Kaip ro­do sta­tis­ti­ka, vals­ty­bės tar­ny­bo­je spar­čiau­siai ma­žė­ja 18–30 me­tų am­žiaus as­me­nų, o di­džiau­sia iš­lie­ka 51–65 me­tų am­žiaus vals­ty­bės tar­nau­to­jų gru­pė – ji su­da­ro 37 proc. vi­sų tar­nau­to­jų.