Aplinkos apsaugos agentūros patalpų remonto aplinkybes aiškinsis VPT
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pra­šo Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) aiš­kin­tis, ar be­veik 100 tūkst. eu­rų ver­tės Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros pa­tal­pų re­mon­to dar­bai bu­vo per­ka­mi skaid­riai.

Spren­di­mą, ar pra­dė­ti ty­ri­mą, VPT tu­rė­tų pri­im­ti ki­tą sa­vai­tę.

Į VPT Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si nu­sta­čiu­si, kad vyk­dant ma­žos ver­tės pir­ki­mus pa­tal­pų re­mon­tui Vil­niu­je ir Pla­te­liuo­se, abiem at­ve­jais bu­vo apk­laus­tos trys tos pa­čios įmo­nės, o su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta su bend­ro­ve „Pa­kruo­jo ar­ka“. Agen­tū­ros cen­tri­nės būs­ti­nės re­mon­to bend­ro­vė ėmė­si už 67 tūkst. eu­rų, pa­sta­te Pla­te­liuo­se at­li­ko dar­bų už 28 tūkst. eu­rų.

Kaip BNS sa­kė mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris Ro­ber­tas Klo­vas, įta­ri­mų su­kė­lė ne tik tai, jog abie­juo­se pir­ki­muo­se apk­laus­tos tos pa­čios įmo­nės, bet ir tai, jog dvi li­ku­sios ne­pa­tei­kė jo­kių pa­siū­ly­mų, vie­na da­ly­vių re­gis­truo­ta Pa­kruo­jy­je, to­je pa­čio­je gat­vė­je, kaip ir kon­kur­so lai­mė­to­ja.

„Mū­sų ne­ten­ki­na pa­aiš­ki­ni­mai. Yra ab­so­liu­čiai iden­tiš­kos trys įmo­nės. Pri­nci­pas, kai nė­ra kon­ku­ren­ci­jos tarp kai­nų, tie­siog for­ma­liai su­ra­šy­ti trys ga­li­mi tie­kė­jai, iš ku­rių du net ne­pa­tei­kė sa­vo kai­nos. Ir tai ne­ke­lia jo­kio su­si­rū­pi­ni­mo – sa­ko­ma, kad mes čia vi­sai nor­ma­liai apk­lau­sė­me tris ir vie­nas pa­tei­kė pa­siū­ly­mą. Ir taip – ke­lis kar­tus iš ei­lės, yra ab­so­liu­čiai tie pa­tys da­ly­viai: Sta­ty­bi­nin­kų gat­vė­je du gre­ti­mi na­mai, vie­nas da­ly­vis tei­kia, ki­tas ne­tei­kia pa­siū­ly­mų. Ne­žiū­rint į tai, kad jie ne­tei­kė sa­vo kai­nų, juos mie­lai apk­lau­sė ki­ta­me pir­ki­me“, – BNS sa­kė kanc­le­ris.

R.Klo­vas sa­ko, kad ga­vus VPT iš­va­das bus spren­džia­ma ir dėl ga­li­mos įstai­gos va­do­vo Ro­ber­to Mar­tec­ko bei jo pa­val­di­nių at­sa­ko­my­bės, taip pat ne­at­me­ta­ma, jog VPT ar tei­sė­sau­gai nu­sta­čius pa­žei­di­mus bus sie­kia­ma iš­siieš­ko­ti gal­būt pa­da­ry­tą ža­lą.

„Jei bus nu­sta­ty­ta, kad pa­da­ry­ti gru­būs pa­žei­di­mai, svars­to­me ga­li­my­be iš­siieš­ko­ti teis­me ža­lą reg­re­so tvar­ka iš at­sa­kin­gų as­me­nų. Bet tu­ri bū­ti kom­pe­te­tin­gų tar­ny­bų iš­va­dos“, – sa­kė jis.

R.Mar­tec­kas BNS anks­čiau sa­kė pa­žįs­tan­tis „Pa­kruo­jo ar­kos“ di­rek­to­rių Al­gir­dą Ado­mai­tį iš dar­bi­nės ap­lin­kos, ta­čiau ne­igė da­ręs bet ko­kią įta­ką vie­šie­siems pir­ki­mams.