Apklausa: pusė paauglių patyrė smurtą
Be­veik pu­sė (47 proc.) 12-15 me­tų am­žiaus pa­aug­lių yra ta­pę plė­ši­mo, kū­no su­ža­lo­ji­mo, va­gys­tės, ne­apy­kan­tos nu­si­kal­ti­mų, pa­ty­čių elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je ar fi­zi­nio smur­to šei­mo­je au­ko­mis, ro­do šią sa­vai­tę pri­sta­ty­ta Lie­tu­vos tei­sės ins­ti­tu­to Vil­niu­je, Šiau­liuo­se, Kre­tin­go­je, Plun­gė­je ir Tel­šiuo­se vyk­dy­ta apk­lau­sa.

Lie­tu­vos tei­sės ins­ti­tu­to moks­li­nin­kas Gin­tau­tas Sa­ka­laus­kas sa­ko, kad tam ti­kras nu­si­kals­ta­mu­mo ly­gis jau­na­me am­žiu­je dėl pa­aug­lių spon­ta­niš­ku­mo yra bū­din­gas. Pa­sak kri­mi­no­lo­go, vals­ty­bė pri­ori­te­tą tu­ri skir­ti ne baus­mėms, o po­zi­ty­vaus el­ge­sio ska­ti­ni­mui.

„Nu­si­kals­ta­mu­mas yra bū­din­gas to­kia­me am­žiu­je ir (vals­ty­bė) ne­bū­ti­nai tu­ri baus­ti ir kiš­tis. Tie­siog ska­tin­ti po­zi­ty­vų el­ge­sį, bet ne­pul­ti baus­ti“, - žur­na­lis­tams Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je sa­kė G.Sa­ka­laus­kas.

Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, bu­vę ap­vog­ti sa­kė­si dau­giau nei 18 proc. apk­laus­tų­jų. 17,5 proc. res­pon­den­tų sa­kė, jog pa­ty­rė pa­ty­čias elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je - be­veik 13 proc. vai­ki­nų ir dau­giau nei 22 proc. mer­gi­nų. Dėl to į po­li­ci­ją tei­gė krei­pę­si 3,5 proc. pa­aug­lių.

Tuo me­tu be­veik 26 proc. 12-15 me­tų am­žiaus as­me­nų sa­kė, jog šei­mo­je jie bu­vo pa­stum­ti, jiems bu­vo trenk­ta ar­ba su­duo­tas an­tau­sis. Toks veiks­mas bu­vo įvyk­dy­tas prieš dau­giau nei 26 proc. vai­ki­nų ir 25 proc. mer­gi­nų.

Lie­tu­vos tei­sės ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­ja Lai­ma Ži­lins­kie­nė sa­kė, kad ins­ti­tu­to vyk­dy­to pro­jek­to me­tu bu­vo at­lik­ta ne tik nu­ken­tė­ju­sių­jų apk­lau­sa, ta­čiau tei­sė­sau­gos bei su­in­te­re­suo­tų ins­ti­tu­ci­jų prog­ra­mos, su­si­ju­sios su šių pa­žei­di­mų pre­ven­ci­ja, ana­li­zė. Tir­ta prog­ra­ma, pa­sak moks­li­nin­kės, tė­ra dek­la­ra­ty­vaus po­bū­džio.

„Pro­ga­ma, ku­rią mes ty­rė­me (2009 - 2013 me­tų Ne­pil­na­me­čių jus­ti­ci­jos prog­ra­mą), yra to­kio la­bau dek­la­ra­ty­vaus po­bū­džio. For­ma­li, kaip sa­ko eks­per­tai“, - žur­na­lis­tams tei­gė ji.

Pa­sak L.Ži­lins­kie­nės, žmo­nės, rea­liai su­si­du­rian­tys su nu­si­kal­ti­mus da­ran­čiais pa­aug­liais, ne­tu­ri ga­lios pri­im­ti spren­di­mus.

„Tie rea­liai vei­kian­tys žmo­nės, dir­ban­tys kon­kre­tų dar­bą, nors ir va­do­vau­jan­tį, jie tu­ri to­kias pe­si­mis­ti­nes nuo­tai­kas, to­dėl kad į jų nuo­mo­nę ne­la­bai at­siž­vel­gia­ma. Pra­ktiš­kai prog­ra­ma ei­na sau, o dar­bas ei­na sau“, - kal­bė­jo moks­li­nin­kė.

„Po­li­ti­nio pa­lai­ky­mo, aps­kri­tai to­kios po­li­ti­nės va­lios, kad ne­pil­na­me­čių prob­le­mos yra svar­bios. (...) O ki­tas da­ly­kas į ne­pil­na­me­čių prob­le­mas žiū­rė­ti sis­te­miš­kai“, - sa­kė ji, pa­klaus­ta, ko trūks­ta, kad tos prog­ra­mos pra­dė­tų veik­ti.

Tai, kad ka­da nors kar­tą gy­ve­ni­me gra­si­nant bu­vo ver­čia­mi ati­duo­ti daik­tus, tei­gė maž­daug 5 proc. at­sa­kiu­sių­jų. Bu­vę ple­šia­mi pa­si­sa­kė apie 8 proc. vai­ki­nų ir 2 proc. mer­gi­nų. Kiek dau­giau nei 37 proc. šio nu­si­kal­ti­mo au­kų yra krei­pę­si į po­li­ci­ją.

Be­veik 5 proc. res­pon­den­tų sa­kė bu­vę su­muš­ti taip, kad te­ko kreip­tis į gy­dy­to­ją. Taip su­muš­ti sa­kė­si 6,5 proc. vai­ki­nų ir be­veik 3 proc. mer­gi­nų. Dau­giau nei 38 proc. nu­ken­tė­ju­sių­jų krei­pė­si į po­li­ci­ją.

4 proc. pa­aug­lių bu­vo gra­sin­ta pa­nau­do­ti smur­tą dėl re­li­gi­jos, kal­bos, ra­sės, so­cia­li­nės pa­dė­ties ar tau­ty­bės (5 proc. vai­ki­nų ir kiek ma­žiau nei 3 proc. mer­gi­nų). Be­veik 5 proc. nu­ken­tė­ju­sių nu­ro­dė krei­pę­si į po­li­ci­ją.

Tai, kad jiems šei­mo­je bu­vo trenk­ta daik­tu, stip­riai smog­ta ar pa­stum­ta, tei­gė kiek dau­giau nei 6 proc. apk­laus­tų­jų. Tai bu­vo pa­da­ry­ta 6,5 proc. vai­ki­nų ir be­veik 6 proc. mer­gi­nų. Ne­nu­ro­dy­ta, kiek nu­ken­tė­ju­sių­jų dėl to krei­pė­si į po­li­ci­ją.

Apk­lau­sos re­zul­ta­tuo­se nu­ro­dy­ta, be­veik dvi­gu­bai daž­niau nuo įvar­dy­tų nu­si­kal­ti­mų nu­ken­čia ne­pil­na­me­čiai, ku­rie pa­tys yra pa­da­rę nu­si­kals­ta­mą vei­ką. Plė­ši­mais ir va­gys­tė­mis, fi­zi­niu smur­tu šei­mo­je apk­lau­so­je iš­sis­ky­rė Vil­nius.

Apk­lau­sa vyk­dy­ta 2013-2015 me­tais, Lie­tu­vos tei­sės ins­ti­tu­tui vyk­dant pro­jek­tą „Jau­ni­mo de­link­ven­ci­nis el­ge­sys ir vik­ti­mi­za­ci­ja“.

Ty­ri­mo me­tu bu­vo apk­laus­ti 2824 moks­lei­viai.