Apie S. Madalovą pasisakė ir V. Landsbergis
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) gar­bės pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis tu­ri min­čių apie tai, ko­dėl pra­si­dė­jo bu­vu­sio Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos (VST) va­do Ser­ge­jaus Ma­da­lo­vo puo­li­mas ir, kaip jis sa­ko, šios svar­bios tar­ny­bos mo­ra­li­nis nai­ki­ni­mas.

V. Lands­ber­gis sa­vo so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je pa­skel­bė trum­pą ko­men­ta­rą, pa­va­din­tą: „DA­BAR MA­DA­LO­VAS. Ar­ba ter­mi­na­las“. Ja­me kon­ser­va­to­rių pa­triar­chas ke­lia klau­si­mą: „už ką ker­ši­ja ge­ne­ro­lui S. Ma­da­lo­vui?“. Pa­sak V. Lands­ber­gio, ne­sun­ku bū­tų pri­min­ti ir pri­si­min­ti kai ku­rias vals­ty­bei grės­min­gas kri­zes, iš ku­rių gel­bė­jo bū­tent S. Ma­da­lo­vo va­do­vau­ja­ma tar­ny­ba, „vi­sad pa­si­ro­džiu­si iš­ti­ki­ma Lie­tu­vai. Ne prof­są­jun­gai“.

„O ką den­gia da­bar­ti­nis VST mo­ra­li­nis ir ki­toks nai­ki­ni­mas? Jiems pa­ves­ta, jie sau­go ir gi­na „In­de­pen­den­ce“ ter­mi­na­lą, di­džiau­sią im­pe­ri­jos rakš­tį. Tu­ri žmo­nių, spe­cia­lių­jų na­rų, mi­ni­ma­lios įran­gos ir di­džiu­lę va­do įdieg­tą at­sa­ko­my­bę, kad prieš­as ne­prik­li­juo­tų jo­kios mag­ne­ti­nės mi­nos. Iš­ar­dy­ti struk­tū­rą, pa­ves­ti po­li­ci­jai? Be­je, prieš­as jau pra­si­ta­rė kur tai­ki­nys. Griau­nant ap­sau­gą, kas da­bar vyks­ta, rei­kia ne­ri­mau­ti pir­miau­siai dėl ter­mi­na­lo. Be abe­jo, pridurkai tu­ri ei­ti lauk. Taip pat iš po­li­ci­jos, iš pa­sie­nio tar­ny­bos, ku­rio­je tiek pa­gun­dų par­da­vi­nė­ti tė­vy­nę. Bet vi­są tar­ny­bą derg­ti kaip iš­da­vi­kus, penk­tą­ją ko­lo­ną – juo­das dar­bas. Ar­ba pridurkų“, – sa­vo so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je par­ašė V. Lands­ber­gis.