Apklausa: Trys šios Vyriausybės ministrai prarado visuomenės palaikymą
Trys šios Vy­riau­sy­bės mi­nis­trai – švie­ti­mo ir moks­lo svei­ka­tos ap­sau­gos bei že­mės ūkio – ne­be­tu­ri vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mo: juos ver­ti­nan­čių tei­gia­mai yra ma­žiau nei gal­vo­jan­čių prieš­in­gai, ro­do šeš­ta­die­nį dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ pa­skelb­ta „Vil­mo­rus“ apk­lau­sa.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trę Jur­gi­tą Pe­traus­kie­nę pa­lan­kiai ver­ti­na 18,6 proc., ne­pa­lan­kiai – 28,1 proc. res­pon­den­tų, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trą Au­re­li­jų Ve­ry­gą tei­gia­mai ver­ti­na 28,3 proc., ne­igia­mai – 31,5 proc. apk­laus­tų­jų, tuo me­tu že­mės ūkio mi­nis­trą Bro­nių Mar­kaus­ką tei­gia­mai ver­ti­na 13,3 proc., o ne­igia­mai – 13,7 proc. apk­laus­tų gy­ven­to­jų. Vi­sus šiuos mi­nis­trus yra de­le­ga­vu­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.

„Praė­ju­sį mė­ne­sį ga­li­ma bu­vo ak­cen­tuo­ti, kad vi­si mi­nis­trai tu­rė­jo tei­gia­mą ba­lan­są, o da­bar jau trys mi­nis­trai yra su ne­igia­mu ba­lan­su, va­žiuo­ja po tru­pu­tį že­myn svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė ir že­mės ūkio mi­nis­tras B.Mar­kaus­kas“, – BNS sa­kė „Vil­mo­rus“ va­do­vas Vla­das Gai­dys.

Gy­ven­to­jai ge­riau­siai iš vi­sų po­li­ti­kų ver­ti­na pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę – pa­lan­kiai ją ver­ti­na 66,6 proc., ne­pa­lan­kiai – 19,7 proc. res­pon­den­tų.

„D.Gry­baus­kai­tė tu­ri aukš­čiau­sią re­zul­ta­tą per vi­są an­trą ka­den­ci­ją. Ma­tyt, tai lė­mė jos elg­se­na, bir­že­lio 8 die­ną bu­vu­si kal­ba, la­bai stip­riai kri­ti­kuo­jan­ti „vals­tie­čius“, – sa­kė V.Gai­dys.

Tuo me­tu prem­je­ro ir Sei­mo pir­mi­nin­ko rei­tin­gai kren­ta. „Vals­tie­čių“ de­le­guo­tas Vy­riau­sy­bės va­do­vas Sau­lius Skver­ne­lis pa­gal po­pu­lia­ru­mą lie­ka an­tro­je vie­to­je, bet pa­lan­kiai jį ver­ti­nan­čių per mė­ne­sį su­ma­žė­jo nuo 63,2 iki 54,1 proc., o ne­pa­lan­kiai ver­ti­nan­čių pa­dau­gė­jo nuo 12,9 iki 23,3 pro­cen­to.

„S.Skver­ne­lis per tris mė­ne­sius pra­ra­do 20 proc. punk­tų, tai di­džiu­lis pra­ra­di­mas“, – tei­gė so­cio­lo­gas V.Gai­dys.

Sei­mo pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Vik­to­ras Pra­nckie­tis yra tre­čias pa­gal po­pu­lia­ru­mą po­li­ti­kas – pa­lan­kiai jį ver­ti­nan­čių per mė­ne­sį su­ma­žė­jo nuo 52 iki 46,3 proc., ne­pa­lan­kiai jį ver­ti­na 16,4 proc. (ge­gu­žę bu­vo 10,4 proc.).

„Vil­mo­rus“ apk­lau­sa at­lik­ta bir­že­lio 2–10 die­no­mis. Apk­laus­ti 1035 res­pon­den­tai.