Aplinkos ministras: miške dirbančių specialistų atlyginimai tapo nekonkurencingi
Šian­dien miš­ki­nin­kams ren­giant pro­tes­to ak­ci­ją prieš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­tą ir Vy­riau­sy­bės pri­im­tą urė­di­jų re­for­mą, Ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Na­vic­kas gi­na sa­vo po­zi­ci­ją teig­da­mas, kad re­for­ma nu­kreip­ta prieš so­cia­li­nę at­skir­tį. 

Vien gi­ri­nin­kų ir ei­gu­lių skai­čius nuo 2002 m. su­ma­žė­jo dau­giau nei dvi­gu­bai – nuo 1260 iki 480. Tie­sio­giai miš­ke dir­ban­čių miš­ki­nin­kų spe­cia­lis­tų dar­bo už­mo­kes­tis ta­po ne­kon­ku­ren­cin­gas. Ne­pag­rįs­tai di­de­li skir­tin­go­se urė­di­jo­se tas pa­čias funk­ci­jas vyk­dan­čių spe­cia­lis­tų at­ly­gi­ni­mų skir­tu­mai. Tai vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl ša­lies re­gio­nuo­se ne­pa­vyks­ta su­ma­žin­ti so­cia­li­nės at­skir­ties. Ma­žas ir miš­kų urė­di­jų veik­los eko­no­mi­nis efek­ty­vu­mas. Jį le­mia 42 urė­di­jo­se be­si­dub­liuo­jan­čios ad­mi­nis­tra­vi­mo ir val­dy­mo funk­ci­jos. Dėl to nu­ken­čia ir rein­ves­ti­ci­jos į miš­kus ir jų au­gi­ni­mą, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

Tuo me­tu miš­ki­nin­kai, šian­dien su­ren­gę pro­tes­tą, sie­kia aiš­kaus re­for­mos pla­no, ku­ria­me bū­tų tiks­liai nu­ro­dy­ta kiek re­for­ma kai­nuos vals­ty­bei, kiek miš­ko dar­buo­to­jų bus at­leis­ta.

Be to, pro­fe­si­nės są­jun­gos no­ri ma­ty­ti de­ta­lius pla­nus kiek bus di­di­na­mi miš­ko dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai po re­for­mos ir ko­kią pro­fe­si­nio pe­ro­rien­ta­vi­mo prog­ra­mą mi­nis­te­ri­ja siū­lys at­lei­džia­miems dar­buo­to­jams.

Sei­mui svars­ty­ti pa­teik­tos Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­so­mis siū­lo­ma vie­toj 42 ju­ri­di­nių as­me­nų įsteig­ti vie­ną – vals­ty­bės įmo­nę „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“. Pa­žy­mė­ti­na, kad pa­grin­di­nė šios įmo­nės funk­ci­ja – komp­lek­si­nė miš­kų ūkio veik­la.

Įgy­ven­di­nus vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­mo pert­var­ky­mą, pre­ky­bos me­die­na sis­te­ma bū­tų pri­tai­ky­ta vie­nai vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­mo įmo­nei, iš­lai­kant da­bar­ti­nį pri­nci­pą, kad ga­li­my­bę su­da­ry­ti su­tar­tį dėl me­die­nos pir­ki­mo tu­ri di­džiau­sią kai­ną auk­cio­nuo­se pa­siū­lę pir­kė­jai.

Po pert­var­kos re­gio­ni­niuo­se vals­ty­bės įmo­nės pa­da­li­niuo­se, t. y. miš­kų urė­di­jo­se, bus sam­do­mi ran­go­vai miš­ko dar­bams ir tei­kia­mos tos pa­čios pa­slau­gos gy­ven­to­jams ir smul­kie­siems ūkio su­bjek­tams, kaip ir da­bar­ti­nė­se miš­kų urė­di­jo­se. Tai leis iš­sau­go­ti smul­kiuo­sius ran­go­vus re­gio­nuo­se ir pa­slau­gas teik­ti „ar­čiau na­mų“.

Vals­ty­bės įmo­nės val­do­mas miš­kas yra ir pri­va­lo iš­lik­ti vals­ty­bės nuo­sa­vy­be. Tai gi­na ša­lies Kons­ti­tu­ci­ja ir Miš­kų įsta­ty­mas.