Aplinkos ministras neketina trauktis
Ap­lin­kos mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Kęs­tu­tis Tre­čio­kas to­liau tvir­ti­na ne­me­la­vęs, aiš­kin­da­mas ap­lin­ky­bes dėl pri­im­to Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo, ku­riuo pa­nai­kin­tos ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nos.

„Te­gu ieš­ko to me­lo, aš ži­nau, kad ne­me­la­vau. Jei­gu ap­si­ri­kau, aš pri­si­pa­žin­siu, bet kol kas aš ne­ran­du“, – BNS an­tra­die­nį tei­gė mi­nis­tras.

Jis tvir­ti­no ne­ke­ti­nan­tis at­sis­ta­ty­din­ti nei pats, nei par­agin­tas prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus, jei­gu šiam pa­val­dūs tei­si­nin­kai iš­aiš­kins mi­nis­tro me­lą.

„Aš lauk­siu prem­je­ro tei­ki­mo, nes aš pats at­sis­ta­ty­din­ti se­niai ga­lė­jau ir man to triukš­mo ne­rei­kia, bet man rei­kia par­ody­ti sau ir ki­tiems žmo­nėms, kad ne­ga­li­ma žmo­gaus už nie­ką nu­vers­ti, – tei­gė K.Tre­čio­kas. – Ne­si­lai­kau ši­to pos­to, jis nė­ra sal­dus, bet jei­gu jau kas su­ma­nė su­si­do­ro­ti, te­gu bū­na aiš­ku, kas.“

„Jei­gu aš bū­čiau pa­da­ręs klai­dą, man bū­tų la­bai leng­va sa­ky­ti, kad (Ri­čar­das) Ma­li­naus­kas ma­ne pa­ki­šo. Bet taip nė­ra, aš ne­pa­da­riau jo­kio veiks­mo“, – pri­dū­rė mi­nis­tras.

Prem­je­ras pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad K.Tre­čio­kui teks at­sis­vei­kin­ti su pos­tu, jei pa­aiš­kės, kad dėl ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nas nai­ki­nan­čio Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo ap­lin­ky­bių mi­nis­tras me­la­vo.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas tvir­ti­no, kad to­kiu at­ve­ju pra­šy­tų mi­nis­tro at­sis­ta­ty­din­ti, o šiam ne­su­ti­kus, teik­tų pre­zi­den­tei jo at­sta­ty­di­ni­mą. A.But­ke­vi­čius tei­si­nin­kų iš­va­das tei­gė gau­siąs iki tre­čia­die­nio va­ka­ro.

Po­kal­bių su Drus­ki­nin­kų me­ru R.Ma­li­naus­ku iš­klo­ti­nės ro­do, kad K.Tre­čio­kas ža­da jam „su­žiū­rė­ti“, „pri­min­ti kom­pa­ni­jai“ tvar­ky­ti su Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu dėl ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mo su­si­ju­sius rei­ka­lus. Mi­nis­tras taip pat rugp­jū­čio pa­bai­go­je yra ža­dė­jęs me­rui per Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mą „pa­si­žiū­rė­ti, kad nu­ei­tų į Vy­riau­sy­bę“.

Sei­mo opo­zi­ci­ja ra­gi­na mi­nis­trą at­sis­ta­ty­din­ti, prieš­in­gu at­ve­ju ža­da jam in­ter­pe­lia­ci­ją, ar­gu­men­tuo­da­mi, kad mi­nis­tras me­la­vo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai. Jis tvir­ti­no tik kar­tą su­lau­kęs Drus­ki­nin­kų me­ro Ri­čar­do Ma­li­naus­ko pra­šy­mo ne­vil­kin­ti nu­ta­ri­mo dėl ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nų ir tai bu­vę prieš pus­me­tį, iki pri­imant do­ku­men­tą. Tuo me­tu tei­sė­sau­gos įra­šy­tų po­kal­bių iš­klo­ti­nės par­odė, kad Drus­ki­nin­kų me­ras per­nai ke­lis kar­tus te­le­fo­nu de­ri­no Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo rei­ka­lus su K.Tre­čio­ku, be ki­ta ko, leis­da­mas su­pras­ti, jog tai bū­tų nau­din­ga teis­me dėl va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės dva­ro.