Apklausos metu D.Gineikaitę apžiūrėjo medikė
An­tra­die­nį Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) apk­lau­sė Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos va­do­vę Dai­vą Gi­nei­kai­tę, ti­riant įta­ri­mus, kad po ava­ri­jos ga­lė­jo bū­ti ban­do­ma nu­slėp­ti jos gir­tu­mą.

Tiek prieš apk­lau­są, tiek ir po apk­lau­sos D.Gi­nei­kai­tė su ži­niask­lai­da ne­bend­ra­vo.

Anot STT at­sto­vo spau­dai Rus­la­no Go­lu­bo­vo, NŽT va­do­vė apk­laus­ta kaip spe­cia­lio­ji liu­dy­to­ja. Jis taip pat pa­tvir­ti­no, kad pir­ma­die­nį kaip liu­dy­to­jai bu­vo apk­laus­ti kai ku­rie Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės me­di­kai, jiems įta­ri­mai ne­pa­reikš­ti.

BNS ži­nio­mis, per il­giau nei ke­tu­rias va­lan­das tru­ku­sią apk­lau­są an­tra­die­nio pa­va­ka­rę į STT at­vy­ko me­di­kė, ku­ri ti­kri­no, ar D.Gi­nei­kai­tei ne­bu­vo im­ti pa­pil­do­mi krau­jo mė­gi­niai, sta­ty­ta la­še­li­nė.

„Ji da­ly­va­vo NŽT va­do­vės ap­žiū­ro­je kaip spe­cia­lis­tė“, – žur­na­lis­tams po apk­lau­sos sa­kė R.Go­lu­bo­vas.

Jis tei­gė ne­ga­lin­tis at­skleis­ti, ko­kie bu­vo po au­toį­vy­kio me­di­kų at­lik­to D.Gi­nei­kai­tės krau­jo ty­ri­mo re­zul­ta­tai ar ki­tų su iki­teis­mi­niu ty­ri­mu su­si­ju­sių de­ta­lių.

Po­li­ci­ja tei­gia, kad ne­blai­vi D.Gi­nei­kai­tė šeš­ta­die­nį Kau­ne su­kė­lė ava­ri­ją. Jai al­ko­tes­te­riu nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis gir­tu­mas – 1,66 pro­mi­lės.

Kiek anks­čiau an­tra­die­nį svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė BNS pa­tvir­ti­no, kad po ava­ri­jos pa­pil­do­mas krau­jo ty­ri­mas gir­tu­mui nu­sta­ty­ti bu­vo at­lik­tas Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je, čia tei­sė­sau­ga vė­liau at­li­ko do­ku­men­tų ir D.Gi­nei­kai­tės krau­jo mė­gi­nio poė­mius. Anot mi­nis­trės, D.Gi­nei­kai­tė krau­jo mė­gi­nį ty­ri­mui da­vė tik pra­ėjus ke­lioms va­lan­doms.

„Po to (eis­mo) įvy­kio, ka­da ji bend­ra­vo su po­li­ci­ja, ati­da­vė krau­ją tarp tri­jų su pu­se – ke­tu­rių va­lan­dų, t.y. po ženk­liai il­go tar­po“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė R.Ša­la­še­vi­čiū­tė.

Pa­sak R.Ša­la­še­vi­čiū­tės, Kau­no li­go­ni­nė­je D.Gi­nei­kai­tės krau­jas iš­tir­tas ne­bu­vo, mė­gi­nys, per­da­vus jį ty­rė­jams, ti­ria­mas Vil­niu­je.

Kaip tei­gė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus va­do­vas Ra­mū­nas Ma­to­nis, jei abe­jo­ja­ma al­ko­tes­te­rio par­ody­mais, krau­jo ty­ri­mą sa­vo ini­cia­ty­va vai­ruo­to­jas tu­ri at­lik­ti ne il­giau nei per va­lan­dą.

D.Gi­nei­kai­tė pir­ma­die­nį iš­ėjo ne­ap­mo­ka­mų at­os­to­gų. Že­mės ūkio mi­nis­trės Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės tei­gi­mu, par­ei­gū­nė ne­igė vai­ra­vu­si ne­blai­vi.

Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je pra­dė­tas patikrinimas

Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je an­tra­die­nį pra­dė­tas vi­di­nis pa­ti­kri­ni­mas po to, kai šio­je įstai­go­je krau­jo ty­ri­mą dėl blai­vu­mo at­li­ko Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) di­rek­to­rė Dai­va Gi­nei­kai­tė.

Įta­riant, kad ga­lė­jo bū­ti ban­do­ma nu­slėp­ti D.Gi­nei­kai­tės gir­tu­mą, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­rio me­tu li­go­ni­nė­je at­li­ko do­ku­men­tų poė­mius.

„Di­rek­to­rius nu­spren­dė iš­tir­ti si­tua­ci­ją vi­du­je – kaip kas bu­vo iš ti­krų­jų. Sie­kia­me iš­siaiš­kin­ti, kas iš vi­so at­si­ti­ko, kas bu­vo – pa­siaiš­kin­ti pa­tiems sau ap­lin­ky­bes. Mums pa­tiems ne­ti­kė­tas bu­vo tas vi­zi­tas, to­dėl ban­do­me su­si­dė­lio­ti de­ta­les“, – BNS an­tra­die­nio va­ka­rą sa­kė li­go­ni­nės at­sto­vas spau­dai Sau­lius Tvir­bu­tas.

Ty­ri­mo me­tu bus aiš­ki­na­ma­si, ar dar­buo­to­jai tin­ka­mai at­li­ko sa­vo par­ei­gas.