Apklausa: lietuviai europarlamentarai turėtų dažniau prisiminti Lietuvą
Ša­lies gy­ven­to­jai no­rė­tų, kad į Eu­ro­pos Par­la­men­tą iš­rink­ti Lie­tu­vos po­li­ti­kai ak­ty­viau gin­tų Lie­tu­vos in­te­re­sus. Taip ro­do 2017 m. bir­že­lio 2–10 d. vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ at­lik­ta gy­ven­to­jų apk­lau­sa, įvyk­dy­ta Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so už Eu­ro­pą (AL­DE) už­sa­ky­mu.

Rū­pi ir ES at­ei­tis, ir Astravas

Net 65,4 proc. gy­ven­to­jų, pa­klaus­ti, kam, jų nuo­mo­ne, Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­rai tu­rė­tų skir­ti di­des­nį dė­me­sį, nu­ro­dė, kad po­li­ti­kai sa­vo veik­lo­je tu­rė­tų ak­ty­viau gin­ti Lie­tu­vos in­te­re­sus. Pa­ly­gin­ti – tik 7,8 proc. res­pon­den­tų ma­no, kad mū­sų ša­lies eu­ro­par­la­men­ta­rai tu­rė­tų ak­ty­viau da­ly­vau­ti spren­džiant Eu­ro­pai ak­tua­lius klau­si­mus.

Dar 26,4 proc. apk­laus­tų­jų nu­ro­dė, kad eu­ro­par­la­men­ta­rai tu­rė­tų la­biau do­mė­tis Lie­tu­vos ak­tua­li­jo­mis.

Pa­sta­ruo­ju me­tu ne­ty­lant dis­ku­si­joms dėl As­tra­vo at­omi­nės jė­gai­nės sta­ty­bų Bal­ta­ru­si­jo­je, šis klau­si­mas ak­tua­lus ir ša­lies gy­ven­to­jams. Pa­pra­šius įver­tin­ti, kiek as­me­niš­kai svar­bios šios elek­tri­nės sta­ty­bos, net 41,8 proc. gy­ven­to­jų nu­ro­dė, kad jiems tai yra ak­tua­lu ar­ba la­bai ak­tua­lu (sky­rė 8–10 ba­lų de­šimt­ba­lė­je sis­te­mo­je). Tik 19,3 proc. apk­lau­sos da­ly­vių šios sta­ty­bos vi­siš­kai ne­svar­bios ar­ba ne­svar­bios (skir­ti 1–3 ba­lai).

Jung­ti­nei Ka­ra­lys­tei pra­dė­jus pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­ce­dū­rą, gy­ven­to­jams rū­pi ES at­ei­ties pers­pek­ty­va ir ga­li­mos kryp­tys. 41,2 proc. gy­ven­to­jų nu­ro­dė, kad jiems tai ak­tua­lu ar la­bai ak­tua­lu. Tik 15,8 proc. gy­ven­to­jų ES pers­pek­ty­va vi­siš­kai ne­rū­pi ar­ba ne­rū­pi.

Apk­laus­ti gy­ven­to­jai nu­ro­dė, kad pa­bė­gė­lių ir mig­ran­tų pa­dė­tis Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir Lie­tu­vo­je jiems yra ak­tua­lus, ta­čiau ne pats svar­biau­sias po­li­ti­nis klau­si­mas. Maž­daug kas tre­čias apk­laus­ta­sis (32,3 proc.) pa­žy­mė­jo, kad tai jam as­me­niš­kai svar­bu ar la­bai svar­bu, kas penk­tam (19,4 proc.) pa­bė­gė­lių te­ma vi­siš­kai ne­ak­tua­li ar ne­svar­bi ir 42 proc. gy­ven­to­jų pa­bė­gė­lių klau­si­mas rū­pi vi­du­ti­niš­kai.

Įver­ti­no 11-kos eu­ro­par­la­men­ta­rų veiklą

„Vil­mo­rus“ at­lik­to­je apk­lau­so­je da­ly­va­vę 1005 gy­ven­to­jai taip pat įver­ti­no, ku­riuos iš 11-kos Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­rų ver­ti­na pa­lan­kiau­siai ir pra­sčiau­siai.

De­šimt­ba­lė­je sis­te­mo­je ly­de­rių tre­je­tą su­da­ro:

1. Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė – 5,91 ba­lo (So­cia­lis­tų ir de­mo­kra­tų pa­žan­gio­jo al­jan­so frak­ci­ja);

2. Pe­tras Auš­tre­vi­čius – 5,48 ba­lo (Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so už Eu­ro­pą (AL­DE) frak­ci­ja);

3. An­ta­nas Guo­ga – 4,96 ba­lo (Eu­ro­pos liau­dies par­ti­jos (krikš­čio­nių de­mo­kra­tų) gru­pė).

Po jų pa­gal gy­ven­to­jų nuo­mo­nės pa­lan­ku­mą ri­kiuo­ja­si:

Zig­man­tas Bal­čy­tis – 4,9 ba­lo (Eu­ro­pos Par­la­men­to so­cia­lis­tų ir de­mo­kra­tų pa­žan­gio­jo al­jan­so frak­ci­ja);

Al­gir­das Sau­dar­gas – 4,65 ba­lo (Eu­ro­pos liau­dies par­ti­jos (krikš­čio­nių de­mo­kra­tų) gru­pės frak­ci­ja);

Lai­ma And­ri­kie­nė – 4,57 ba­lo (Eu­ro­pos liau­dies par­ti­jos (krikš­čio­nių de­mo­kra­tų) gru­pė);

Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis – 4,51 ba­lo (Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so už Eu­ro­pą frak­ci­ja);

Bro­nis Ro­pė – 4,26 ba­lo (Ža­lių­jų frak­ci­ja­/Eu­ro­pos lais­va­sis al­jan­sas).

Ma­žiau­siai pa­lan­kiai gy­ven­to­jai įver­ti­no eu­ro­par­la­men­ta­rą Ro­lan­dą Pa­ksą – 4,18 ba­lo (frak­ci­ja „Lais­vės ir de­mo­kra­ti­jos Eu­ro­pa“), Vik­to­rą Us­pas­ki­chą – 3,8 ba­lo (Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so už Eu­ro­pą frak­ci­ja) ir Val­de­ma­rą To­ma­ševs­kį – 3,2 ba­lo (Eu­ro­pos kon­ser­va­to­rių ir re­for­muo­to­jų frak­ci­ja).

Gyventojų apklausą 2017 m. birželio 2-10 d. atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“, apklausa atlikta Liberalų ir demokratų aljanso už Europą (ALDE) užsakymu.

.