Apklausa atskleidė lietuvių požiūrį į migrantus
Vi­suo­me­nės nuo­sta­tų apk­lau­sa bu­vo at­lik­ta pra­ėjus sa­vai­tei po Par­yžiaus te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių (lap­kri­čio 19–29 die­no­mis). Apk­lau­sos me­tu di­de­lis dė­me­sys bu­vo ski­ria­mas Lie­tu­vos gy­ven­to­jų nuo­sta­toms pa­bė­gė­lių at­žvil­giu. 

2015 m. lap­kri­čio mėn. įvyk­dy­tos te­ro­ris­ti­nės at­akos Par­yžiu­je, ki­ti šie­met įvyk­dy­ti te­ro­ro ak­tai ir jų ap­ta­ri­mas Lie­tu­vos vie­šo­jo­je erd­vė­je tu­rė­jo ne­igia­mos įta­kos Lie­tu­vos gy­ven­to­jų nuo­sta­toms mu­sul­mo­nų ir pa­bė­gė­lių at­žvil­giu.

Lie­tu­vos so­cia­li­nių ty­ri­mų cen­tro už­sa­ky­mu vi­suo­me­nės nuo­sta­tų apk­lau­sa bu­vo at­lik­ta pra­ėjus sa­vai­tei po Par­yžiaus te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių (lap­kri­čio 19–29 die­no­mis), to­dėl gau­tus re­zul­ta­tus rei­kė­tų ver­tin­ti kaip pir­mi­nę žmo­nių reak­ci­ją į nau­jie­nas apie įvyk­dy­tą smur­tą.

Ly­gi­nant su anks­tes­nių me­tų apk­lau­so­mis, ga­li­ma pa­ste­bė­ti, kad žy­miai iš­au­go Lie­tu­vos gy­ven­to­jų da­lis, tei­gian­čių, kad pa­blo­gė­jo jų nuo­mo­nė apie mu­sul­mo­nus (73 proc.) ir pa­bė­gė­lius (72 proc.) (pa­ly­gi­ni­mui – 2014 m. at­lik­tos apk­lau­sos me­tu pa­sis­kirs­ty­mas bu­vo ati­tin­ka­mai 42 ir 38 proc.).

2015 m. taip pat iš­au­go žmo­nių da­lis, tei­gian­čių, kad jie ne­no­rė­tų gy­ven­ti vie­no­je kai­my­nys­tė­je su mu­sul­mo­nais (58 proc.) ir pa­bė­gė­liais (50 proc.). Dirb­ti vie­no­je dar­bo­vie­tė­je su mu­sul­mo­nais ne­no­rė­tų 38 proc., su pa­bė­gė­liais – 28 proc., iš­nuo­mo­ti būs­to – ati­tin­ka­mai 57 ir 52 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

2015 m. vy­kę de­ba­tai dėl pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo prog­ra­mos įgy­ven­di­mo Lie­tu­vo­je ne­išsk­lai­dė žmo­nių bai­mių ir abe­jo­nių dėl prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo sėk­mės. Lie­tu­vos gy­ven­to­jai iki šiol pa­ly­gin­ti ma­žai ži­no tiek apie Lie­tu­vo­je pa­bė­gė­lio ar pa­pil­do­mos ap­sau­gos sta­tu­są tu­rin­čius žmo­nes, tiek apie šiuo me­tu dėl pa­bė­gė­lio sta­tu­so Eu­ro­pos Są­jun­go­je be­si­krei­pian­čius žmo­nes iš Si­ri­jos, Ira­ko ir Eri­trė­jos.

Nors nau­jau­siais skel­bia­mais duo­me­ni­mis per pir­mą­jį 2015 m. pus­me­tį Lie­tu­vo­je pa­bė­gė­lio sta­tu­sas bu­vo su­teik­tas 10 as­me­nų (pa­pil­do­ma ap­sau­ga 38 as­me­nims), o per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus pa­bė­gė­lio sta­tu­sas kas­met su­tei­kia­mas tik 10–25 as­me­nims (pa­pil­do­ma ap­sau­ga – 80–150 žmo­nių), 74 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ma­no, kad Lie­tu­vo­je pa­bė­gė­lių skai­čius kas­met di­dė­ja, o 70 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ma­no, kad Lie­tu­vo­je jau pa­kan­ka pa­bė­gė­lių ir ne­ga­li­ma leis­ti, kad jų at­vyk­tų dau­giau. Kiek dau­giau nei pu­sė (55 proc.) Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ma­no, kad Lie­tu­va tu­rė­tų at­si­sa­ky­ti da­ly­vau­ti pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo prog­ra­mo­je.

At­lik­tos apk­lau­sos duo­me­nys ro­do, kad Lie­tu­va iš­lie­ka kul­tū­riš­kai už­da­ra vi­suo­me­nė. Nors Lie­tu­vos gy­ven­to­jai pa­tys ak­ty­viai da­ly­vau­ja šiuo­lai­ki­nės glo­ba­lios mig­ra­ci­jos pro­ce­suo­se, ta­čiau į nau­jai į ša­lį gy­ven­ti at­vyks­tan­čius žmo­nes žvel­gia įta­riai.

