Apklausa: lietuviai nepritaria Darbo kodeksui
Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ne­pri­ta­ria nau­ja­jam Dar­bo ko­dek­sui ir vis ma­žiau pa­si­ti­ki „vals­tie­čiais“ bei prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu, ro­do nau­jie­nų agen­tū­ros BNS už­sa­ky­mu rin­kos ty­ri­mų kom­pa­ni­jos RAIT at­lik­ta apk­lau­sa.

Rep­re­zen­ta­ty­vaus ty­ri­mo me­tu ge­gu­žę Dar­bo ko­dek­sui sa­kė pri­ta­rian­tys 10 proc. res­pon­den­tų, 45 proc. tei­gė ne­pri­ta­rian­tys, li­ku­sie­ji ne­tu­rė­jo tvir­tos nuo­mo­nės.

Apk­lau­sos ren­gė­jų tei­gi­mu, dar­bo san­ty­kių re­for­mą la­biau re­mia tur­tin­ges­ni žmo­nės, jai ne­pri­ta­ria ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tys gy­ven­to­jai.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė šią sa­vai­tę pa­si­ra­šė nau­jau­sias Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas. Nau­ja­sis ko­dek­sas įsi­ga­lios lie­pą. Jo rė­mė­jai sa­ko, kad lanks­tes­ni dar­bo san­ty­kiai pa­ska­tins in­ves­ti­ci­jas ir dar­bo vie­tų kū­ri­mą. Kri­ti­kai pers­pė­ja, kad žmo­nės bus ma­žiau ap­sau­go­ti, nes ko­dek­sas pa­leng­vi­na dar­buo­to­jų at­lei­di­mą iš dar­bo.

„Vals­tie­čių“ rei­tin­gas krenta

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, tre­čią mė­ne­sį iš ei­lės smun­ka prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio, „vals­tie­čių“ par­ti­jos ir jos pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio po­pu­lia­ru­mas.

Pa­lan­kiai ver­ti­nan­čių­jų S.Skver­ne­lį su­ma­žė­jo nuo 60 iki 47 proc., R.Kar­baus­kį – nuo 46 iki 36 proc. Par­ama Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai smu­ko nuo 26 iki 22 pro­cen­tų.

Ki­tų par­ti­jų ir po­li­ti­kų rei­tin­guo­se to­kių ryš­kių šuo­lių ge­gu­žę ne­fik­suo­ta.

Kon­ser­va­to­rius re­mia 15 proc., li­be­ra­lus ir so­cial­de­mo­kra­tus – po 8 proc. apk­laus­tų­jų.

G.Pa­luc­kas – ma­žai žinomas

Pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę pa­lan­kiai ver­ti­na 59 proc., Sei­mo pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pra­nckie­tį – 40 proc., Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ką Vil­niaus me­rą Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių – 38 proc., Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­ką Gab­rie­lių Lands­ber­gį – 31 proc., „tvar­kie­čių“ va­do­vą Re­mi­gi­jų Že­mai­tai­tį – 29 proc., Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos– Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos va­do­vą Val­de­ma­rą To­ma­ševs­kį – 8 proc. apk­laus­tų­jų.

Apk­lau­sa ro­do, kad nau­ja­sis so­cial­de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas dar ne­la­bai ge­rai ži­no­mas vi­suo­me­nė­je. Penk­ta­da­lis res­pon­den­tų ne­bu­vo apie jį gir­dė­ję, 19 proc. jį ver­ti­na pa­lan­kiai, 20 proc. – ne­pa­lan­kiai.

Ge­gu­žės 13–18 die­no­mis tie­sio­gi­nio in­ter­viu bū­du apk­laus­ta 1017 Lie­tu­vos gy­ven­to­jų nuo 15 iki 74 me­tų. Re­zul­ta­tų pa­klai­da sie­kia 3,1 proc.

Apk­lau­sa at­lik­ta ne­tru­kus po to, kai Sei­mas at­me­tė siū­ly­mą pra­tęs­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­tą šil­dy­mui. Apk­lau­sos me­tu dė­me­sio cen­tre taip pat bu­vo dis­ku­si­jos apie nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są, al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mus ir aukš­to­jo moks­lo re­for­mą.