Apklausa: lietuviai pritaria Dainoro Bradausko atleidimui
Di­džio­ji da­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pri­ta­ria Dai­no­ro Bra­daus­ko at­lei­di­mui iš Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) va­do­vo par­ei­gų ir ma­no, kad jis ga­li­mai pikt­nau­džia­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir da­rė įta­ką VMI at­lie­ka­miems ty­ri­mams, ro­do rin­kos ir vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mų kom­pa­ni­jos „Bal­ti­jos ty­ri­mai“ va­sa­rį at­lik­ta Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­sa.

Bu­vęs VMI va­do­vas D. Bra­daus­kas už šiurkš­čius tar­ny­bi­nius pa­žei­di­mus iš par­ei­gų bu­vo at­leis­tas sau­sio 20 die­ną. To­kį spren­di­mą pri­ėmė fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka, ku­rio su­da­ry­ta ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad D. Bra­daus­kas, vyk­dy­da­mas tar­ny­bi­nes par­ei­gas, ne dar­bo vie­to­je dar­bo die­no­mis ir dar­bo me­tu sis­te­min­gai ir kryp­tin­gai su­si­ti­ki­nė­jo su kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu, ap­ta­ri­nė­jo mo­kes­čių ven­gi­mo sche­mas ir ki­tus su mo­kes­ti­niais pa­ti­kri­ni­mais su­si­ju­sius klau­si­mus, nors tuo pat me­tu VMI vyk­dė „MG Bal­tic“ ir jos ak­ci­nin­kų pa­ti­kri­ni­mus, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Va­sa­rio 17–27 d. „Bal­ti­jos ty­ri­mų“ at­lik­ta Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­sa par­odė, kad dau­gu­ma gy­ven­to­jų – 68 proc. – bu­vo gir­dė­ję, kad VMI va­do­vas D. Bra­daus­kas yra at­leis­tas iš uži­ma­mų par­ei­gų dėl to, kad jis ga­lė­jo da­ry­ti įta­ką šios įstai­gos at­lie­ka­miems ty­ri­mams. 28 proc. apk­laus­tų­jų šios in­for­ma­ci­jos ne­bu­vo gir­dė­ję, 4 proc. – ne­ži­no­jo ar­ba ne­at­sa­kė į klau­si­mą.

Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, D. Bra­daus­ko at­lei­di­mui pri­ta­rė 53 proc. gy­ven­to­jų, 12 proc. tei­gė prieš­in­gai, dar 35 proc. ne­tu­rė­jo nuo­mo­nės. D. Bra­daus­ko at­lei­di­mui la­biau­siai pri­ta­rė vi­du­ti­nio am­žiaus (58 proc.) bei 50 me­tų ir vy­res­ni gy­ven­to­jai (55 proc.), taip pat tu­rin­tie­ji spec. vi­du­ri­nį/ ko­le­gi­nį ar­ba aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mus (ati­tin­ka­mai 59 proc. ir 66 proc.), spe­cia­lis­tai ar va­do­vai, tu­rin­tie­ji sa­vo vers­lą (ati­tin­ka­mai 60 proc. ir 67 proc.) bei dir­ban­tie­ji vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je (58 proc.) Vy­rai ir mo­te­rys šiuo klau­si­mu pa­sis­kirs­tė daug­maž to­ly­giai – ati­tin­ka­mai 56 proc. ir 52 proc.

45 proc. apk­laus­tų­jų pa­si­sa­kė, kad D. Bra­daus­ko at­lei­di­mas iš VMI va­do­vo par­ei­gų bu­vo „tei­sin­gas, nes jis ga­li­mai pikt­nau­džia­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir bū­da­mas VMI va­do­vu da­rė įta­ką šios įstai­gos at­lie­ka­miems ty­ri­mams“. 14 proc. tei­gė, kad tai yra „po­li­ti­nis su­si­do­ro­ji­mas, nes at­ėjus nau­jai val­džiai ša­li­na­mi bu­vu­sios val­džios pa­skir­ti par­ei­gū­nai“, 13 proc., kad tai – „vers­lo gru­pių ko­vos re­zul­ta­tas ir D. Bra­daus­kas ta­po šios ko­vos au­ka“. Dar 28 proc. apk­laus­tų­jų ne­tu­rė­jo nuo­mo­nės.

D. Bra­daus­ko at­lei­di­mą tei­sin­gu lai­kė daž­niau vy­rai nei mo­te­rys (ati­tin­ka­mai 50 proc. ir 42 proc.), tu­rin­tie­ji spec. vi­du­ri­nį/ ko­le­gi­nį ar­ba aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mus (ati­tin­ka­mai 50 proc. ir 56 proc.), taip pat va­do­vai, tu­rin­tie­ji sa­vo vers­lą bei pen­si­nin­kai (ati­tin­ka­mai 58 proc. ir 48 proc.).

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­ja sau­sio mė­ne­sį nu­sta­tė, kad bu­vęs VMI va­do­vas D. Bra­daus­kas pa­žei­dė tar­ny­bi­nes, tei­si­nes, eti­nes ir mo­ra­li­nes nor­mas, nau­do­da­ma­sis sa­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, teik­da­mas drau­džia­mą skleis­ti in­for­ma­ci­ją apie mo­kes­čių mo­kė­to­jus, pri­va­čiai de­rin­da­mas VMI veiks­mus su su­in­te­re­suo­to­mis vers­lo struk­tū­ro­mis.

Pa­sak ko­mi­si­jos, vie­na­me iš D. Bra­daus­ko su­si­ti­ki­mų su kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu R. Kur­lians­kiu bu­vo ap­ta­ri­nė­ti VMI at­lik­ti ir at­lie­ka­mi UAB „Vil­niaus pre­ky­ba“ ir jų ak­ci­nin­kų kon­tro­lės veiks­mai, D. Bra­daus­kas at­sklei­dė tik mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­to­riui ži­no­mą in­for­ma­ci­ją apie mi­nė­tos įmo­nės ak­ci­nin­kus, in­for­ma­vo apie dar vie­nos pa­gei­dau­tos įmo­nės mo­kes­ti­nio ty­ri­mo ei­gą.