Aplinkos ministerija dėl medžioklių VTEK apskundė būrį Seimo narių ir urėdų
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja an­tra­die­nį krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nę eti­kos ko­mi­si­ją (VTEK) dėl esa­mų ir bu­vu­sių Sei­mo na­rių, ki­tų par­ei­gū­nų da­ly­va­vi­mo me­džiok­lė­se ir ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to.

„Bu­vo nu­sta­ty­ti at­ve­jai, kai ko­mer­ci­niuo­se me­džiok­lės plo­tuo­se me­džio­jo Sei­mo na­riai, par­ei­gū­nai, ta­čiau už tai mo­kė­jo tre­tie­ji as­me­nys“, – BNS sa­kė ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Mar­ty­nas Nor­bu­tas.

VTEK ati­duo­ta me­džia­ga dėl ke­lias­de­šimt esa­mų ir bu­vu­sių Sei­mo na­rių, urė­dų, urė­di­jų dar­buo­to­jų, re­gio­nų ap­lin­kos ap­sau­gos par­ei­gū­nų.

Mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, tie as­me­nys ga­lė­jo pa­žeis­ti įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mus veng­ti in­te­re­sų konf­lik­tų, ne­si­nau­do­ti tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi as­me­ni­nei nau­dai gau­ti.

„Mums ky­la abe­jo­nių, ar me­džiok­lės ne­bu­vo nau­do­ja­mos tam ti­krai įta­kai da­ry­ti. Juo­ba, kad apie šias me­džiok­les ne­bu­vo skel­bia­ma vie­šai, o už jas mo­kė­jo tre­tie­ji as­me­nys. Tad ky­la abe­jo­nių, ar ne­bu­vo ban­do­ma tai nu­slėp­ti. Tik vie­šu­mas ga­li iš­skaid­rin­ti sis­te­mą ir iš­sklai­dy­ti įta­ri­mus“, – BNS sa­kė ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras.

Mo­kė­jo bendrovės

BNS tu­ri­mi do­ku­men­tai ro­do, kad 2014 me­tų bir­že­lį už Sei­mo na­rių so­cial­de­mo­kra­to And­riaus Pa­lio­nio, „tvar­kie­čio“ Re­mi­gi­jaus Že­mai­tai­čio me­džiok­lę ir ki­tų drau­ge me­džio­ju­sių as­me­nų me­džiok­lę Uk­mer­gės miš­kų urė­di­jai be­veik 4 tūkst. li­tų (apie 1150 eu­rų) su­mo­kė­jo bend­ro­vė „Tim­bex“.

Tų pa­čių me­tų gruo­dį Ra­sei­nių ra­jo­ne me­džio­jo tuo­me­ti­niai par­la­men­ta­rai so­cial­de­mo­kra­tai Al­gir­das But­ke­vi­čius, Juo­zas Ole­kas, Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, Bro­nius Bra­daus­kas, Gin­tau­tas Mi­ko­lai­tis, urė­das An­ta­nas Kil­čaus­kas, ki­ti. Už jų me­džiok­lę dau­giau 8 tūkst. li­tų (apie 2,4 tūkst. eu­rų) su­mo­kė­jo drau­ge me­džio­jęs Ri­man­tas Be­ne­tis.

Anot do­ku­men­tų, 2014 me­tų lap­kri­čio 29 – gruo­džio 1 die­no­mis Kau­no miš­kų urė­di­jo­je me­džio­jo Sei­mo na­riai so­cial­de­mo­kra­tai A.But­ke­vi­čius, And­rius Pa­lio­nis, kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys, ki­ti jau bu­vę par­la­men­ta­rai. Tuo­met už ke­lias me­džiok­les per 9 tūkst. li­tų (apie 2,6 tūkst. eu­rų) su­mo­kė­jo įmo­nė „Ok­sa­lis“.

Tuo me­tu par­la­men­ta­rai pa­brė­žia vi­suo­met pa­tys mo­kė­ję už sa­vo me­džiok­lę.

