Apklausa: populiariausias politikas – Valdas Adamkus
Pa­lan­kiau­siai Lie­tu­vo­je ver­ti­na­mas po­li­ti­kas yra ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus, ne­daug nuo jo at­si­lie­ka pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, ro­do nau­jie­nų agen­tū­ros BNS už­sa­ky­mu rin­kos ty­ri­mų kom­pa­ni­jos RAIT at­lik­ta apk­lau­sa.

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ne­pa­lan­kiau­siai ver­ti­na Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos va­do­vą Val­de­ma­rą To­ma­ševs­kį ir per ap­kal­tą pa­ša­lin­tą pre­zi­den­tą, bu­vu­sį „tvar­kie­čių“ ly­de­rį Ro­lan­dą Pa­ksą.

BNS/RAIT ty­ri­me gy­ven­to­jų bu­vo klau­sia­ma nuo­mo­nės apie esa­mus ir bu­vu­sius ša­lies va­do­vus bei par­la­men­ti­nių par­ti­jų ly­de­rius.

Rei­tin­go vir­šū­nė­je – V.Adamkus

Dvi ka­den­ci­jas pre­zi­den­to par­ei­gas ėju­sį V.Adam­kų pa­lan­kiai ver­ti­no 75 proc., ne­pa­lan­kiai – 4 proc. apk­lau­sos da­ly­vių.

Mi­nis­trą pir­mi­nin­ką Sau­lių Skver­ne­lį ir pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę pa­lan­kiai ver­ti­no 67 pro­cen­tai res­pon­den­tų. Pre­zi­den­tė apk­lau­so­je su­lau­kė šiek tiek dau­giau ne­pa­lan­kių ver­ti­ni­mų nei prem­je­ras – ati­tin­ka­mai 12 proc. ir 7 proc.

Sei­mo pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pra­nckie­tį tei­gia­mai ver­ti­no 48 pro­cen­tai res­pon­den­tų, ne­pa­lan­kiai – 7 proc.

Iš po­li­ti­nių par­ti­jų va­do­vų po­pu­lia­riau­sias yra val­dan­čių­jų vals­tie­čių ža­lių­jų pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Jį pa­lan­kiai įver­ti­no 51 proc. apk­laus­tų­jų, 19 proc. bu­vo ne­pa­lan­kios nuo­mo­nės. Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rį Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių pa­lan­kiai ver­ti­na 33 pro­cen­tai res­pon­den­tų, ne­pa­lan­kiai – 16 proc.

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ly­de­rį Re­mi­gi­jų Že­mai­tai­tį tei­gia­mai ver­ti­na 26 pro­cen­tai, ne­pa­lan­kiai – 14 pro­cen­tų res­pon­den­tų. R.Že­mai­tai­tis iš­sis­ki­ria tuo, kad ga­na daug apk­laus­tų­jų – 16 pro­cen­tų – nu­ro­dė to­kio po­li­ti­ko ne­ži­nan­tys.

Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­ką Gab­rie­lių Lands­ber­gį pa­lan­kiai ver­ti­na 35 pro­cen­tai, o ne­pa­lan­kiai – 26 pro­cen­tai res­pon­den­tų.

So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rį Al­gir­dą But­ke­vi­čių pa­lan­kiai ver­ti­na 27 pro­cen­tai res­pon­den­tų, ne­pa­lan­kiai – 31 pro­cen­tas.

Pats ne­po­pu­lia­riau­sias po­li­ti­kas – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos ly­de­ris Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis, jį tei­gia­mai ver­ti­na 8 pro­cen­tai res­pon­den­tų, o ne­igia­mai – 52 pro­cen­tai.

Pir­ma­sis Lie­tu­vos va­do­vas at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę Vy­tau­tas Lands­ber­gis tei­gia­mai įver­tin­tas 31 pro­cen­to res­pon­den­tų, ne­igia­mai – 33 pro­cen­tų.

Per ap­kal­tą pa­ša­lin­tą pre­zi­den­tą Ro­lan­dą Pa­ksą tei­gia­mai jį ver­ti­na 20 pro­cen­tų res­pon­den­tų, ne­igia­mai – 37 pro­cen­tai.

Rep­re­zen­ta­ty­vią 15–74 me­tų am­žiaus Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­są ty­ri­mų bend­ro­vė RAIT at­li­ko va­sa­rio 9–26 die­no­mis, apk­laus­ti 1020 res­pon­den­tų.

Po­li­to­lo­gas: prem­je­ras iš­ven­gė skandalų

Pa­sak Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to do­cen­to Maž­vy­do Jas­trams­kio, Lie­tu­vo­je aukš­ti ir prem­je­ro, ir pre­zi­den­to rei­tin­gai nė­ra įpras­tas da­ly­kas.

„Kai po­li­ti­kas tu­ri to­kį ge­rą rei­tin­gą kaip S.Skver­ne­lis ir D.Gry­baus­kai­tė, tai reiš­kia, kad jis pa­tin­ka su ma­žo­mis iš­im­tims be­veik vi­soms rin­kė­jų gru­pėms. Ir Lie­tu­vo­je kad pre­zi­den­tas ir prem­je­ras bū­tų vie­no­dai la­bai ge­rai ver­ti­na­mi – su­nku pri­si­min­ti, ta­čiau tai nė­ra na­tū­ra­lus da­ly­kas, nes po­zi­ci­jos yra skir­tin­gos“, – pa­ste­bė­jo po­li­to­lo­gas.

Pa­sak jo, S.Skver­ne­lio tei­gia­mą įvaiz­dį ga­li lem­ti jo kal­bė­ji­mo ma­nie­ra, ku­ri yra iš vie­nos pu­sės ka­te­go­riš­ka, iš ki­tos pu­sės – ga­na pa­pras­ta ir fa­mi­lia­ri, be to, jo kol kas ne­pa­lie­tė jo­kie skan­da­lai ir ne­po­pu­lia­rūs spren­di­mai.

„Ti­kriau­siai dar nė­ra es­mi­nių spren­di­mų ir iki šiol vis dėl­to fo­ku­sas bu­vo apie Sei­mą: tie skan­da­lai, ku­rie bu­vo iki šiol, pa­tvir­ti­no žmo­nių įsi­vaiz­da­vi­mą, kad Sei­me yra su­si­rin­kę daug ne­pa­ti­ki­mų žmo­nių, o Vy­riau­sy­bė iki šiol dar ne­priė­mė kaž­ko­kios spren­di­mo, ku­ris bū­tų vi­suo­me­nė­je ne­po­pu­lia­rus. To­dėl dar rei­kė­tų pa­lauk­ti, nes vėl­gi di­de­lis prem­je­ro po­pu­lia­ru­mas nė­ra la­bai na­tū­ra­lus“, – kal­bė­jo jis.

Pa­na­šiai jis aiš­ki­no pa­ly­gin­ti aukš­tą V.Pra­nckie­čio rei­tin­gą: pa­sak M.Jas­trams­kio, šis po­li­ti­kas kol kas ne­spė­jo pa­da­ry­ti nie­ko, dėl ko bū­tų ver­ti­na­mas ne­igia­mai, o jo uži­ma­mas pos­tas le­mia ma­to­mu­mą ir tei­gia­mą po­žiū­rį.