Apkaltos procesas V.Gapšiui nukeltas
Opo­zi­ci­jos ly­de­riui And­riui Ku­bi­liui iš­vy­kus į Ukrai­ną, Sei­mas an­tra­die­nį nu­ta­rė ne­pra­dė­ti svars­ty­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­to, ku­riuo bū­tų pra­de­da­mas ap­kal­tos pro­ce­sas „dar­bie­čiui“ Vy­tau­tui Gap­šiui.

Pa­aiš­kė­jo, kad A.Ku­bi­lius yra vie­nin­te­lis šio klau­si­mo pra­ne­šė­jas, o Sei­mo val­dy­bos spren­di­mu jis iš­vy­ko į ko­man­di­ruo­tę Ukrai­no­je.

Šį klau­si­mą pre­li­mi­na­riai ke­ti­na­ma svars­ty­ti ket­vir­ta­die­nį.

Sei­mo opo­zi­ci­ja yra par­en­gu­si Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo bū­tų krei­pia­ma­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą iš­va­dos, ar V.Gap­šio veiks­mai ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai ir jis ga­li ei­ti Sei­mo na­rio par­ei­gas po to, kai jo at­žvil­giu įsi­tei­sė­jo ap­kal­ti­na­ma­sis teis­mo nuo­spren­dis.

An­tra­die­nio dar­bot­var­kė­je bu­vo nu­ma­ty­ta pir­mo­ji sta­di­ja – pro­jek­to pa­tei­ki­mas, dėl jo to­les­nės ei­gos bū­tų spren­džia­ma ga­vus Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

Ap­kal­tą V.Gap­šiui opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai ini­ci­juo­ja po va­sa­rio mė­ne­sį pa­skelb­to Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nuo­spren­džio, ku­riuo jis pri­pa­žin­tas kal­tu dėl ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mo. Jam skir­tą 3,6 tūkst. eu­rų bau­dą V.Gap­šys jau su­mo­kė­jo.

Dar­bo par­ti­ja lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad V.Gap­šiui ap­kal­ta ne­ga­li­ma, nes nu­si­kal­ti­mą jis įvyk­dė iki tap­da­mas Sei­mo na­riu. Ape­lia­ci­nio teis­mo nuo­spren­dis su­si­jęs su V.Gap­šio veik­la 2005–2006 me­tais – tuo­met jis ne­bu­vo Sei­mo na­rys ir ne­bu­vo da­vęs prie­sai­kos.

Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad ap­kal­tos pro­ce­sas yra par­la­men­ti­nė pro­ce­dū­ra, ku­rią Sei­mas tai­ko Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ro­dy­tiems as­me­nims dėl Kons­ti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­jan­čių jų veiks­mų, pa­da­ry­tų ei­nant par­ei­gas, siek­da­mas iš­spręs­ti to­kių as­me­nų kons­ti­tu­ci­nės at­sa­ko­my­bės klau­si­mą. Vie­nas pa­grin­dų pra­dė­ti ap­kal­tą yra ap­kal­ti­na­mo­jo nuo­spren­džio įsi­ga­lio­ji­mas.

V.Gap­šys BNS yra sa­kęs, kad ne­si­bai­mi­na pra­ras­ti man­da­to. „Y­ra tai ne kar­tą vi­sų tei­si­nin­kų pa­si­sa­ky­ta, pa­aiš­kin­ta, to pa­ties Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (dėl ap­kal­tos pro­ce­dū­ros), bet kon­ser­va­to­rių va­lia už­sii­mi­nė­ti bet ko­kia ne­są­mo­ne, ko­kią jie tik su­gal­vo­ja“, – apie pro­ce­są sa­kė V.Gap­šys.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas yra pa­si­sa­kęs, kad Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas jau yra kons­ta­ta­vęs, jog par­ei­ga veik­ti tik taip, kaip įpa­rei­go­ja tau­tai duo­ta prie­sai­ka, at­si­ran­da nuo prie­sai­kos da­vi­mo, o su­lau­žius prie­sai­ką bū­ti iš­ti­ki­mam Lie­tu­vos Res­pub­li­kai kar­tu šiurkš­čiai pa­žei­džia­ma ir Kons­ti­tu­ci­ja.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vai šiuo klau­si­mu dar kar­tą krei­pė­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, pra­šy­da­mi iš­aiš­kin­ti, ar ap­kal­ta par­la­men­ta­rams tu­ri bū­ti tai­ko­ma, jei jie nu­si­kal­to ne­ida­mi par­ei­gų. KT šį pra­šy­mą pri­ėmė nag­ri­nė­ti bend­ra tvar­ka, spren­di­mą ža­da šių me­tų an­tra­ja­me pus­me­ty­je.