„Aš vi­sa­da mo­kė­jau. Jei­gu kal­ba apie „Ok­sa­lį“, aš pats su­mo­kė­jęs į jų ka­są, pas ma­ne vi­si če­kiai. Tai bu­vo už­sa­ko­mo­sios me­džiok­lės, aš su­mo­kė­jau į jų ka­są. Jie pa­sik­vie­čia kaip sve­čius ir aš su jais at­sis­kai­tau“, – BNS sa­kė R.J.Da­gys.

Par­la­men­ta­ras tei­gė jo­kio in­te­re­sų konf­lik­to to­kio­se me­džiok­lė­se ne­įž­vel­gian­tis.

„Nė­ra jo­kių in­te­re­sų konf­lik­to šiuo at­ve­ju. Me­džio­to­jai daug kur me­džio­ja, ten daug vi­so­kių žmo­nių yra. Mes su­si­ren­ka­me žvė­ris me­džio­ti, o ne in­te­re­sų spręs­ti“, – tei­gė jis.

„Ga­lų ga­le, kas yra „Ok­sa­lis“? Tai yra par­duo­tu­vė. Gink­lų par­duo­tu­vė. Nei man gink­lų rei­kia, nei man nie­ko. Čia ne miš­ki­nin­kai, ne per­dir­bė­jai, ne kas nors. Tai par­duo­tu­vė, ku­ri pa­pras­čiau­siai pre­kiau­ja gink­lais“, – sa­kė kon­ser­va­to­rius.

Jis tvir­ti­no ne­ma­nan­tis, kad to­kius ry­šius rei­kė­tų dek­la­ruo­ti vie­šai.

„Čia yra ele­men­ta­ri par­duo­tu­vė. Ko­kie čia in­te­re­sai su par­duo­tu­ve? Ypač, kai ne­si koks nors di­des­nis pir­kė­jas, iš­sky­rus šo­vi­nių“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Lab­da­rin­gos medžioklės

Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas A.Pa­lio­nis BNS sa­kė da­ly­va­vęs tik tri­jo­se ko­mer­ci­nė­se me­džiok­lė­se ir vi­sos jos bu­vo skir­tos lab­da­rai.

„Tris kar­tus esu ko­mer­ci­nė­se me­džiok­lė­se per gy­ve­ni­mą da­ly­va­vęs. 2014, 2015 ir 2016 me­tų pa­sku­ti­nį lap­kri­čio sa­vait­ga­lį esu da­ly­va­vęs. Vi­sur aš pats mo­kė­jau“, – tvir­ti­no par­la­men­ta­ras.

Anot jo, šias me­džiok­les ren­gė Kau­no ra­jo­no me­ras Va­le­ri­jus Ma­kū­nas.

„Nors jis pats ir ne me­džio­to­jas, bet reng­da­vo Rau­dond­va­rio dva­ro at­sta­ty­mui, gra­fo Tiš­ke­vi­čiaus kam­ba­rio at­kū­ri­mui. Su­si­mo­kė­da­vo­me už me­džiok­lę, tai, ką su­me­džio­da­vo­me, mė­sa lik­da­vo res­to­ra­nui, o va­ka­re pa­pil­do­mai su­mes­da­vo­me kiek kas ga­li pi­ni­gų tam kam­ba­riui at­sta­ty­ti“, – pa­sa­ko­jo A.Pa­lio­nis.

Jis tei­gė jo­kių rei­ka­lų su me­die­na be­si­ver­čian­čia bend­ro­ve „Tim­bex“ ne­tu­rin­tis.

Pa­tys mo­kė­ję už ko­mer­ci­nes me­džiok­les ti­ki­no ir A.But­ke­vi­čius, ir J.Ole­kas.

