Apklausa: dvigubai pilietybei pritaria 60 proc. gyventojų
60 pro­cen­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pri­ta­ria, kad nau­jo­sios kar­tos emig­ran­tams bū­tų lei­džia­ma tu­rė­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę, penk­ta­da­lis lie­tu­vių yra nu­sis­ta­tę prieš to­kią ga­li­my­bę, ro­do nau­jie­nų agen­tū­ros BNS už­sa­ky­mu rin­kos ty­ri­mų kom­pa­ni­jos RAIT at­lik­ta apk­lau­sa.

Apk­lau­so­je gy­ven­to­jų bu­vo tei­rau­ja­ma­si, ar jie pri­ta­ria, ar ne­pri­ta­ria, kad Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę bū­tų lei­džia­ma tu­rė­ti as­me­nims, iš­vy­ku­siems iš Lie­tu­vos po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir įgi­ju­siems ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę.

At­sa­ky­mą „ti­krai pri­ta­riu“ pa­si­rin­ko 23 proc. res­pon­den­tų, 37 proc. sa­kė „grei­čiau pri­ta­rian­tys“.

14 pro­cen­tų apk­laus­tų­jų tei­gė ne­pri­ta­rian­tys, o 6 proc. pa­si­rin­ko va­rian­tą „ti­krai ne­pri­ta­riu“. Penk­ta­da­lis lie­tu­vių šiuo klau­si­mu ne­tu­ri nuo­mo­nės.

Šiuo me­tu Sei­me pa­teik­tas įsta­ty­mas, ku­ris leis­tų dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę emig­ran­tams, iš­vy­ku­siems į NA­TO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lis. Kri­ti­kai sa­ko, kad jis ga­li prieš­ta­rau­ti Kons­ti­tu­ci­jai. Daug tei­si­nin­kų ma­no, kad dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo rei­kia reng­ti re­fe­ren­du­mą.

Ba­lan­džio 8–25 die­no­mis tie­sio­gi­nio in­ter­viu bū­du apk­laus­tas 1021 Lie­tu­vos gy­ven­to­jas nuo 15 iki 74 me­tų. Re­zul­ta­tų pa­klai­da sie­kia 3,1 proc.