Aplinkos ministerija lipa ant to paties grėblio
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.

Kaip aiš­ki­na mi­nis­te­ri­ja, ji ne­ga­li im­tis kon­tro­lės prie­žiū­ros, nes tai ne po­li­ti­ką for­muo­jan­ti, o po­li­ti­ką ap­lin­kos mi­nis­trui pa­ti­kė­to­se val­dy­mo sri­ty­se įgy­ven­di­nan­ti funk­ci­ja. Esą ki­taip Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) ste­bė­to­jai jos na­re sie­kian­čiai tap­ti Lie­tu­vai tu­rė­tų dar dau­giau prie­kaiš­tų.

Ta­čiau par­la­men­ta­rai tram­do Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją (AM) ir pri­me­na, kad Sei­mas dar per­nai ru­de­nį ap­ri­bo­jo jos už­mo­jus, nes pa­ma­tė, jog 2014 me­tais mi­nis­te­ri­jos įkur­tos Vals­ty­bi­nės ap­lin­kos ap­sau­gos tar­ny­bos (VAAT), at­lie­kan­čios kon­tro­lės prie­žiū­rą, cen­tri­nis apa­ra­tas Vil­niu­je pra­dė­jo pūs­tis kaip ant mie­lių.

Pri­žiū­rė­ti nė­ra kam

AM ke­ti­na nu­si­mes­ti mi­nė­tą naš­tą nuo sa­vo pe­čių per Sei­mui siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas. Da­bar ja­me įtvir­tin­ta, kad prie­žiū­rą at­lie­ka pa­ti mi­nis­te­ri­ja. No­ri­ma pa­pil­dy­ti įsta­ty­mą taip, kad šią funk­ci­ją ga­lė­tų įgy­ven­din­ti ir mi­nis­te­ri­jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos. To­kia tvar­ka ga­lio­jo iki pra­ėju­sių me­tų ru­dens, kai Sei­mas pa­kei­tė Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mą.

Kaip pa­tai­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tei­gia ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas, mi­nis­te­ri­ja ne­tu­ri pa­kan­ka­mai žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių – mi­nė­tą funk­ci­ją čia vyk­do Tei­sės ir per­so­na­lo de­par­ta­men­to Kon­tro­lės sky­rius, ku­ria­me dir­ba tik 4 spe­cia­lis­tai.

AM Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės po­li­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas Vai­das Ju­sis „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­tei­kė dar vie­ną prie­žas­tį, ko­dėl mi­nis­te­ri­ja ne­ga­li pri­žiū­rė­ti ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės. Pa­gal Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mą, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja yra po­li­ti­ką for­muo­jan­ti, o ne ją įgy­ven­di­nan­ti ins­ti­tu­ci­ja. „A­not EB­PO ste­bė­to­jų, mi­nis­te­ri­ja ir taip per daug ki­ša­si į re­gio­nų ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tų (RAAD) veik­lą. Pa­gal EB­PO pri­nci­pus ir rei­ka­la­vi­mus to ne­ga­li bū­ti“, – tvir­ti­no V. Ju­sis.

Spren­di­mas pri­im­tas

Vie­ną svar­biau­sių 2014 me­tais įkur­tos VAAT funk­ci­jų – kon­tro­lės – Sei­mas pa­nai­ki­no prieš me­tus. Ji bu­vo pa­lik­ta RAAD, Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai, Vals­ty­bi­nei miš­kų tar­ny­bai, Vals­ty­bi­nei sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bai pa­val­džioms par­kų ir re­zer­va­tų di­rek­ci­joms, Lie­tu­vos geo­lo­gi­jos tar­ny­bai.

Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo, kad 2014-ai­siais ku­riant VAAT kal­bė­ta, jog vals­ty­bi­nė ap­lin­kos ap­sau­gos kon­tro­lė taps efek­ty­ves­nė, bus op­ti­mi­zuo­tos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų funk­ci­jos. Mi­nis­te­ri­jos su­ma­ny­mu kon­tro­lė ir lei­di­mų iš­da­vi­mas tu­rė­jo bū­ti at­skir­ti. Lei­di­mų iš­da­vi­mo ir ap­lin­ko­sau­gi­nio re­gu­lia­vi­mo funk­ci­jas vyk­do Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra. Prie­žiū­ra per­duo­ta nau­ja­jai VAAT.

