Aplinkos ministerija: Baltarusija neišsklaidė abejonių dėl Astravo AE
Bal­ta­ru­si­ja ne­išsk­lai­dė abe­jo­nių dėl ga­li­mų grės­mių ne­to­li sie­nos su Lie­tu­va sta­tant As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę (AE), tei­gia Lie­tu­vos ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.

An­tra­die­nį Že­ne­vo­je į se­si­ją su­si­rin­kęs Es­po kon­ven­ci­jos Įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­te­tas ver­ti­no, ko­kius veiks­mus at­li­ko Bal­ta­ru­si­ja, kad As­tra­vo AE pro­jek­tas ati­tik­tų šios kon­ven­ci­jos rei­ka­la­vi­mus, ir kaip ša­lis lai­ko­si 2014 me­tų bir­že­lį kon­ven­ci­jos ša­lių su­si­ti­ki­me pa­teik­tų re­ko­men­da­ci­jų. Re­ko­men­da­ci­jo­se bu­vo nu­ro­dy­ta, kad Bal­ta­ru­si­ja tu­ri tęs­ti po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo pro­ce­są ir at­sa­ky­ti į Lie­tu­vos klau­si­mus.

„Bal­ta­ru­si­jos at­sto­vai ne­pa­tei­kė jo­kios nau­jos in­for­ma­ci­jos, ku­ri iš­sklai­dy­tų abe­jo­nes dėl ga­li­mų ri­zi­kų ir grės­mių Lie­tu­vos gy­ven­to­jams ir ap­lin­kai“, – tei­gia­ma Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Į po­sė­dį Že­ne­vo­je bu­vo pa­kvies­tos Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos, ku­rios pri­sta­tė sa­vo pra­ne­ši­mus ir at­sa­kė į Įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­te­to na­rių klau­si­mus.

Pa­sak Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos va­do­vo, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Tar­šos pre­ven­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Vi­ta­li­jaus Aug­lio, Lie­tu­vos at­sto­vai pa­brė­žė, kad Bal­ta­ru­si­ja pa­da­rė es­mi­nių Es­po kon­ven­ci­jos pa­žei­di­mų jos tu­ri­nio ir pro­ce­dū­rų at­žvil­giu, to­dėl, ver­ti­nant pa­gal šią kon­ven­ci­ją, As­tra­vo AE sta­ty­ba yra ne­tei­sė­ta.

Lie­tu­vos tei­gi­mu, Bal­ta­ru­si­ja ir to­liau ne­pa­tei­kia at­sa­ky­mų į es­mi­nius Lie­tu­vos klau­si­mus apie As­tra­vo AE pro­jek­to bran­duo­li­nę sau­gą ir po­vei­kį Lie­tu­vos ap­lin­kai bei gy­ven­to­jams.

Es­po kon­ven­ci­jos Įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­te­tas, iš­nag­ri­nė­jęs Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos in­for­ma­ci­ją, ar­ti­miau­siu me­tu nu­spręs, kaip to­liau bus nag­ri­nė­ja­ma As­tra­vo AE by­la. Ko­mi­te­to na­riai pa­siū­lė pa­si­telk­ti tarp­tau­ti­nius eks­per­tus, ku­rie pa­dė­tų nag­ri­nė­ti šią by­lą. Lie­tu­va pri­ta­rė to­kiam siū­ly­mui.