Ne­prik­lau­so­mai nuo nau­jai at­vyks­tan­čių už­sie­nie­čių sta­tu­so – tai yra, ar jie bū­tų į Lie­tu­vą dirb­ti at­vyks­tan­tys mig­ran­tai, ar pa­bė­gė­liai – Lie­tu­vos gy­ven­to­jai vi­sų pir­ma yra lin­kę įžvelg­ti ne tei­gia­mą nau­jai at­vys­tan­čių žmo­nių in­dė­lį į eko­no­mi­nį ar kul­tū­ri­nį ša­lies gy­ve­ni­mą, o ga­li­mas grės­mes so­cia­li­niam sau­gu­mui.

2015 m. apk­lau­sos duo­me­ni­mis 82 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ma­nė, kad pa­bė­gė­liai ga­li su­kel­ti so­cia­li­nius ne­ra­mu­mus Lie­tu­vo­je, 86 proc. – kad ga­li pa­di­din­ti nu­si­kals­ta­mu­mo ly­gį ša­ly­je (pa­ly­gi­ni­mui – 2010–2014 m. tas pats klau­si­mas bu­vo už­duo­da­mas klau­siant apie im­ig­ran­tus.

Tei­gi­niui „Į Lie­tu­vą at­vyks­tan­tys im­ig­ran­tai ga­li su­kel­ti so­cia­li­nius ne­ra­mu­mus“ pri­ta­ria apie pu­sė Lie­tu­vos gy­ven­to­jų). Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ga­na ne­igia­mai ma­to ir sa­vo vi­suo­me­nę bei vals­ty­bę. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma (80 proc.) res­pon­den­tų ma­no, kad į Lie­tu­vą at­vy­kę pa­bė­gė­liai su­si­durs su ne­igia­mo­mis vi­suo­me­nės nuo­sta­to­mis, 87 proc. ma­no, kad jie tu­rės su­nku­mų ieš­kant dar­bo, 78 proc. – kad tu­rės su­nku­mų iš­si­nuo­mo­jant būs­tą. Dau­giau nei pu­sė (56 proc.) res­pon­den­tų ma­no, kad į Lie­tu­vą at­vy­kę pa­bė­gė­liai pa­tirs smur­tą, su­si­durs su su­nku­mais svei­ka­tos prie­žiū­ros (62 proc.) ar vai­kų švie­ti­mo (73 proc.) sri­ty­se. Di­de­lė da­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų (74 proc.) ma­no, kad pa­bė­gė­liai ne­si­ruo­šia čia gy­ven­ti ir sie­kia pa­si­nau­do­ti Lie­tu­va kaip tran­zi­to ša­li­mi.

Apk­lau­sos me­tu kiek dau­giau nei treč­da­lis res­pon­den­tų (35 proc.) pri­ta­rė tei­gi­niui, kad „pa­bė­gė­liai yra pa­žei­džia­ma gru­pė, to­dėl Lie­tu­va pri­va­lo jiems pa­dė­ti“, dar penk­ta­da­lis (20 proc.) į šį klau­si­mą ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti/ ne­at­sa­kė.

Lie­tu­vos gy­ven­to­jų nuo­sta­tos į ša­lį at­vyks­tan­čių pa­bė­gė­lių at­žvil­giu iš tie­sų iš­lie­ka kon­ser­va­ty­vios, to­dėl tiek įgy­ven­di­nant pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo prog­ra­mą, tiek vė­liau vyk­dant in­teg­ra­ci­nes prie­mo­nes di­de­lę svar­bą tu­rės vi­suo­me­nės ly­de­rių po­zi­ci­ja ir ša­lies va­do­vų bei po­li­ti­kų pa­si­ren­gi­mas pri­im­ti svar­bius, ta­čiau vi­suo­me­nė­je ne­po­pu­lia­rius spren­di­mus.

Di­de­lė at­sa­ko­my­bė dėl vi­suo­me­nė­je vyks­tan­čių de­ba­tų ko­ky­bės ten­ka ir ži­niask­lai­dai – ypa­tin­gai, di­di­nant vi­suo­me­nės in­for­muo­tu­mą apie prie­žas­tis, dėl ku­rių žmo­nės iš­vyks­ta iš Si­ri­jos, Ira­ko bei Eri­trė­jos, bei apie pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mą Lie­tu­vo­je ir Eu­ro­pos Są­jun­go­je.

2015 m. lap­kri­čio 19 – 29 d. (apk­lau­sa vy­ko iš kar­to po Par­yžiaus te­ro­ro ak­tų lap­kri­čio 13 d.) rep­re­zen­ta­ty­vią apk­lau­są vyk­dė UAB „Bal­ti­jos ty­ri­mai“ Ty­ri­mo me­tu apk­laus­ti 1078 Lie­tu­vos gy­ven­to­jai (nuo 15 me­tų ir vy­res­ni), apk­lau­sa vy­ko 124 at­ran­kos taš­kuo­se. Apk­laus­tų­jų su­dė­tis ati­tin­ka to­kio am­žiaus Lie­tu­vos gy­ven­to­jų su­dė­tį pa­gal ly­tį, am­žių, iš­si­moks­li­ni­mą, tau­ty­bę, gy­ven­vie­tės ti­pą ir aps­kri­tis. Ty­ri­mo pa­klai­da to­kiai im­čiai iki 3,2 proc.

.