Aplinkosaugininkai sukasi reformų verpetuose
Tik pra­ėju­sią va­sa­rą bu­vo įvyk­dy­ta ša­lies ap­lin­ko­sau­gos sis­te­mos re­for­ma, o Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kai jau su­ma­nė ki­tą.

Nau­ją­ja re­for­ma sie­kia­ma vi­sus re­gio­ni­nius ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tus (RAAD) pri­jung­ti prie per­nai įkur­tos Vals­ty­bi­nės ap­lin­kos ap­sau­gos tar­ny­bos (VAAT). Ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas Vy­riau­sy­bei jau pa­tei­kė nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo bū­tų įtei­sin­ta to­kia reor­ga­ni­za­ci­ja.

Ta­čiau Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kų už­mo­jus kri­ti­kuo­ja Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas (AAK). Jis ra­gi­na pir­miau aps­kai­čiuo­ti, ar iš re­for­mos bus bent kiek nau­dos. De­vy­nis kar­tus pa­ma­tuo­ti ir tik de­šim­tą kirp­ti taip pat siū­lo ap­lin­ko­sau­gos sis­te­mos dar­buo­to­jų in­te­re­sus gi­nan­ti prof­są­jun­ga.

Val­dys iš Vilniaus

Jei Vy­riau­sy­bė pri­tar­tų, kad šiuo me­tu vei­kian­tys Aly­taus, Kau­no, Klai­pė­dos, Ma­ri­jam­po­lės, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių, Ute­nos ir Vil­niaus RAAD bū­tų reor­ga­ni­zuo­ti - pri­jung­ti prie VAAT, šiai tar­ny­bai pe­rei­tų vi­sos de­par­ta­men­tų tei­sės, par­ei­gos bei funk­ci­jos. Vie­toj sa­va­ran­kiš­kų RAAD lik­tų VAAT pa­da­li­niai. Esą taip bū­tų su­ma­žin­ta biu­dže­ti­nių įstai­gų, op­ti­mi­zuo­ta jų veik­la, ra­cio­na­liau nau­do­ja­mi ma­te­ria­li­niai ir fi­nan­si­niai iš­tek­liai.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės po­li­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas Vai­das Ju­sis LŽ tei­gė, kad dar per­nai bir­že­lį Vy­riau­sy­bė pa­ve­dė mi­nis­te­ri­jai at­lik­ti su re­for­ma su­si­ju­sius veiks­mus. Lap­kri­čio pa­bai­go­je ap­lin­kos mi­nis­tro K. Tre­čio­ko įsa­ky­mu bu­vo pa­tvir­tin­tas RAAD reor­ga­ni­za­vi­mo pla­nas. No­ri­ma pa­nai­kin­ti 65 eta­tus. „Vi­siems at­lei­džia­miems par­ei­gū­nams, jei­gu jie ati­tiks kva­li­fi­ka­ci­nius rei­ka­la­vi­mus, bus siū­lo­mas dar­bas. Ke­ti­na­ma ma­žin­ti eta­tus val­dy­mo, fi­nan­sų, per­so­na­lo, tei­sės ir bend­rų­jų rei­ka­lų sri­ty­se“, - LŽ aiš­ki­no V. Ju­sis.

Tai pa­da­rius bend­ro­sios funk­ci­jos, pa­sak jo, bus cen­tra­li­zuo­ja­mos, o kon­tro­lės or­ga­ni­za­vi­mas, pla­na­vi­mas ir ana­li­zė su­telk­ta VAAT. Esą taip to­ly­giau pa­sis­kirs­tys dar­bo krū­vis, o su­tau­py­tas lė­šas bus ga­li­ma skir­ti ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės par­ei­gū­nų skai­čiui di­din­ti.

Dau­giau klau­si­mų nei atsakymų

LŽ kal­bin­ti ša­lies RAAD va­do­vai apie bū­si­mą re­for­mą bu­vo ne­lin­kę at­vi­rau­ti. Kur kas drą­siau sa­vo nuo­mo­nę dės­tė Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos sis­te­mos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Vai­das Lau­kys. Vis dėl­to, anot jo, ver­tin­ti pa­čią re­for­mą bū­tų ga­li­ma tik tuo at­ve­ju, jei apie ją bū­tų ži­no­ma dau­giau. „Ta­čiau in­for­ma­ci­jos tu­ri­me ma­žai“, - pa­ti­ki­no V. Lau­kys.

Jis pa­brė­žė, kad mi­nis­te­ri­jos ne kar­tą bu­vo pra­šy­ta ar­gu­men­tuo­tai pa­aiš­kin­ti, ko­dėl RAAD rei­kia pri­jung­ti prie VAAT, bet kol kas at­sa­ky­mo ne­su­lauk­ta. Ir tai ver­čia ne­ri­mau­ti. Mat per įvai­rias re­for­mas že­mu­ti­nės gran­dies par­ei­gū­nų, dir­ban­čių ra­jo­nuo­se ir mies­tuo­se, kas­kart ma­žė­ja. Ne­ga­na to, ne­si­liau­ja sklis­ti kal­bos apie no­rus pa­nai­kin­ti dau­giau kaip pu­sę ra­jo­nuo­se vei­kian­čių ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rų, jas su­stam­bin­ti ir su­telk­ti di­des­niuo­se re­gio­nų cen­truo­se. „Bai­mi­na­mės, kad ra­jo­nuo­se dir­ban­čių kon­tro­lės par­ei­gū­nų ma­žės, nors dar­bų apim­tis kas­met di­dė­ja“, - ne­slė­pė prof­są­jun­gos ly­de­ris.

