Apie partinę reklamą – puse lūpų
Iš biu­dže­to fi­nan­suo­ja­mos par­ti­jos, ga­lin­čios gau­na­mas lė­šas skir­ti ir sa­vi­rek­la­mai, at­vi­rau­ti apie šias iš­lai­das ne­lin­ku­sios. Net Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) tei­kia­mo­se at­as­kai­to­se kai ku­rios jų tvir­ti­na po­li­ti­nei rek­la­mai ne­iš­lei­džian­čios nė cen­to. Vie­šų­jų ry­šių eks­per­tas Li­nas Kon­tri­mas įsi­ti­ki­nęs: le­ga­liai rek­la­muo­tis par­ti­joms nė­ra gė­da, ta­čiau nu­ty­lė­ji­mai apie tam at­sei­kė­ja­mus pi­ni­gus ke­lia abe­jo­nių.

Nors par­ti­jų pri­sis­ta­ty­mas gar­siau­siai skam­ba per įvai­rias rin­ki­mų kam­pa­ni­jas, ga­min­ti ir skleis­ti sa­vo po­li­ti­nę rek­la­mą įsta­ty­mai joms ne­drau­džia ir ki­tu me­tu. Po­li­ti­kai ne­sle­pia, kad to­kia ga­li­my­be mie­lai nau­do­ja­si, ta­čiau at­sis­kai­ty­ti už tam pa­nau­do­tas lė­šas lin­kę ne vi­si.

Kaip ma­ty­ti iš VRK skel­bia­mų par­ti­jų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų pa­nau­do­ji­mo at­as­kai­tų už pra­ėju­sius me­tus, kai ku­rios po­li­ti­nės jė­gos sa­vo rek­la­mai yra iš­lei­du­sios šim­tus tūks­tan­čių eu­rų, ki­tos dek­la­ruo­ja nu­lį.

„Ku­riant par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lį bu­vo su­tar­ta, kad tos, ku­rios gau­na fi­nan­sa­vi­mą iš biu­dže­to, už šias lė­šas pri­va­lo at­sis­kai­ty­ti iki pa­sku­ti­nio cen­to. Taip rin­kė­jai pa­ma­to, kas ir kaip vei­kia. Žmo­nės tu­ri ži­no­ti: gau­tus pi­ni­gus, ku­riuos vals­ty­bė ski­ria po­li­ti­nei veik­lai, nė­ra gė­da iš­leis­ti veik­lai vie­šin­ti. Gė­da, kai aki­vaiz­džios ei­lu­tės so­fis­ti­kuo­tai sle­pia­mos po ne­aiš­kiu nu­liu“, – LŽ tei­gė vie­šų­jų ry­šių eks­per­tas L. Kon­tri­mas.

Skir­tu­mai – įspūdingi

Per­nai vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą ga­vo de­vy­nios par­la­men­ti­nės par­ti­jos. Iš jų at­as­kai­tų, pa­teik­tų VRK, ma­ty­ti, kad dau­giau­sia pi­ni­gų – 633 527 li­tus (183,6 tūkst. eu­rų) – po­li­ti­nei rek­la­mai ga­min­ti ir skleis­ti iš­lei­do val­dan­čio­ji Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP). Pa­na­šia par­ama iš vals­ty­bės biu­dže­to pa­ma­lo­nin­ta Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) nuo sa­vo po­li­ti­nių opo­nen­tų at­si­li­ko net ke­lis­kart – ji dek­la­ra­vo sa­vi­rek­la­mai iš­lei­du­si 188 452 li­tus (54,6 tūkst. eu­rų).

Net ke­tu­rios par­ti­jos, ga­vu­sios iš biu­dže­to ne­men­kas su­mas, – „Drą­sos ke­lias“, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga bei Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS) – at­as­kai­tų skil­ty­je „Po­li­ti­nės rek­la­mos ga­my­ba ir sklei­di­mas“ nu­ro­dė, kad lė­šų tam ne­sky­rė.

Dar­bo par­ti­ja dek­la­ra­vo per­nai sa­vi­rek­la­mai iš­lei­du­si 98 799 li­tus (28,6 tūkst. eu­rų), Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) – ne­se­niai su­si­vie­ni­ję Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos bei or­ga­ni­za­ci­jos „Taip“ at­sto­vai – 81 865 li­tus (23,7 tūkst. eu­rų), Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – 6836 li­tus (be­veik 2 tūkst. eu­rų).

Kaip LŽ tvir­ti­no VRK Po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ja­ni­na Lat­vie­nė, rin­ki­mų prie­vaiz­dai ne­ga­li at­sa­ky­ti, ar tiks­lius, ar ne duo­me­nis apie iš­lai­das sa­vi­rek­la­mai pa­tei­kia po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos. „Jei at­as­kai­to­se prie šio punk­to nu­ro­do­mas nu­lis – gal taip ir yra, mes ne­tu­ri­me pa­grin­do ne­ti­kė­ti par­ti­jo­mis. At­as­kai­tų rin­ki­nių ti­kri­ni­mą at­lie­ka­me at­ran­kos bū­du. Per­nai taip pa­ti­krin­tos ke­tu­rios par­ti­jos, di­džio­sios tarp jų ne­pa­te­ko“, – aiš­ki­no J. Lat­vie­nė.

