Apie pažeidimus daugiausia praneša didmiesčių gyventojai
Va­di­na­mo­ji ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų dis­pe­če­ri­nė, Vals­ty­bi­nės ap­lin­kos ap­sau­gos tar­ny­bos In­for­ma­ci­jos pri­ėmi­mo ir val­dy­mo cen­tras (Cen­tras), sau­sio mė­ne­sį ga­vo 985 gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mus apie ap­lin­ko­sau­gi­nius pa­žei­di­mus.

Dau­giau­sia pra­ne­ši­mų, kaip ir anks­tes­niais mė­ne­siais, su­lauk­ta iš di­džių­jų Lie­tu­vos mies­tų. Daž­niau­siai skam­bi­no vil­nie­čiai – 247 kar­tus. Kau­nie­čiai – 172, klai­pė­die­čiai – 137, šiau­lie­čiai – 94 kar­tus.

Dau­giau­sia skam­bu­čių su­lauk­ta apie įvy­kius dėl su­žeis­tų, au­to­mo­bi­lių už­muš­tų ar su­ža­lo­tų lau­ki­nių gy­vū­nų, daž­niau­siai stir­nų, taip pat dėl lau­ki­nių gy­vū­nų, at­kly­du­sių į gy­ve­na­mą­sias vie­to­ves (597 pra­ne­ši­mai). Ga­na daug pra­ne­ši­mų gau­ta apie pa­ukš­čius, li­ku­sius žie­mo­ti mū­sų ša­ly­je. Tai jų be­sai­kio šė­ri­mo ki­tu me­tų lai­ku pa­da­ri­nys, kai žmo­nės su­si­ku­ria pra­mo­gą, bet su­trik­do įpras­tą lau­ki­nių pa­ukš­čių gy­ve­ni­mo rit­mą, at­pra­ti­na juos na­tū­ra­liai mai­tin­tis.

Be­veik 100 kar­tų gy­ven­to­jai skam­bi­no dėl ga­li­mos oro tar­šos kū­re­ni­mo se­zo­no me­tu. Daž­niau­siai žmo­nės skun­dė­si, kad jų kai­my­nai de­gi­na at­lie­kas ar ki­tas drau­džia­mas me­džia­gas. Pa­ti­kri­nus ne­re­tai pa­aiš­kė­da­vo, kad tie skun­dai ne­pag­rįs­ti. Daž­niau­siai nu­sta­to­mi pa­žei­di­mai ga­ra­žų bend­ri­jo­se, au­to­mo­bi­lių ser­vi­suo­se ar­ba kai gy­ven­to­jai kū­re­na kros­nis bal­dų at­lie­ko­mis. Sau­sį nu­sta­ty­ti 23 to­kie pa­žei­di­mai.

Apie me­džiok­lės pa­žei­di­mus sau­sio mė­ne­sį su­lauk­ta 69 pra­ne­ši­mų, žve­jy­bos pa­žei­di­mus – 55.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pri­me­na, kad pra­neš­ti apie pa­ste­bė­tą ap­lin­ko­sau­gi­nį pa­žei­di­mą ga­li­ma bet ku­riuo par­os me­tu bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 ar­ba tie­sio­giai Cen­tro tel. (8~5) 273 2995.