Apklausa: lietuviai europarlamentarai turėtų dažniau prisiminti Lietuvą
Ša­lies gy­ven­to­jai no­rė­tų, kad į Eu­ro­pos Par­la­men­tą iš­rink­ti Lie­tu­vos po­li­ti­kai ak­ty­viau gin­tų vals­ty­bės in­te­re­sus. Tai ro­do vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ apk­lau­sa, at­lik­ta bir­že­lį Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so už Eu­ro­pą (AL­DE) už­sa­ky­mu.

Rū­pi ir ES at­ei­tis, ir As­tra­vas

Net 65,4 proc. gy­ven­to­jų, pa­klaus­ti, kam, jų nuo­mo­ne, Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­rai tu­rė­tų skir­ti dau­giau dė­me­sio, nu­ro­dė, kad po­li­ti­kams de­rė­tų ak­ty­viau gin­ti Lie­tu­vos in­te­re­sus. Tik 7,8 proc. res­pon­den­tų ma­no, jog mū­sų ša­lies eu­ro­par­la­men­ta­rams rei­kė­tų ak­ty­viau da­ly­vau­ti spren­džiant Eu­ro­pai svar­bius klau­si­mus. Dar 26,4 proc. apk­laus­tų­jų nu­ro­dė, kad eu­ro­par­la­men­ta­rai tu­rė­tų la­biau do­mė­tis Lie­tu­vos ak­tua­li­jo­mis.

Pa­sta­ruo­ju me­tu ne­ty­la dis­ku­si­jos dėl As­tra­vo at­omi­nės jė­gai­nės sta­ty­bų Bal­ta­ru­si­jo­je, tad šis klau­si­mas rū­pi ir Lie­tu­vos žmo­nėms. Pa­pra­šius įver­tin­ti, kiek as­me­niš­kai svar­bios šios elek­tri­nės sta­ty­bos, net 41,8 proc. gy­ven­to­jų nu­ro­dė, kad jiems tai ak­tua­lu ar­ba la­bai ak­tua­lu. Tik 19,3 proc. apk­lau­sos da­ly­vių jas įvar­di­jo kaip vi­siš­kai ne­svar­bias ar­ba ne­svar­bias.

Jung­ti­nei Ka­ra­lys­tei pra­dė­jus pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­ce­dū­rą, lie­tu­viams rū­pi ES at­ei­ties pers­pek­ty­va ir ga­li­mos kryp­tys. 41,2 proc. gy­ven­to­jų tai ak­tua­lu ar la­bai ak­tua­lu. Tik 15,8 proc. res­pon­den­tų ES pers­pek­ty­va vi­siš­kai ne­rū­pi ar­ba ne­rū­pi. Apk­laus­ti žmo­nės nu­ro­dė, jog pa­bė­gė­lių ir mig­ran­tų pa­dė­tis ES bei Lie­tu­vo­je jiems yra svar­bus, ta­čiau ne pats svar­biau­sias po­li­ti­nis klau­si­mas. Maž­daug kas tre­čias as­muo (32,3 proc.) pa­žy­mė­jo, kad jam tai as­me­niš­kai rū­pi ar­ba la­bai rū­pi, kas penk­tam (19,4 proc.) pa­bė­gė­lių te­ma vi­siš­kai ne­ak­tua­li ar ne­svar­bi, o 42 proc. gy­ven­to­jų pa­bė­gė­lių klau­si­mas rū­pi vi­du­ti­niš­kai.

Įver­ti­no 11 eu­ro­par­la­men­ta­rų veik­lą

„Vil­mo­rus“ apk­lau­so­je da­ly­va­vę 1005 as­me­nys taip pat įvar­di­jo, ku­riuos iš 11 Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­rų ver­ti­na pa­lan­kiau­siai ir ne­pa­lan­kiau­siai. Ly­de­rių tre­je­tą su­da­ro Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė – So­cia­lis­tų ir de­mo­kra­tų pa­žan­gio­jo al­jan­so frak­ci­ja, Pe­tras Auš­tre­vi­čius – Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so už Eu­ro­pą (AL­DE) frak­ci­ja, An­ta­nas Guo­ga – Eu­ro­pos liau­dies par­ti­jos (krikš­čio­nių de­mo­kra­tų) gru­pė.

Po jų pa­gal gy­ven­to­jų nuo­mo­nės pa­lan­ku­mą ri­kiuo­ja­si: Zig­man­tas Bal­čy­tis – Eu­ro­pos Par­la­men­to so­cia­lis­tų ir de­mo­kra­tų pa­žan­gio­jo al­jan­so frak­ci­ja, Al­gir­das Sau­dar­gas – Eu­ro­pos liau­dies par­ti­jos (krikš­čio­nių de­mo­kra­tų) gru­pės frak­ci­ja, Lai­ma And­ri­kie­nė – Eu­ro­pos liau­dies par­ti­jos (krikš­čio­nių de­mo­kra­tų) gru­pė, Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis – Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so už Eu­ro­pą frak­ci­ja, Bro­nis Ro­pė – Ža­lių­jų frak­ci­ja­/Eu­ro­pos lais­va­sis al­jan­sas.

Ne­pa­lan­kiau­siai res­pon­den­tai įver­ti­no eu­ro­par­la­men­ta­rą Ro­lan­dą Pa­ksą – frak­ci­ja „Lais­vės ir de­mo­kra­ti­jos Eu­ro­pa“, Vik­to­rą Us­pas­ki­chą – Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so už Eu­ro­pą frak­ci­ja ir Val­de­ma­rą To­ma­ševs­kį – Eu­ro­pos kon­ser­va­to­rių ir re­for­muo­to­jų frak­ci­ja.