Aplinkos ministerija įspėja dėl miškuose padidėjusio gaisrų pavojaus
Šian­dien, Lie­tu­vos hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, ša­lies miš­kams jau yra pa­di­dė­jęs gais­rų pa­vo­jus. 

Dau­gu­ma miš­kų yra tre­čios gais­rin­gu­mo kla­sės (vi­du­ti­nis pa­vo­jus), o kai ku­rio­se Pie­tų ir Ry­tų Lie­tu­vos vie­to­se – ket­vir­tos kla­sės (di­de­lis pa­vo­jus). Toks gais­rin­gu­mas prog­no­zuo­ja­mas ir ry­toj, ra­šo­ma Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

„Tų urė­di­jų, ku­rių miš­kams dėl karš­tų ir sau­sų orų ėmė grės­ti gais­rų pa­vo­jus, miš­ki­nin­kams jau ten­ka ir mie­go­ti at­si­mer­kus. Jų pa­stan­go­mis ir per­nai, ir šie­met pa­vy­ko iš­veng­ti di­des­nių ne­lai­mių“, – sa­ko ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pra­ne­ša, jog giš­kams nuo gais­rų ap­sau­go­ti skir­ta šiuo­lai­ki­nė prieš­gais­ri­nė sis­te­ma. Urė­di­jo­se miš­kus ste­bi ant­že­mi­nės au­to­ma­ti­nės miš­ko gais­rų ste­bė­ji­mo sis­te­mos ope­ra­to­riai. Iš kar­to su­rea­guo­ti į jų pa­skelb­tą pa­vo­jaus sig­na­lą ir vyk­ti į įvy­kio vie­tą yra pa­si­ren­gu­sios urė­di­jo­se bu­din­čios prieš­gais­ri­nės ko­man­dos. Šie­met to­kios urė­di­jų ko­man­dos ir par­ei­gū­nai pa­gal gau­tus pra­ne­ši­mus apie ki­lu­sius miš­ko gais­rus bu­vo iš­vy­kę į gais­ra­vie­tes dau­giau nei 190 kar­tų.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ša­lies miš­kuo­se, Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, bu­vo už­fik­suo­ti 6 miš­ko gais­rai. Ug­nis pa­žei­dė 0,74 ha miš­ko. Nuo me­tų pra­džios iš vi­so už­re­gis­truo­ti 36 miš­ko gais­rai 7,8 ha plo­te. Per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu bu­vo už­re­gis­truo­ti 47 miš­ko gais­rai 10,4 ha plo­te, ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Di­džiu­les miš­ki­nin­kų pa­stan­gas ap­sau­go­ti miš­ką, pa­sak mi­nis­tro Kęs­tu­čio Tre­čio­ko, ga­li pa­leis­ti vė­jais ir vie­nas vie­nin­te­lis žmo­gus, nu­me­tęs ne­už­ge­sin­tą nuo­rū­ką ar stik­lo šu­kę. Lieps­noms įsip­lieks­ti pa­kan­ka net men­kiau­sios ki­birkš­ties ant sau­sos miš­ko pa­klo­tės.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja kvie­čia vi­suo­me­nę itin sau­go­ti ža­lią­jį ša­lies tur­tą ir pa­ste­bė­jus gais­rą tuoj pat jį ge­sin­ti – plak­ti de­gan­tį plo­tą ša­ko­mis, dra­bu­žiais ar už­tryp­ti ko­jo­mis, už­pil­ti van­de­niu ar už­ber­ti že­mė­mis. Ne­pa­vy­kus ug­nies įveik­ti, rei­kia ne­del­siant skam­bin­ti bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.