Be to, pa­sak VRK at­sto­vės, apie me­ti­nes iš­lai­das, ki­taip nei apie pi­ni­gus, iš­leis­tus per rin­ki­mų kam­pa­ni­jas, par­ti­jos ne­pri­va­lo teik­ti iš­sa­mių at­as­kai­tų. Joms te­rei­kia nu­ro­dy­ti bend­rą iš­lai­dų su­mą.

VRK pir­mi­nin­ko Ze­no­no Vai­gaus­ko ma­ny­mu, ti­pi­nės at­as­kai­tos, ku­rias šiuo me­tu pil­do par­ti­jos, nė­ra la­bai ge­ras spren­di­mas, nes daug in­for­ma­ci­jos jo­se tar­si pra­dings­ta. „Šios at­as­kai­tų for­mos nu­sta­ty­tos Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos nu­ta­ri­mu. Ma­no su­pra­ti­mu, jos ne­pri­tai­ky­tos par­ti­joms. Ta­čiau pa­tys ne­ga­lė­jo­me jų adap­tuo­ti, la­biau pri­tai­ky­da­mi prie par­ti­nės veik­los ir su­teik­da­mi dau­giau aiš­ku­mo“, – kal­bė­jo VRK va­do­vas.

Skel­bia apie sa­vo darbus

Kaip LŽ sa­kė LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas, so­cial­de­mo­kra­tai vie­ši­na vi­sus dar­bus, su­si­ju­sius su po­li­ti­ne veik­la. Ir tai da­ro ne tik na­cio­na­li­nė­je, bet ir re­gio­ni­nė­je ži­niask­lai­do­je. Vi­sos tam skir­tos iš­lai­dos, taip pat pa­tir­tos per ke­lias rin­ki­mų kam­pa­ni­jas 2014-ai­siais, su­su­muo­tos ir pa­teik­tos VRK.

„Toks pri­sis­ta­ty­mas par­ti­jai, ma­nau, duo­da nau­dos. Mū­sų rei­tin­gai šian­dien gal ir iš­pūs­ti, bet jei par­ti­ja, Vy­riau­sy­bė, prem­je­ras ne­vie­šin­tu­me to, ką pa­da­ro­me, ne­rea­guo­tu­me į kar­tais pu­čia­mus da­ly­kus, ko ge­ro, bū­tų blo­giau“, – svars­tė so­cial­de­mo­kra­tas.

Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma ap­gai­les­ta­vo, kad di­džią­ją da­lį iš sa­vi­rek­la­mai pa­nau­do­to pus­šim­čio tūks­tan­čių eu­rų TS-LKD iš­lei­do bū­tent per rin­ki­mų kam­pa­ni­jas. „Ki­tu me­tu rek­la­mos ga­my­bai be­veik ne­nau­do­ja­me pi­ni­gų ir par­ti­jos po­pu­lia­ri­ni­mo be­veik ne­vyk­do­me. Jei tai da­ry­tu­me, mū­sų iš­lei­džia­ma su­ma, ma­tyt, bū­tų ar­ti­mes­nė pa­nau­do­tai so­cial­de­mo­kra­tų. Ge­rai ži­nau, kad TS-LKD ma­žai už­sa­ko straips­nių. Vaiz­do kli­pų aps­kri­tai ne­lei­do­me, jie pa­si­ro­do tik da­bar ir at­as­kai­to­je dar ne­at­sis­pin­di. Ne­sa­kau, jog tai ge­rai. At­ei­ty­je rei­kė­tų dau­giau in­ves­tuo­ti į ži­nių apie par­ti­jos veik­lą pa­tei­ki­mą ir ne rin­ki­mų lai­ko­tar­piu“, – kal­bė­jo jis.

Rek­la­muo­ja­si iš ki­tų pajamų

Kaip LŽ nu­ro­dė par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Al­man­tas Pet­kus, „tvar­kie­čiai“ pi­ni­gų sa­vi­rek­la­mai per­nai vis dėl­to lei­do – tam bu­vo skir­ta 460 tūkst. li­tų (133 tūkst. eu­rų). Šios lė­šos esą dek­la­ruo­ja­mos ki­ta­me at­as­kai­tos punk­te, tarp ki­tų iš­lai­dų.

