Apie maisto papildus siūlo kalbėti pašnibždomis
Par­la­men­ta­rai už­si­mo­jo užd­raus­ti mais­to pa­pil­dų rek­la­mą. Esą taip bus ap­ri­bo­tas ne­ra­cio­na­lus mais­to pa­pil­dų, ku­rių ga­li­ma nu­si­pirk­ti ne tik vais­ti­nė­se, bet ir pre­ky­bos cen­truo­se, de­ga­li­nė­se ar net tur­gu­je, iš pri­va­čių pla­tin­to­jų, pir­ki­mas ir var­to­ji­mas.

Įtei­si­nus to­kį drau­di­mą, mais­to pa­pil­dai at­si­dur­tų vie­no­je gre­to­je su re­cep­ti­niais vais­tais, vais­ti­niais bei ho­meo­pa­ti­niais pre­pa­ra­tais, ku­rių rek­la­ma la­bai ri­bo­ja­ma. Gy­ven­to­jams skir­to­je rek­la­mo­je lei­džia­ma mi­nė­ti tik ne­re­cep­ti­nius vais­ti­nius pre­pa­ra­tus pa­tei­kiant bū­ti­ną svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro nu­sta­ty­tą in­for­ma­ci­ją ir nuo­ro­das. Ta­čiau vers­lo at­sto­vai pers­pė­ja, kad įve­dus rek­la­mos drau­di­mą žmo­nėms bus su­dė­tin­giau su­ži­no­ti apie rin­ko­je at­si­ra­du­sius nau­jus ir gal­būt ge­res­nės ko­ky­bės ga­mi­nius.

Gi­na var­to­to­jų interesus

Keis­ti Rek­la­mos įsta­ty­mą pa­siū­lė Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis. Pa­sak po­li­ti­ko, rek­la­ma ska­ti­na ne­ra­cio­na­lų vais­tų bei mais­to pa­pil­dų pir­ki­mą ir var­to­ji­mą, o tai yra ža­lin­ga ir ken­kia žmo­nių svei­ka­tai. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos su­rink­tais duo­me­ni­mis, ne­ra­cio­na­lus vais­tų var­to­ji­mas – rim­ta vi­so pa­sau­lio prob­le­ma.

Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis: „Tai, kas da­bar vyks­ta, yra bai­siau­sias da­ly­kas – su­si­vi­lio­ju­sios rek­la­mo­mis aš­tuo­nias­de­šimt­me­tės mo­čiu­tės per­ka mais­to pa­pil­dus, kad ne­žil­tų jų plau­kai ar­ba jau­nė­tų šir­dis.“

R. Že­mai­tai­čio tei­gi­mu, me­di­kai vis daž­niau pra­by­la apie žmo­nių ne­at­sa­kin­gu­mą. Esą jau ta­po įpras­ta, kad rek­la­muo­ja­mus vais­tus bei mais­to pa­pil­dus ga­li­ma rink­tis tar­si sal­dai­nius ar ma­ka­ro­nus. „Daž­nas pir­kė­jas sa­vi­tar­nos sky­riuo­se pats, be vais­ti­nin­ko pa­gal­bos, pri­si­ren­ka ke­lių rū­šių pa­na­šių vais­tų ar mais­to pa­pil­dų, nes vis dar ti­ki, kad mais­to pa­pil­dai – tar­si vais­tai. Ta­čiau iš tie­sų taip nė­ra“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė par­la­men­ta­ras. Jis pa­žy­mė­jo, kad tai, kas da­bar vyks­ta, yra pats bai­siau­sias da­ly­kas – su­si­vi­lio­ju­sios rek­la­mo­mis aš­tuo­nias­de­šimt­me­tės mo­čiu­tės per­ka mais­to pa­pil­dus, kad ne­žil­tų jų plau­kai ar jau­nė­tų šir­dis.