„Ne­ži­nau to­kių at­ve­jų. Aš per se­zo­ną gal bu­vęs tik ko­kio­se tri­jo­se me­džiok­lė­se. Iš „Ok­sa­lio“ nie­ko ne­pa­žįs­tu. Aš vi­są lai­ką tu­riu pi­ni­gų su sa­vi­mi ir vi­suo­met mo­ku pats“, – BNS sa­kė eksp­rem­je­ras.

„Pap­ras­tai ko­mer­ci­nė­se me­džiok­lė­se kiek­vie­nas su­si­mo­ka­me, o daž­nai bū­na, kad api­for­mi­na kie­no nors var­du ir vis­kas. Gal­būt čia tas at­ve­jis ir yra“, – svars­tė J.Ole­kas.

VTEK įro­dy­mų nerado

„Tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis taip pat aiš­ki­no, ko­dėl do­ku­men­tai ro­do, esą už jo me­džiok­lę mo­kė­jo bend­ro­vė „Tim­bex“.

„Pa­me­nu, bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­ma me­džiok­lė, jei­gu ne­klys­tu bu­vo 50 eu­rų mo­kes­tis. Gal ga­lė­jo bū­ti taip, kad bu­vo su­rink­ti pi­ni­gai, nes ti­krai ži­nau, kad bu­vo 50 eu­rų“, – BNS tei­gė jis.

„Kad su­ne­šė­me pi­ni­gus, ga­liu duo­ti gal­vą nu­kirs­ti“, – ga­ran­ta­vo jis.

Sei­mo na­rio tei­gi­mu, fa­za­nų me­džiok­lė­se jis da­ly­vau­ja iš­vis už­si­re­gis­tra­vęs me­džio­to­jo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

„Ka­dan­gi ko­mer­ci­niuo­se plo­tuo­se me­džiok­lė ga­na bran­gi, 20–30 me­džio­to­jų su­si­me­ta pi­ni­gus ir me­džio­ja. Vie­na fa­za­nų me­džiok­lė kai­nuo­ja 100–120. Ten ga­li bet kas at­va­žiuo­ti – ir Sei­mo na­rys, ir se­niū­nas, ir gy­dy­to­jas“, – sa­kė jis.

R.Že­mai­tai­tis at­krei­pė dė­me­sį, kad nuo 2016 me­tų Ge­ne­ra­li­nė urė­di­ja pro­fe­sio­na­lių me­džiok­lės plo­tų nau­do­to­jams yra nu­ro­džiu­si, kad jei­gu yra ga­li­my­bė me­džiok­lės me­tu im­ti mo­kes­ti už me­džiok­lę at­ski­rai.

„To­dėl tvar­ka yra pa­si­kei­tu­si ir už me­džiok­lę vi­sa­da yra mo­ka­ma at­ski­rai, kad ne­bū­tų to­kių ne­su­sip­ra­ti­mų kaip yra da­bar“, – BNS sa­kė „tvar­kie­tis“.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­na­šią si­tua­ci­ją su Ri­man­tu ir Min­dau­gu Sin­ke­vi­čiais nag­ri­nė­ju­si Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­trau­kė ty­ri­mus, nes ne­nus­ta­tė tie­sio­gi­nių ir aki­vaiz­džių duo­me­nų, kad už Sei­mo na­rio bei ūkio mi­nis­tro me­džiok­le bū­tų mo­kė­ję tre­tie­ji as­me­nys.

Ta­čiau VTEK pri­pa­ži­no, kad tė­vas ir sū­nus ne­si­lai­kė rei­ka­la­vi­mo dek­la­ruo­ti na­rys­tės me­džio­to­jų bū­re­liuo­se.

Vie­šai VTEK skel­bia­mo­se dek­la­ra­ci­jo­se, na­rys­tę me­džio­to­jų klu­be yra nu­ro­dę R.Že­mai­tai­tis ir J.Ole­kas. R.J.Da­gio, A.But­ke­vi­čiaus ir A.Pa­lio­nio dek­la­ra­ci­jo­se to­kios in­for­ma­ci­jos nė­ra.