V. Lau­kys taip pat nuo­gąs­ta­vo, kad sis­te­ma ga­li pra­ras­ti su­ma­niau­sius spe­cia­lis­tus, nes kai vie­ną re­for­mą kei­čia ki­ta, dar­buo­to­jai nė­ra už­ti­krin­ti dėl sa­vo at­ei­ties, ne­jau­čia sta­bi­lu­mo, ma­žė­ja jų mo­ty­va­ci­ja, ne­re­tas nu­spren­džia ieš­ko­tis ki­to dar­bo.

LŽ kal­bin­ti ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ma­no, jog di­džiau­sias pa­vo­jus ky­la dėl to, kad vie­no­se ran­ko­se su­telk­ta kon­tro­lė ga­li bū­ti ne­ats­pa­ri po­li­ti­kų įta­kai.

Cen­tra­li­za­ci­jai nepritaria

Sei­mo AAK pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas pa­tvir­ti­no, kad apie mi­nis­te­ri­jos su­ma­ny­mą pert­var­ky­ti RAAD veik­lą ko­mi­te­te bu­vo kal­bė­ta. Ta­čiau val­di­nin­kai Sei­mo na­rių pri­ta­ri­mo ne­su­lau­kė. Pa­brėž­ta, jog pir­miau­sia rei­kė­tų ne reor­ga­ni­za­ci­jos grieb­tis, o pa­keis­ti 3-4 įsta­ty­mus, kad bū­tų at­ver­tas jai ke­lias. Dėl pa­tai­sų bal­suo­jant Sei­me ir pa­aiš­kė­tų, ar par­la­men­ta­rai ne­prieš­ta­rau­ja to­kiai cen­tra­li­za­ci­jai.

„Aš as­me­niš­kai tam ti­krai ne­pri­ta­riu. Kaip tik rei­kė­tų dau­giau funk­ci­jų per­duo­ti tiems, ku­rie dir­ba vie­to­se, o ne vis­ką su­telk­ti mi­nis­te­ri­jo­je. Vy­riau­sy­bės spren­di­mas ma­žin­ti 5 proc. eta­tų tu­rė­tų bū­ti nu­kreip­tas į pa­čią mi­nis­te­ri­ją, bet ne į jai pa­val­džias įstai­gas re­gio­nuo­se“, - sa­kė A. Sa­la­ma­ki­nas.

Jis ne­no­rė­jo svars­ty­ti, ar cen­tra­li­za­vus ap­lin­ko­sau­gos val­dy­mą ne­di­dės mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­nės va­do­vy­bės įta­ka jai. Sei­mo AAK pir­mi­nin­kui la­biau rū­pi, ar re­for­ma šiuo me­tu aps­kri­tai rei­ka­lin­ga. „Da­bar re­for­ma su­ma­ny­ta dėl re­for­mos. Mū­sų duo­me­ni­mis, po reor­ga­ni­za­ci­jos eta­tų ne­ma­žės, pi­ni­gų ne­bus su­tau­py­ta, prieš­in­gai, iš­lai­dų ga­li net pa­dau­gė­ti, nes iš re­gio­nų rei­kės daž­niau va­ži­nė­ti į sos­ti­nę“, - kal­bė­jo A. Sa­la­ma­ki­nas.

Re­for­ma po reformos

Lie­tu­vos ap­lin­ko­sau­gos sis­te­ma re­for­muo­ja­ma nuo­lat. 2002 me­tais vals­ty­bi­nė miš­kų kon­tro­lė iš urė­di­jų bu­vo per­kel­ta į Vals­ty­bi­nę ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­ją, o po dve­jų me­tų pa­ti­kė­ta RAAD. Ta­čiau 2012-ai­siais ši funk­ci­ja iš RAAD ati­ma ir kar­tu su spe­cia­lis­tais per­duo­ta Vals­ty­bi­nei miš­kų tar­ny­bai.

2009 me­tais Vals­ty­bi­nė ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­ja ir Jū­ri­nių ty­ri­mų cen­tras bu­vo pri­jung­ti prie Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros. Per­nai ap­lin­ko­sau­gos sis­te­mą vėl pur­tė per­mai­nos - pers­kirs­ty­tos Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ir RAAD funk­ci­jos. Kar­tu įkur­ta nau­ja ins­ti­tu­ci­ja - VAAT. LŽ šal­ti­nių tei­gi­mu, dis­ku­tuo­ja­ma ir apie Vals­ty­bi­nės miš­kų, Geo­lo­gi­jos bei Hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bų jun­gi­mą.

Dar vie­ną re­for­mą mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja vyk­dy­ti Vals­ty­bi­nė­je sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bo­je. No­ri­ma iš 34 sau­go­mų te­ri­to­ri­jų di­rek­ci­jų pa­lik­ti aš­tuo­nių ar še­šių ad­mi­nis­tra­ci­nių vie­ne­tų struk­tū­rą. Kal­ba­ma, kad ju­ri­di­nio sta­tu­so ne­teks tos įstai­gos, ku­rio­se yra ma­žiau nei 20 dar­buo­to­jų.

A. Sa­la­ma­ki­no ma­ny­mu, re­for­muo­ti sau­go­mų te­ri­to­ri­jų sis­te­mą mi­nis­te­ri­ja taip pat ke­ti­na „ne nuo to ga­lo“. „Ir šiuo at­ve­ju ji pir­miau­sia tu­rė­tų Sei­mui pa­teik­ti įsta­ty­mų pa­tai­sas. Keis­ti rei­kė­tų ne ke­le­tą, o apie 30 įsta­ty­mų. Mū­sų ko­mi­te­tas tam ne­pri­ta­ria. Bet ne­aiš­ku, ko­kia yra vi­so Sei­mo po­zi­ci­ja“, - sa­kė jis.