Apkaltos generaliniam prokurorui formulė
Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro, net jam su­lau­žius vals­ty­bei duo­tą prie­sai­ką, pa­ša­lin­ti iš par­ei­gų iki šiol, ga­li­ma sa­ky­ti, ne­įma­no­ma. Ta­čiau Sei­me jau ini­ci­juo­ja­mos įsta­ty­mų pa­tai­sos, kad ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui at­leis­ti bū­tų tai­ko­ma ap­kal­tos pro­ce­dū­ra, kaip ir ki­tiems aukš­čiau­sio­jo ran­go vals­ty­bės par­ei­gū­nams.

Ša­lies Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tas ap­kal­tos me­cha­niz­mas, su­lau­žius prie­sai­ką, lei­džian­tis iš par­ei­gų at­leis­ti tik pre­zi­den­tą, Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­ką ir tei­sė­jus, Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­ką ir tei­sė­jus, Ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ką ir tei­sė­jus bei Sei­mo na­rius.

Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­me taip pat nu­ma­ty­tas ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro at­lei­di­mas su­lau­žius prie­sai­ką, ta­čiau to­kiais at­ve­jais tai­ko­ma at­lei­di­mo pro­ce­dū­ra iki šiol ne­bu­vo ap­ra­šy­ta. Pa­si­nau­do­da­mas tar­pu­val­džiu Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je, tai pa­siū­lė pa­da­ry­ti par­la­men­to Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras, ini­ci­juo­jan­tis Pro­ku­ra­tū­ros, Teis­mų įsta­ty­mų bei Sei­mo sta­tu­to pa­kei­ti­mus.

Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­ša­li­ni­mo iš par­ei­gų pro­ce­są ga­lė­tų pra­dė­ti ne ma­žiau kaip ket­vir­ta­da­lis par­la­men­ta­rų, Sei­mo TTK, pre­zi­den­tas, nu­ro­dy­da­mi siū­lo­mo pa­ša­li­ni­mo iš par­ei­gų pa­grin­dą, šį siū­ly­mą pa­grin­džian­čius ar­gu­men­tus bei įro­dy­mus. Par­la­men­te bū­tų su­da­ro­ma spe­cia­lio­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja, ku­ri nu­spręs­tų, ar siū­ly­ti tęs­ti pro­ce­są. Sei­mui krei­pu­sis į Aukš­čiau­sią­jį Teis­mą iš­va­dos ir ga­vus tei­gia­mą do­ku­men­tą, par­la­men­ta­rai bal­suo­tų dėl nu­ta­ri­mo at­leis­ti ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą iš par­ei­gų. Jam pri­im­ti rei­kė­tų ne ma­žiau kaip 86 pri­ta­rian­čių bal­sų. Kol vyk­tų ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­ša­li­ni­mo iš par­ei­gų pro­ce­sas, jo įga­lio­ji­mai bū­tų su­stab­do­mi.

Dau­giau veik­los kontrolės

S. Šed­ba­ras LŽ tei­gė, kad šiuo me­tu tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­ta, jog ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu. Ta­čiau fak­tiš­kai Sei­mo vaid­muo ir reikš­mė at­lie­kant ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro at­lei­di­mo pro­ce­dū­rą yra for­ma­li - įsta­ty­mų lei­dė­jai ne­tu­ri jo­kios rea­lios ga­li­my­bės par­eikš­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mo net ir prie­sai­ką gal­būt su­lau­žiu­siam ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui. Tad nu­ma­tant ypa­tin­gą ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­ša­li­ni­mo iš par­ei­gų tvar­ką, anot S. Šed­ba­ro, bus už­ti­kri­na­ma vie­ša de­mo­kra­ti­nė ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro veik­los kon­tro­lė. Kon­ser­va­to­rius pa­nei­gė prie­lai­das, kad jo siū­ly­mai ga­li bū­ti su­si­ję su tuo, jog šiuo me­tu Sei­mui ke­ti­na­ma teik­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro kan­di­da­tū­rą.

„Šių siū­ly­mų ne­no­rė­jau teik­ti, kol ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro par­ei­gas ėjo Da­rius Va­lys, kad ne­bū­tų ma­no­ma, jog tai nu­kreip­ta bū­tent prieš jį“, - pa­brė­žė S. Šed­ba­ras.

Ge­riau vė­liau ne­gu niekada

Sei­mo TTK pir­mi­nin­kas, so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas LŽ ne­slė­pė, kad pri­ta­ria S. Šed­ba­ro siū­lo­moms įsta­ty­mų pa­tai­soms, nors ir tu­rė­tų joms pa­sta­bų. „Pro­jek­tus vi­suo­met ga­li­ma to­bu­lin­ti. Ma­nau, kad taip ir bus, kai siū­ly­mai bus svars­to­mi Sei­me“, - tei­gė J. Sa­ba­taus­kas. Anot so­cial­de­mo­kra­to, bū­ti­na nu­ma­ty­ti tei­si­nius to­kių at­ve­jų, kai Sei­mas ma­no, jog ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras ne­tin­ka­mas ei­ti sa­vo par­ei­gas, bet pre­zi­den­tas ne­no­ri teik­ti siū­ly­mo jo at­leis­ti, spren­di­mus.

Bu­vęs ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras, da­bar Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas LŽ ti­ki­no, kad S. Šed­ba­ro siū­lo­ma nu­sta­ty­ti tvar­ka, kaip už prie­sai­kos su­lau­žy­mą ga­lė­tų bū­ti at­lei­džia­mas ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras, tie­siog bū­ti­na. „Me­tas kel­ti sa­vo žo­džio ir įsi­pa­rei­go­ji­mų bei prie­sai­kos kul­tū­rą. Jei žmo­gus duo­da vals­ty­bei prie­sai­ką, tai jis pri­va­lo jos lai­ky­tis, o su­lau­žęs tu­ri at­sa­ky­ti“, - tei­gė A. Pa­ulaus­kas.

Per vi­są at­kur­tos ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­pį Lie­tu­vo­je bu­vo pa­skir­ti sep­ty­ni ge­ne­ra­li­niai pro­ku­ro­rai. Iki 2010 me­tų jų ka­den­ci­ja truk­da­vo sep­ty­ne­rius, o da­bar - pen­ke­rius me­tus. Dau­ge­lis bu­vu­sių Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vų sa­vo par­ei­gas pa­li­ko ne­dir­bę vi­sos ka­den­ci­jos.