Apklausa: socialdemokratai populiariausi
Vi­suo­me­nės pa­lan­ku­mas Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai iš­lie­ka di­džiau­sias ir dar pa­au­go, Li­be­ra­lų są­jū­dis įsit­vir­ti­no kaip an­tra po­pu­lia­riau­sia par­ti­ja, ro­do dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ skel­bia­ma vi­suo­me­nės apk­lau­sa.

Pra­ėju­sį mė­ne­sį šiek tiek su­ma­žė­jęs pa­lan­ku­mas so­cial­de­mo­kra­tams šį mė­ne­sį vėl iš­au­go – už juos bal­suo­tų 24,3 proc. res­pon­den­tų (spa­lį – 22,9 proc.). Li­be­ra­lų po­pu­lia­ru­mas per mė­ne­sį pa­di­dė­jo nuo 10,6 iki 11 pro­cen­tų ir pa­di­di­no skir­tu­mą ly­gi­nant su tre­čią­ja li­ku­sia Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­ni­mis de­mo­kra­tais, ku­riai pa­lan­ku­mas per mė­ne­sį su­men­ko: už kon­ser­va­to­rius bal­suo­tų 9,9 proc. (spa­lį – 10,2 proc.) rin­kė­jų.

Di­de­lį šuo­lį į ket­vir­tą­ją po­zi­ci­ją pa­da­rė Dar­bo par­ti­ja, ap­len­ku­si „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ją. Už Dar­bo par­ti­ją sa­vo bal­są ati­duo­tų 9,2 proc. rin­kė­jų, ly­gi­nant su spa­lį bu­vu­siais 5,7 proc. Už „Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“ bal­suo­tų 7,8 proc. (spa­lį – 7 proc.), už Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą – 6,3 proc. (spa­lį – 4,7 proc.).

Rep­re­zen­ta­ty­vią apk­lau­są vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tras „Vil­mo­rus“ vyk­dė lap­kri­čio 5–14 die­no­mis.