Apklausa: lietuviai Lenkiją laiko svarbiausia partnere
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ at­lik­ta Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­sa apie už­sie­nio po­li­ti­ką par­odė, kad vi­suo­me­nę la­biau­siai do­mi­na san­ty­kiai su kai­my­ni­nė­mis vals­ty­bė­mis, tarp ku­rių Len­ki­ja daž­niau­siai mi­ni­ma tarp ša­lių, su ku­rio­mis rei­kė­tų bend­ra­dar­biau­ti ak­ty­viau­siai.

Gy­ven­to­jai taip pat ak­ty­viai do­mi­si sau­gu­mu ir NA­TO, pa­lan­kiai ver­ti­na Lie­tu­vos po­zi­ci­ją Ukrai­nos at­žvil­giu ir ša­lies da­ly­va­vi­mą ko­vo­je prieš te­ro­riz­mą, – tei­gia­ma URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

San­ty­kiai su kai­my­ni­nė­mis ša­li­mis do­mi­na 66 proc. gy­ven­to­jų, NA­TO ir sau­gu­mo klau­si­mai – 44 proc. Kiek ma­žiau res­pon­den­tų tei­gė be­si­do­min­tys Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos tei­kia­ma pa­gal­ba ke­liau­jant už­sie­ny­je (39 proc.), Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­lais (36 proc.), Lie­tu­vos įvaiz­džiu už­sie­ny­je (34 proc.), Lie­tu­vos vyk­do­mais eko­no­mi­nio ir ener­ge­ti­nio sau­gu­mo pro­jek­tais (32 proc.).

Ša­lys su ku­rio­mis, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ma­ny­mu, rei­kė­tų bend­ra­dar­biau­ti ak­ty­viau­siai yra Len­ki­ja (61 proc.), Vo­kie­ti­ja (61 proc.) ir Lat­vi­ja (60 proc.). Dau­giau nei pu­sė res­pon­den­tų pa­mi­nė­jo Es­ti­ją (52 proc.).

Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kius be­veik pu­sė (48 proc.) res­pon­den­tų įver­ti­no kaip ge­rus, treč­da­lis – kaip blo­gus ar grei­čiau blo­gus. Lie­tu­viai ir len­kų tau­ti­nė ma­žu­ma Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kius įver­ti­no ga­na pa­na­šiai. Dau­gu­ma res­pon­den­tų tei­gė, kad to­kius ver­ti­ni­mus lė­mė ži­niask­lai­da.

Di­džio­ji da­lis as­me­nų, su­si­dū­ru­sių su URM tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis, jas ver­ti­no ge­rai ar­ba la­bai ge­rai (58 proc.). Per pa­sta­ruo­sius 5 me­tus į URM ar Lie­tu­vos at­sto­vy­bes už­sie­ny­je te­ko kreip­tis 5 pro­cen­tams apk­laus­tų­jų (įskai­tant jų šei­mų na­rius, ar­ti­muo­sius).

Kal­bant apie par­amą Ukrai­nai, dau­gu­ma – 56 proc. – apk­laus­tų­jų nu­ro­dė, kad Lie­tu­vos par­ama Ukrai­nai yra pa­kan­ka­ma. 10 proc. tei­gė, kad ji per di­de­lė, o 9 proc. – kad per ma­ža.

At­sa­ky­da­mi į klau­si­mą apie Lie­tu­vos vaid­me­nį ko­vo­je prieš te­ro­riz­mą, be­veik du treč­da­liai (64 proc.) nu­ro­dė, jog yra už tai, kad Lie­tu­va da­ly­vau­tų tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se ir mi­si­jo­se. Dar 8 proc. yra už tai, kad Lie­tu­va pri­si­dė­tų tik fi­nan­siš­kai. Tik ga­na ne­di­de­lė da­lis – 23 proc. – res­pon­den­tų tei­gė, kad Lie­tu­va ne­tu­ri pri­si­dė­ti prie tarp­tau­ti­nės ko­vos su te­ro­riz­mu.

Di­džio­ji dau­gu­ma – 87 proc. – apie Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­ką su­ži­no iš te­le­vi­zi­jos. An­tro­je vie­to­je – in­ter­ne­ti­nė ži­niask­lai­da, ją pa­mi­nė­jo 39 proc. gy­ven­to­jų. Ta­čiau jau­ni­mui in­ter­ne­ti­nė ži­niask­lai­da jau yra pir­mo­je vie­to­je – 71 proc. Ra­di­ją, kaip in­for­ma­ci­jos šal­ti­nį, apie Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­ką pa­mi­nė­jo 36 proc. res­pon­den­tų, spau­dą – 29 proc.

Į klau­si­mą, per ko­kius už­sie­nio te­le­vi­zi­jos ka­na­lus gy­ven­to­jai nuo­la­tos žiū­ri nau­jie­nas, 32 proc. nu­ro­dė „1-ą Bal­ti­jos ka­na­lą“, 26 proc. – „RTR“, 11 proc. – „BBC“, 11 proc. – „CNN“. Ki­ti už­sie­nio ka­na­lai žiū­ri­mi re­čiau. Di­džio­ji da­lis žiū­rin­čių šiuos ka­na­lus jais ir pa­si­ti­ki. Vis­gi la­biau­siai pa­si­ti­ki­ma va­ka­rie­tiš­kais ka­na­lais: „BBC“ – 82 proc., „CNN“ – 84 proc. Ki­tuo­se ka­na­luo­se pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja pa­si­ti­ki­ma ma­žiau: „1-as Bal­ti­jos ka­na­las“ – 62 proc., „RTR“ – 58 proc.

Pa­klaus­ti, ar pri­tar­tų, kad Lie­tu­va tu­rė­tų teik­ti par­amą be­si­vys­tan­čioms ša­lims ir taip pri­si­dė­tų prie tarp­tau­ti­nių pa­stan­gų ma­žin­ti skur­dą ir mig­ra­ci­jos srau­tus, 44 proc. res­pon­den­tų at­sa­kė tei­gia­mai, o 28 proc. tei­gė, jog ir pa­tys su­tik­tų pri­si­dė­ti prie par­amos be­si­vys­tan­čioms ša­lims.

Rep­re­zen­ta­ty­vi Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­sa mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu at­lik­ta lap­kri­čio mė­ne­sį.