Apkaltos procedūrą „tvarkiečiai“ inicijuoja ne tik Agnei Širinskienei
„Tvar­kie­čiai“ ini­ci­juo­ja ap­kal­tos pro­ce­dū­ras ne tik par­la­men­ta­rei Ag­nei Ši­rins­kie­nei, bet ir Sei­mo na­riams Au­re­li­jui Ve­ry­gai, bei Ra­mū­nui Kar­baus­kui ir pra­de­da tam rink­ti par­ašus.

Apie tai, kad ini­ci­juo­ja ap­kal­tos pro­ce­dū­ras Sei­mo na­riams A. Ši­rins­kie­nei, A. Ve­ry­gai, R. Kar­baus­kui, per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pra­ne­šė Sei­mo frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ se­niū­nas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis ir Sei­mo na­rys Ri­mas And­ri­kis. Jie dar tre­čia­die­nį pra­dės rink­ti par­ašus dėl šios ap­kal­tos.

Pa­žei­di­mas bu­vo už­fik­suo­tas ge­gu­žės 25 die­ną Sei­mo po­sė­dy­je: „vals­tie­tė“ Ag­nė Ši­rins­kie­nė už­re­gis­tra­vo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je Ra­mū­ną Kar­baus­kį ir Au­re­li­jų Ve­ry­gą su jų kor­te­lė­mis. Tai, kad par­la­men­ta­rai re­gis­truo­ti dis­ku­si­jai, nors jų pa­čių tuo me­tu po­sė­džių sa­lė­je ne­bu­vo, svars­tant al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mo pa­tai­sas, pa­ste­bė­jo „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

Dėl to Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis krei­pė­si į eti­kos sar­gus. O A. Ši­rins­kie­nė pa­ti pri­pa­ži­no, jog už­re­gis­tra­vo sa­vo frak­ci­jos na­rius, pa­si­nau­do­da­ma jų kor­te­lė­mis, ir pra­šė re­gis­tra­vi­mą­si anu­liuo­ti.

„Jei A. Ši­rins­kie­nės pa­žei­di­mas bus nu­sta­ty­tas kaip šiurkš­tus Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mas, tuo­met ap­kal­ta bus, bet aš tuo abe­jo­čiau“, – tą­dien LŽ tei­gė tei­sė­ty­ri­nin­kas kons­ti­tu­cio­na­lis­tas, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čus. Pa­sak jo, Sei­mo na­rės pri­si­pa­ži­ni­mas ga­li tu­rė­ti įta­kos Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos spren­di­mui. A. Ši­rins­kie­nė ap­kal­tos ga­li ir iš­veng­ti, grei­čiau­siai „vals­tie­tei“ grės tik įspė­ji­mas.

Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis gin­da­mas ko­le­gę tei­gė, kad frak­ci­jos na­rius jų kor­te­lė­mis re­gis­tra­vu­si „vals­tie­tė“ A. Ši­rins­kie­nė tik vyk­dė ko­le­gų pra­šy­mą, pra­ne­šė BNS. „Keis­to­ka si­tua­ci­ja bu­vo: ėjo žmo­nės už­si­re­gis­truo­ti ir juos pa­si­ti­ko žur­na­lis­tai, su­stab­dė, ir jie ne­ga­li įei­ti. Tai su­ta­rė – už­re­gis­truok mus po­kal­biui. Tai, ži­no­te, įvyk­dė jų pra­šy­mą. Tai ne­ly­gi­nant tas kor­te­lės nau­do­ji­mas pra­šant ki­to žmo­gaus už­re­gis­truo­ti – mes tu­ri­me at­ve­jį ir Jus­to Džiu­ge­lio, vi­suo­met kaž­kas tu­ri pa­dė­ti žmo­gui (...), tai šiuo at­ve­ju taip pat bu­vo šio­kia to­kia ob­jek­ty­vi prie­žas­tis“, – Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį tei­gė par­la­men­to va­do­vas.

Šian­dien, tre­čia­die­nį, „vals­tie­čių“ at­sto­vės Ag­nės Ši­rins­kie­nės el­ge­sį dėl ga­li­mai ne­tei­sė­to Sei­mo na­rio pa­žy­mė­ji­mo pa­nau­do­ji­mo po pie­tų ver­tins Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja.

Dėl to, jog lei­do sa­vo kor­te­le nau­do­tis par­la­men­ta­rui And­riui Sa­cha­ru­kui, 2010-ai­siais Sei­mo na­rio man­da­to ne­te­ko Li­nas Ka­ra­lius, A.Sa­cha­ru­kas tuo­met ke­lių bal­sų pers­va­ra man­da­tą iš­sau­go­jo, pri­mi­nė BNS. Bu­vo nu­sta­ty­ta, kad A.Sa­cha­ru­kas 22 kar­tus pa­nau­do­jo frak­ci­jos ko­le­gos Sei­mo na­rio pa­žy­mė­ji­mą bal­suo­da­mas už įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus, kai pats L.Ka­ra­lius bu­vo iš­vy­kęs į Azi­ją.

R. Že­mai­tai­tis at­sto­vau­ja par­ti­jai, ži­nan­čiai ap­kal­tos sko­nį. 2004 me­tais per ją bu­vo nu­ša­lin­tas Lie­tu­vos pre­zi­den­tas Ro­lan­das Pa­ksas. Jis yra bu­vęs „tvar­kie­čių“ ly­de­riu. Tai bu­vo pir­ma­sis Eu­ro­po­je ap­kal­tos pro­ce­sas, pa­si­bai­gęs pre­zi­den­to pa­ša­li­ni­mu iš uži­ma­mų pareigų