Kar­tu su Rek­la­mos įsta­ty­mo pa­tai­so­mis R. Že­mai­tai­tis pa­tei­kė ir pa­na­šias Mais­to bei Far­ma­ci­jos įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rio­mis taip pat bū­tų įtei­sin­ta nuo­sta­ta užd­raus­ti mais­to pa­pil­dų rek­la­mą.

Asta Kubilienė: "Neabejoju, kad ką nors reikia daryti - dabar vyraujanti maisto papildų reklama daro didelę žalą.“ Alinos Ožič nuotrauka

Tam­pa vis populiaresni

Be­je, nuo pra­ėju­sių me­tų va­sa­rio jau su­griež­tin­ti rei­ka­la­vi­mai mais­to pa­pil­dų rek­la­mai. Rek­la­mo­je pri­va­lo bū­ti nu­ro­dy­ta, kad siū­lo­mas pro­duk­tas yra mais­to pa­pil­das, be to, nu­ro­dy­ta, ar jo su­dė­ty­je yra ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų, ar pro­duk­to ne­ga­li­ma var­to­ti kar­tu su al­ko­ho­liu. To­kia nuo­sta­ta tai­ko­ma bet ko­kiai rek­la­mos for­mai – ra­šy­ti­nei, gar­si­nei ar vi­zua­li­nei. Raš­tu pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja pri­va­lo bū­ti par­yš­kin­tu šrif­tu, aiš­kiai įskai­to­ma, kon­tras­tiš­ka­me fo­ne. In­for­ma­ci­ja ne­ga­li bū­ti pa­slėp­ta, ne­ryš­ki ar kaip nors už­gož­ta.

Pa­sak Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) Mais­to sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės-vals­ty­bi­nės mais­to pro­duk­tų ins­pek­to­rės Re­na­tos Ste­po­na­vi­čiū­tės, mais­to pa­pil­dai pri­ski­ria­mi mais­to pro­duk­tams ir jais pre­kiau­ti ga­li ne tik vais­ti­nės, bet ir mais­to pro­duk­tų par­duo­tu­vės. Svar­biau­sia – gau­ti VMVT lei­di­mą. „Pas­te­bi­me, kad pre­ky­ba mais­to pa­pil­dais ple­čia­si – vis dau­giau vers­li­nin­kų no­ri jais pre­kiau­ti bei jų įsi­vež­ti“, – tei­gė R. Ste­po­na­vi­čiū­tė.

Tie­sa, ne vi­si Lie­tu­vo­je par­duo­da­mi ar įve­ža­mi mais­to pa­pil­dai ati­tin­ka tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus. Daž­niau­siai pa­si­tai­kan­tis rei­ka­la­vi­mų ne­ati­ti­ki­mas – ne­tin­ka­mas ženk­li­ni­mas. Kiek anks­čiau VMVT spe­cia­lis­tai, pa­ti­kri­nę 257 skir­tin­gų pa­va­di­ni­mų mais­to pa­pil­dus, nu­sta­tė, kad 38 proc. jų ne­ati­ti­ko tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų. Daž­niau­siai eti­ke­tė­se ra­šo­mi ne­leis­ti­ni ir var­to­to­jus klai­di­nan­tys tei­gi­niai apie svei­ku­mą, pa­tei­kia­mos drau­džia­mos nuo­ro­dos į gy­do­mą­sias ar pro­fi­lak­ti­nes sa­vy­bes.

Taip pat pa­si­tai­kė at­ve­jų, kai pa­tys ga­min­to­jai ant pa­kuo­tės ne­tiks­liai nu­ro­dė, mais­to pa­pil­dų su­dė­tį – ko­kios jų su­de­da­mo­sios da­lys ir kiek jų yra. „Ta­čiau tai jau vie­ne­ti­niai, ne­la­bai daž­ni at­ve­jai“, – pa­brė­žė VMVT Mais­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė-vals­ty­bi­nė mais­to pro­duk­tų ins­pek­to­rė.