LS, ku­rio at­as­kai­to­je prie sa­vi­rek­la­mos iš­lai­dų taip pat pui­kuo­ja­si nu­lis, at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Rai­mon­das Im­bra­sas pa­ti­ki­no, kad pa­teik­ti duo­me­nys – tei­sin­gi. „Jei sa­vo at­as­kai­to­je nu­ro­do­me nu­lį, va­di­na­si, už vals­ty­bės pi­ni­gus ne­si­rek­la­ma­vo­me, juos nau­do­jo­me ki­toms reik­mėms“, – LŽ sa­kė jis.

Ta­čiau, R. Im­bra­so tei­gi­mu, tai ne­reiš­kia, kad per­nai LS aps­kri­tai ne­sky­rė pi­ni­gų rek­la­mai. Esą ši par­ti­ja gau­na lė­šų ir iš ki­tos veik­los – na­rio mo­kes­čio, gy­ven­to­jų au­ko­ja­mų ke­lių pro­cen­tų sa­vo pa­ja­mų mo­kes­čio. 2014-ai­siais taip LS pa­vy­ko su­rink­ti pu­sę mi­li­jo­no li­tų (145 tūkst. eu­rų). „To­mis lė­šo­mis spren­džia­me rek­la­mos klau­si­mus“, – pa­aiš­ki­no at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius.

To­kie LS spren­di­mai ste­bi­na jų po­li­ti­nius opo­nen­tus. „Tei­gi­niai, jog sa­vi­rek­la­mai iš­lei­džia­mos mi­ni­ma­lios su­mos ar ne­iš­lei­džia­ma aps­kri­tai nie­ko, yra ne­rea­lūs. Gal par­ti­ja kuo nors pre­kiau­ja, kad tiek už­si­dir­ba? Mes sa­vo at­as­kai­to­je ro­do­me vi­sas gau­tas pa­ja­mas ir pa­tir­tas iš­lai­das – tu­ri­me bend­rą biu­dže­tą ir jį nau­do­ja­me par­ti­jos reik­mėms“, – pa­brė­žė A. Sy­sas.

Va­di­na po­li­ti­ne klaida

„Aiš­ki­ni­mas, kad par­ti­jos sa­vi­rek­la­mai lei­džia pa­čių už­dirb­tus pi­ni­gus, la­bai ste­bi­na. Jei li­be­ra­lai sa­ko, kad su­ge­ba už­si­dirb­ti, ky­la klau­si­mas, kas tai per struk­tū­ra, – ar ji gau­na pa­pil­do­mų lė­šų, ar vis dėl­to at­lie­ka po­li­ti­nius dar­bus?“ – ste­bė­jo­si L. Kon­tri­mas.

Linas Kontrimas /DELFI (K. Čachovskio) nuotrauka

Vie­šų­jų ry­šių eks­per­to ma­ny­mu, par­ti­jos tu­ri vie­šin­ti sa­vo veik­lą. „Tai ir ma­ty­ti LSDP bei TS-LKD at­as­kai­to­se. Bet ku­riuo at­ve­ju po­li­ti­nė pro­pa­gan­da ne­drau­džia­ma. Jos bi­jo­ti ne­rei­kia. Jei tu­ri ideo­lo­gi­nį stu­bu­rą, skelb­ti apie jį nė­ra gė­da. Nu­lis prie sa­vi­rek­la­mos iš­lai­dų man vi­sa­da ke­lia įspū­dį, kad ku­ria­mos pa­slap­tys. Teig­čiau, jog to­kia po­zi­ci­ja yra po­li­ti­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos klai­da“, – tvir­ti­no jis.

So­cio­lo­gas Vla­das Gai­dys įsi­ti­ki­nęs, kad par­ti­joms gy­vuo­ti rei­kia pi­ni­gų, ta­čiau ne­tu­rint ge­bė­ji­mų ta­len­tin­gai juos iš­leis­ti sa­vi­rek­la­mai, lau­kia­mo re­zul­ta­to jie vis tiek ne­duo­da. „Jei par­ti­jo­je nė­ra mo­kan­čių­jų pa­si­nau­do­ti tu­ri­mo­mis lė­šo­mis, jos virs­ta ne­ta­len­tin­go­mis rek­la­mo­mis, ku­rio­se, tar­ki­me, skel­bia­ma: „Ta­vo tei­sin­gas pa­si­rin­ki­mas“, ir pri­sta­to­ma gru­pė vy­res­nio am­žiaus, pil­nes­nio su­dė­ji­mo žmo­nių. Tai ne­duo­da lau­kia­mo efek­to. Nau­jų­jų tech­no­lo­gi­jų kon­teks­te bran­džio­ji po­li­ti­nė rek­la­ma trau­kia­si į an­trą pla­ną, tais tiks­lais vis daž­niau iš­nau­do­ja­ma in­ter­ne­to erd­vė, rei­ka­lau­jan­ti dau­giau iš­ra­din­gu­mo ir in­te­lek­to, o ne di­de­lių lė­šų. Tai­gi, jei nė­ra ta­len­to, pi­ni­gai par­ti­joms ne­daug te­pa­dės“, – svars­tė so­cio­lo­gas.