Anot A. Sa­la­ma­ki­no, ža­dė­ta, kad dėl reor­ga­ni­za­ci­jos biu­ro­kra­ti­nis apa­ra­tas ne pa­di­dės, o su­ma­žės pen­kiais eta­tais. „Iš pra­džių aiš­kin­ta, jog tai bus kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­ja, tu­rin­ti 5–6 eta­tus ir dau­giau tei­kian­ti me­to­di­nę me­džia­gą RAAD. Ta­čiau ne­tru­kus VAAT pra­dė­jo pūs­tis: at­si­ra­do 20, vė­liau – 40 eta­tų. Mū­sų ko­mi­te­to kan­try­bė trū­ko, kai bu­vo pa­teik­tas struk­tū­ros pro­jek­tas, ku­ria­me fi­gū­ra­vo jau 69 eta­tai“, – sa­kė Sei­mo na­rys. Jis pa­brė­žė, kad tik tuo­met nu­spręs­ta par­eng­ti pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias ati­mti kon­tro­lės funk­ci­ją iš VAAT. Tai pa­da­ry­ta, kai mi­nis­te­ri­ja iki 2015 me­tų pra­džios ne­įgy­ven­di­no dar vie­no įsi­pa­rei­go­ji­mo – prie VAAT pri­jung­ti vi­sus aš­tuo­nis RAAD.

A. Sa­la­ma­ki­no tei­gi­mu, pa­nai­ki­nus VAAT kon­tro­lės funk­ci­ją ne­be­li­ko pre­teks­to šiai tar­ny­bai veik­ti to­liau, to­dėl iki ko­vo 1 die­nos ji tu­rė­jo bū­ti pa­nai­kin­ta. Ta­čiau VAAT gy­vuo­ja iki šiol.

Aiš­kus nesusikalbėjimas

Jei Sei­mas ir pa­lai­min­tų nau­ją­jį mi­nis­te­ri­jos sie­kį, lik­tų ne­aiš­ku, kas ga­lė­tų rū­pin­tis ap­lin­ko­sau­gos kon­tro­lės prie­žiū­ra. Pa­sak ap­lin­kos mi­nis­tro K. Tre­čio­ko, mi­nis­te­ri­jo­je jau pri­im­tas pre­li­mi­na­rus spren­di­mas reor­ga­ni­zuo­ti VAAT. Ją nu­ma­ty­ta pri­jung­ti prie Vil­niaus RAAD. Dėl to tu­rė­tų nu­spręs­ti Vy­riau­sy­bė.

Anot Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Tei­sės ir per­so­na­lo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Egi­di­jaus Anu­lio, VAAT ne­be­ga­li vyk­dy­ti funk­ci­jų, dėl ku­rių bu­vo įsteig­ta. Tai kons­ta­tuo­ta ir mi­nis­te­ri­jos cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to at­as­kai­to­je.

Ta­čiau šios mi­nis­te­ri­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės po­li­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas V. Ju­sis ne­pri­ta­ria to­kiai reor­ga­ni­za­ci­jai. „Jei da­bar pa­nai­kin­si­me VAAT, o Sei­mas leis įga­lio­ti ko­kią nors ins­ti­tu­ci­ją vyk­dy­ti kon­tro­lės prie­žiū­ros funk­ci­ją, vėl rei­kės kur­ti pa­na­šią struk­tū­rą. Ki­taip į EB­PO ka­žin ar bū­si­me pri­im­ti“, – dės­tė jis.

Par­la­men­ta­ras A. Sa­la­ma­ki­nas sa­kė ne­sup­ran­tan­tis, ko­dėl vėl li­pa­ma ant to pa­ties grėb­lio ir mąs­to­ma apie ka­žin ko­kią nau­ją struk­tū­rą. Jis abe­jo­jo, ar Vy­riau­sy­bė pri­tars mi­nis­te­ri­jos siū­lo­moms pa­tai­soms.