Remigijus Žemaitaitis: "Tai, kas dabar vyksta, yra baisiausias dalykas – susiviliojusios reklamomis aštuoniasdešimtmetės močiutės perka maisto papildus, kad nežiltų jų plaukai arba jaunėtų širdis." Alinos Ožič nuotrauka

Lau­kia karš­tos diskusijos

Pa­siū­ly­mas užd­raus­ti mais­to pa­pil­dų rek­la­mą kol kas ne­ap­tar­tas Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te (SRK). Pats R. Že­mai­tai­tis „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad jis jau su­lau­kė kai ku­rių ko­le­gų par­la­men­ta­rų pa­lai­ky­mo.

„Vi­su šim­tu pro­cen­tų dar ne­su įsi­ti­ki­nu­si, kad rei­kė­tų užd­raus­ti mi­nė­tą rek­la­mą, ta­čiau ne­abe­jo­ju, jog ką nors rei­kia da­ry­ti – da­bar vy­rau­jan­ti rek­la­ma da­ro di­de­lę ža­lą“, – tei­gė Sei­mo na­rė As­ta Ku­bi­lie­nė. Me­di­ci­ni­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti par­la­men­ta­rė ti­ki­no, jog jai pa­čiai ne kar­tą te­ko su­si­dur­ti su at­ve­ju, kai ser­gan­tis žmo­gus var­to­jo mais­to pa­pil­dus, ma­ny­da­mas, kad bus svei­kes­nis, o iš ti­krų­jų tik dar la­biau pa­ken­kė sa­vo or­ga­niz­mui, kar­tais – net ir ri­zi­ka­vo sa­vo gy­vy­be.

Sei­mo SRK na­rio An­ta­no Ma­tu­lo ma­ny­mu, ne­ver­tė­tų ra­di­ka­liai keis­ti Rek­la­mos įsta­ty­mo nuo­sta­tų dėl mais­to pa­pil­dų rek­la­mos, gal tik rei­kė­tų jas pa­ko­re­guo­ti. „Kiek man ži­no­ma, nė vie­no­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­je mais­to pa­pil­dų rek­la­ma nė­ra užd­raus­ta“, – svars­tė jis. Anot par­la­men­ta­ro, gal­būt pa­kak­tų ne­pri­ly­gin­ti mais­to pa­pil­dų vais­tams. A. Ma­tu­las tei­gė, kad da­bar žmo­nės, gir­dė­da­mi siū­ly­mą „prieš vais­to var­to­ji­mą pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju ar vais­ti­nin­ku“, klai­di­na­mi.

Žmo­nės lik­tų be informacijos

Lie­tu­vo­je mais­to pa­pil­dus pla­ti­nan­tys vers­li­nin­kai ne­pri­ta­ria to­kiems po­li­ti­kų už­mo­jams. UAB „Los­balt“ di­rek­to­rius Al­gis Šy­vo­kas ne­slė­pė nuo­sta­bos dėl to­kio su­ma­ny­mo. Pa­sak jo, šiuo me­tu Lie­tu­vos rin­ko­je esan­tys mais­to pa­pil­dai nė­ra pi­gi pre­kė, ku­riai gy­ven­to­jai ne­gai­lė­tų leis­ti sa­vo pi­ni­gų ir bea­to­dai­riš­kai pirk­tų mais­to pa­pil­dus. „Mais­to pa­pil­dus per­ka tik tie, kam jie iš tie­sų rei­ka­lin­gi“, – pa­brė­žė A. Šy­vo­kas. Jo tei­gi­mu, mais­to pa­pil­dai – vie­na iš pre­kių, pa­de­dan­čių svei­kai gy­ven­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jams.

