Aplinkos ministerijoje ir „Regitroje“ – STT poėmiai
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) penk­ta­die­nio ry­tą vėl vyk­dė poė­mius Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je, vals­ty­bi­nė­je įstai­go­je „Re­gi­tra“ ir at­li­ko kra­tas ke­tu­rio­se įmo­nė­se.

„Tai yra ei­li­niai pro­ce­si­niai veiks­mai ta­me pa­čia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, nie­ko ypa­tin­ga. Tie­siog, pa­aiš­kė­jus nau­joms ap­lin­ky­bėms, iš­ki­lo bū­ti­ny­bė tam ti­krus da­ly­kus pa­kar­to­ti. Taip pat at­lie­ka­mi poė­miai ir kra­tos nau­jo­se įmo­nė­se“, - sa­kė jis.

S.Ur­ba­na­vi­čius ne­atsk­lei­dė, ar ke­tu­rios nau­jos įmo­nės, ku­rio­se at­lik­tos kra­tos, yra tie­sio­giai su­si­ju­sios su vie­šai­siais pir­ki­mais, ta­čiau sa­kė, kad jos fi­gū­ruo­ja ta­me pa­čia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me.

„Su­lai­ky­tų­jų ar nau­jų įta­ria­mų­jų kol kas nė­ra“, - sa­kė S.Ur­ba­na­vi­čius. Anot jo, esa­miems įta­ria­mie­siems įta­ri­mai ne­perk­va­li­fi­kuo­ti, o bu­vęs vi­daus rei­ka­lų mins­tras, „tvar­kie­tis“ Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas iš­lie­ka spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju.

Jis ne­de­ta­li­za­vo, ko­dėl pri­rei­kė at­lik­ti ir poė­mius Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je.

„Iš ti­krų­jų, tai yra su­si­ję su tuo pa­čiu iki­teis­mi­niu ty­ri­mu“, - te­pa­sa­kė STT va­do­vas.

S.Ur­ba­na­vi­čius taip pat pa­tvir­ti­no, kad pa­pil­do­mi veiks­mai at­lik­ti ir pro­diu­se­riui R.Skais­gi­riui pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se, bet ne na­muo­se.

Ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas BNS sa­kė bu­vęs in­for­muo­tas, kad bus pa­im­ti do­ku­men­tai iš mi­nis­te­ri­jos vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus.

„Ma­ne tik in­for­ma­vo, kad kaž­ko­kie se­ni rei­ka­lai iš 2013 me­tų, kaž­ko­kie vie­šie­ji pir­ki­mai, kon­kre­čiai ne­ži­nau, tik in­for­ma­vo, kad pa­ims do­ku­men­tus, vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riu­je, ir tiek“, - BNS sa­kė K.Tre­čio­kas.

Jis tvir­ti­no ne­ži­nan­tis, ar mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jai bu­vo apk­laus­ti, nes šiuo me­tu yra iš­vy­kęs į Kau­ną ir apie si­tua­ci­ją yra in­for­muo­tas la­ko­niš­kai.

2013 me­tais Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai va­do­va­vęs eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis sa­kė ne­įsi­vaiz­duo­jan­tis, ku­rie pir­ki­mai ga­lė­jo užk­liū­ti par­ei­gū­nams.

„Ne­ži­nau. Ne­įsi­vaiz­duo­ju, kad ga­lė­jo užk­liū­ti par­ei­gū­nams. Aš ne­da­ly­vau­ju pir­ki­muo­se, kiek at­si­me­nu, mes vyk­dė­me vie­ši­ni­mo pir­ki­mus dau­giau­siai, o iš­sky­rus ma­žus bui­ti­nius pir­ki­mus, ne­bu­vo“, - BNS sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

Taip pat jis sa­kė, kad su pro­diu­se­riu R.Skais­gi­riu, ku­riam ty­ri­me par­eikš­ti įta­ri­mai, jo va­do­va­vi­mo lai­ko­tar­piu mi­nis­te­ri­ja vie­ši­ni­mo su­tar­čių ne­bu­vo pa­si­ra­šiu­si.

V.Ma­zu­ro­nis taip pat sa­kė pats su­stab­dęs kon­kur­sus, ku­rie jam kė­lė abe­jo­nių. „Vie­ši­ni­mo pir­ki­mai, bu­vo vi­so­kių niuan­sų, aš juos ke­lis kar­tus nu­trau­kiau, skel­biau iš nau­jo, nes pa­si­ro­dė, kad ne­aiš­kūs rei­ka­lai, bu­vo iš aš­tuo­nių da­ly­vių pa­si­li­kęs vie­nas, bu­vo to­kios is­to­ri­jos“, - pri­si­mi­nė bu­vęs mi­nis­tras.

Per­nai spa­lio 21 die­ną Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė su STT at­lie­kan­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu stam­biu mas­tu sie­kiant už at­ly­gį da­ry­ti įta­ką ke­le­tui pra­ėju­siais me­tais VRM vyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų. Ta­da iš vi­so bu­vo su­lai­ky­ti pen­ki as­me­nys, įta­ria­mia­mų­jų gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se ir dar­bo­vie­tė­se, taip pat par­ti­jos „ Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ būs­ti­nė­se at­lik­ta ke­lio­li­ka kra­tų.

Įta­ri­mai bu­vo pa­teik­ti „tvar­kie­čiui“ Al­gi­man­tui Juo­ce­vi­čiui, bu­vu­siam D.A.Ba­ra­kaus­ko pa­ta­rė­jui Er­vi­nui Rais­tens­kiui, pro­diu­se­riui Ro­lan­dui Skais­gi­riui, ku­ri „tvar­kie­čiai“ ke­ti­no kel­ti kan­di­da­tu į Vil­niaus me­rus, vers­li­nin­kams Jus­ti­nui Gar­liaus­kui ir Pei­sa­chui Ka­čer­gins­kiui. A.Juo­ce­vi­čius sau­sį mi­rė.

Dar vie­nu įta­ria­muo­ju ga­li tap­ti Sei­mo na­rys „tvar­kie­tis“ Ri­mas Ru­čys - jam įta­ri­mai nė­ra par­eikš­ti, nes Sei­mas nė­ra pa­nai­ki­nęs jo tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės. Pro­ku­ro­rai įta­ria, kad šis „ tvar­kie­tis“ veik­da­mas or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je su tos pa­čios par­ti­jos na­riais A. Juo­ce­vi­čiu­mi ir E. Rais­tens­kiu, 2013 me­tų spa­lį iš te­le­vi­zi­jos pro­diu­se­rio R.Skais­gi­rio pri­ėmė ky­šį.

STT par­ei­gū­nai, vė­liau pra­plė­tę ty­ri­mą, šiuo me­tu aiš­ki­na­si šios mi­nis­te­ri­jos 2013-2014 me­tais dau­giau kaip 7,8 mln. eu­rų ver­tės vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo ap­lin­ky­bes.