Apklausa: auga pasitikėjimas Sauliumi Skverneliu
Ke­lis mė­ne­sius kri­tęs Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) po­pu­lia­ru­mas sta­bi­li­za­vo­si, la­biau pa­si­ti­ki­ma prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu, ro­do nau­jau­sia gy­ven­to­jų apk­lau­sa.

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „ Spin­ter ty­ri­mai“ duo­me­ni­mis, ku­riuos skel­bia del­fi.lt, jei rin­ki­mai į Sei­mą vyk­tų ki­tą sa­vait­ga­lį, už juos bal­suo­tų 22,4 proc. rin­kė­jų (21,9 va­sa­rį). Gruo­dį už šią par­ti­ją bū­tų bal­sa­vę 30,7 proc. rin­kė­jų. Už Tė­vy­nės są­jun­gą-Lie­tu­vos krikš­čio­nis de­mo­kra­tus bal­suo­tų 11,2 proc. apk­laus­tų pi­lie­čių (va­sa­rį – 12,9 proc.), už so­cial­de­mo­kra­tus ko­vo mė­ne­sį bū­tų bal­sa­vę 7,2 proc. apk­laus­tų­jų (7,7 proc. va­sa­rį), už Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­dį – 7 proc. (6,4 proc. va­sa­rį).

Ki­tos par­ti­jos rin­ki­mų bar­je­ro, ku­ris sie­kia 5 proc., ne­per­ženg­tų.

Vy­riau­sy­bę tei­gia­mai ar grei­čiau tei­gia­mai ko­vą ver­ti­no 40,7 proc. apk­laus­tų­jų (va­sa­rį – 38,6 proc.).

Apk­lau­sa at­lik­ta ko­vo 16–23 die­no­mis, bu­vo apk­laus­ti 1004 res­pon­den­tai. Ty­ri­mo re­zul­ta­tų pa­klai­da – 3,1 pro­cen­to.