A. Šy­vo­ko iro­ni­za­vo, kad ei­nant to­kiu ke­liu ti­krai daug ką Lie­tu­vo­je ga­li­ma užd­raus­ti. Bet, jo nuo­mo­ne, tai bū­tų pa­na­šu į anks­tes­nius lai­kus, kai Lie­tu­vo­je bu­vo ži­no­mi vos tri­jų rū­šių vi­ta­mi­nai. „Žmo­nės tu­ri tu­rė­ti ga­li­my­bę rink­tis, jie tu­ri ži­no­ti, iš ko ga­li rink­tis“, – ti­ki­no UAB „Los­balt“ di­rek­to­rius. Jis pa­brė­žė, kad dau­giau dė­me­sio rei­kė­tų skir­ti ko­vai su ne­le­ga­lių pre­kių in­va­zi­ja į rin­ką, o ne draus­ti le­ga­lios pro­duk­ci­jos rek­la­mą.

As­ta Ku­bi­lie­nė: „Nea­be­jo­ju, kad ką nors rei­kia da­ry­ti – da­bar vy­rau­jan­ti mais­to pa­pil­dų rek­la­ma da­ro di­de­lę ža­lą.“

Šio vers­li­nin­ko min­čiai, kad mais­to pa­pil­dų rek­la­mos drau­di­mas ti­krai ne­pri­si­dė­tų prie vi­suo­me­nės švie­ti­mo, jos su­pa­žin­di­ni­mo su nau­jai su­kur­tais mais­to pa­pil­dais, pri­ta­rė ir UAB „Gam­tos ša­lis“ di­rek­to­rė Kris­ti­na Ka­li­nai­tė. „Ne vi­si mais­to pa­pil­dai su­kur­ti sin­te­ti­nių me­džia­gų pa­grin­du. Kai ku­rie yra na­tū­ra­lios kil­mės. Mais­to pa­pil­dų iš įvai­rių au­ga­lų su­ku­ria­ma vis dau­giau. To­dėl ne­tiks­lin­ga, kad žmo­nės apie juos ne­bū­tų in­for­muo­ja­mi“, – svars­tė ji. UAB „Gam­tos ša­lis“ di­rek­to­rė pa­žy­mė­jo, kad užd­rau­dus mais­to pa­pil­dų rek­la­mą į rin­ką pa­tek­ti nau­jiems ga­mi­niams bū­tų itin su­nku.

Nau­dos ga­li ir nebūti

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas už­mo­jus užd­raus­ti Lie­tu­vo­je mais­to pa­pil­dų rek­la­mą va­di­na ne­pro­fe­sio­na­liais ir sku­bo­tais. „Vie­nam par­la­men­ta­rui užk­liu­vo mais­tų pa­pil­dų rek­la­ma, to­dėl su­gal­vo­jo pa­siū­ly­ti ją užd­raus­ti. Ta­čiau čia ne­ma­tau nei lo­gi­kos, nei eko­no­mi­nio ar tei­si­nio pa­grin­di­mo“, – tei­gė Ž. Ši­lė­nas. Pa­sak jo, užd­rau­dus mais­to pa­pil­dų rek­la­mą, gy­ven­to­jai pra­ras­tų in­for­ma­ci­jos šal­ti­nį, iš ku­rio su­ži­no apie mais­to pa­pil­dus. Ki­to šal­ti­nio be­veik nė­ra.

Ta­čiau, Ž. Ši­lė­no nuo­mo­ne, svar­bus ir ki­tas as­pek­tas – rea­liai Lie­tu­vo­je kon­ku­ruo­ja ne mais­tų pa­pil­dų ga­min­to­jai, bet vais­ti­nių tink­lai, siū­ly­da­mi kuo pi­giau įsi­gy­ti mais­to pa­pil­dus. To­dėl ne­li­kus mais­to pa­pil­dų rek­la­mos po­ten­cia­lūs var­to­to­jai pra­ras in­for­ma­ci­jos apie kai­nas šal­ti­nį – tu­rės bė­gio­ti iš vie­nos vais­ti­nės į ki­tą, kol iš­si­rinks pa­gal tin­ka­mą kai­ną. „Tad aki­vaiz­du, kad rea­lios nau­dos žmo­nėms toks drau­di­mas ne­su­teik­tų“, – pa­brė­žė Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to pre­zi­den­tas.